Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes autonòmiques

Startup Capital
CONVOCANT ACCIÓ

PROGRAMA Startup Capital

CONVOCATÒRIA Startup Capital

PRESSUPOST1,5 MEUR

DESCRIPCIÓ Un ajut directe de fins a 75.000 € per a start-ups tecnològiques que comencen.
L’ajut és en concurrència pública a fons perdut i sense necessitat d’aval.

S’atorga una quantitat mínima de 45.000 € i una màxima de 75.000 € per empresa.

L’import subvencionable és del 75%.

En cas que l’empresa ho sol·liciti, es pot lliurar una bestreta del 80% en el moment d’atorgar l’ajut, sense necessitat de garanties.

Es poden finançar totes les actuacions derivades de l’execució del pla d’empresa, des de l’administració i gestió de les operacions de l’empresa fins al desenvolupament i comercialització de productes i serveis.

Els beneficiaris de l’ajut podran destinar els diners a les despeses de personal, la inversió en materials i equipaments, el lloguer d’espais, la contractació de serveis legals, l’elaboració d’estratègies de comunicació o les llicències d’ús de software, entre d’altres.

BENEFICIARIS S’hi poden presentar start-ups des de 3 mesos fins a 3 anys de vida.

Han de ser empreses emergents que tinguin la tecnologia com a factor diferencial.

L’ajut va especialment dirigit a start-ups en fase inicial que necessiten impuls a l’hora d’accedir a les primeres rondes de finançament privat.

INTCO - Ajuts d´incentivació a la presentació a convocatòries europees d´R+D+I
CONVOCANT Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

PROGRAMA INTCO

CONVOCATÒRIA INTCO - Ajuts d'incentivació a la presentació a convocatòries europees d'R+D+I

PRESSUPOSTL'import màxim de subvenció per entitat és de 6.000 euros. El període d'execució del projecte és des de l'1 de desembre 2017 fins a la data límit de presentació de sol·licituds en la convocatòria d'Horizon 2020 corresponent.

DESCRIPCIÓL'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ha obert la convocatòria 2017 d’incentivació a la presentació de projectes d'internacionalització a convocatòries europees d'R+D+I en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament (INTCO).

Amb l'objectiu d'impulsar la promoció de la recerca en qüestions de desenvolupament sostenible per part dels actors de la cooperació catalana, aprofitar les capacitats instal·lades en les entitats del sistema universitari i de recerca catalans i promoure’n l’associació amb les ONGD del país, per tal de crear consorcis competitius que puguin obtenir finançament de la Unió Europea per a propostes de recerca en qüestions d'interès per a la cooperació catalana. Ajuts per a la preparació de projectes d’R+D col·laboratius adreçats a les convocatòries del programa europeu d’Horizon 2020, en els quals participin conjuntament grups de recerca de Catalunya i organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD). Les convocatòries 2018 i 2019 dels Reptes Socials d'Horizon 2020 especialment els reptes socials 6 i 7 del Pilar III són susceptibles de l'ajut.

BENEFICIARIS Requisits recollits a l'apartat 3 de l'Annex de les bases reguladores.

TERMINI 28/02/2018
Subvencions per a la incentivació a la presentació de projectes d´internacionalització a convocatòries europees de la cooperació al desenvolupament
CONVOCANT Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

CONVOCATÒRIA Subvencions per a la incentivació a la presentació de projectes d´internacionalització en l´àmbit de la cooperació al desenvolupament

PRESSUPOST La dotació màxima de les subvencions previstes per a aquesta convocatòria és de trenta-sis mil euros (36.000 €). L'import màxim de subvenció a percebre per entitat és de 6.000 euros.

DESCRIPCIÓ Aquesta convocatòria vol impulsar la promoció de la recerca en qüestions de desenvolupament sostenible, com a element que ajudi a una presència internacional més important, per part dels agents del sistema de la cooperació catalana. La idea és aprofitar les capacitats instal·lades en les entitats del sistema universitari i de recerca catalans i promoure l'associació d'aquests amb les ONGD per tal de crear consorcis competitius que puguin obtenir finançament de la Unió Europea per a propostes de recerca en qüestions d'interès per a la cooperació catalana. L'opció és fer servir la capacitat de tracció d'aquests organismes de recerca, per tal que funcionin com a motor d'una participació més gran en aquests instruments europeus, per part de les entitats catalanes de cooperació al desenvolupament.

DATA PUBLICACIÓ 18/01/2018

TERMINI 28/02/2018
ICREA Senior Call 2018
CONVOCANT Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)

CONVOCATÒRIA ICREA Senior Call 2018

DESCRIPCIÓ La convocatòria ICREA Sènior ofereix llocs de treball permanents al sistema de recerca català. Els investigadors seleccionats esdevenen Professors d’Investigació ICREA. Regularment, durant tota la seva carrera, els investigadors ICREA passen per un procés d'avaluació científica (la promoció). Es tracta de la nostra convocatòria més important i coneguda.

TERMINI 15/03/2018
TECNIOspring Plus
CONVOCANT ACCIÓ

PROGRAMA Programa TECNIOspring Plus

CONVOCATÒRIA TECNIOspring Plus

PRESSUPOST

DESCRIPCIÓEl programa TECNIOspring Plus d'ACCIÓ ofereix ajuts del 100% per contractar personal d’R+D experimentat a les empreses amb seu operativa a Catalunya i a les entitats acreditades TECNIO.

Podràs desenvolupar durant dos anys un projecte de recerca aplicada a cost zero amb la incorporació del millor talentd'R+D.

BENEFICIARIS El programa TECNIOspring Plus es dirigeix a empreses del sector industrial amb seu operativa a Catalunya i a entitats acreditades TECNIO.

El programa s'emmarca dins de les Accions Marie Sklodowska-Curie de la Comissió Europea i està alineat amb l’estratègia RIS3CAT, així com amb la Europe Strategy 2020.

TERMINI Fins al maig de 2018
Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l´Emprenedoria Corporativa
CONVOCANT IFEM

CONVOCATÒRIA Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l´Emprenedoria Corporativa

PRESSUPOST entre50.000€ i 200.000€ per projecte

DESCRIPCIÓ Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de
garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors
corporatius.

BENEFICIARIS Petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya, constituïdessegons alguna de les formes jurídiques següents: societat
de responsabilitat limitada, societat anònima i societat limitada nova empresa. Es considerarà com a petita empresa la que ocupa
menys de 50 treballadors i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d'euros.

TERMINI 27/12/2019
Programa 30 plus
CONVOCANT Servei Municipal d’Ocupació i en col·laboració amb PIMEC

PROGRAMA Programa 30 plus

CONVOCATÒRIA CONVOCATÒRIA Programa 30 plus

DESCRIPCIÓ Des del Servei Municipal d’Ocupació i en col·laboració amb PIMEC, en el marc del programa 30 plus, donem suport a les empreses que apostin per la incorporació de persones majors de 30 anys en situació d’atur, qualificades i formades atenent els requeriments del sector.

BENEFICIS PER LES EMPRESES:

 • SELECCIÓ, conjuntament amb l’empresa, de persones amb nivell de formació de CFGM, FP, graduats en ESO o Batxillerat, amb aptituds i competències per desenvolupar tasques administratives.
 • FORMACIÓ en Gestió Administrativa Polivalent, del 26 de febrer al 15 de març de 15:00 a 19:00:
 • Excel 20h.
 • Gestió de tresoreria i comptabilitat bàsica 20h
 • Atenció al client i xarxes socials 20h


CONTRACTACIÓ SUBVENCIONADA

Requisits del contracte:
 • jornada laboral a temps complert o parcial (mínim 50% jornada ordinària)
 • Límit per establir contractes: 1 de juliol de 2018.
 • Subvenció de 707,70€/mes fins a 9 mesos per jornada complerta (import proporcional en cas de jornada parcial); compatible amb altres bonificacions/reduccions de quotes a la Seguretat Social.
 • ASSESSORAMENT en la preparació i sol·licitud de subvenció i assistència tècnica.


TERMINI Límit per establir contractes: 1 de juliol de 2018

Demaneu més informació trucant al 934964500 o bé a través del correu tmendez@pimec.org

Préstecs amb garantia per al finançament d´empreses d´economia social
CONVOCANT
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies

 • Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

 • Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • Institut Català de Finances (ICF)


PROGRAMA

CONVOCATÒRIA Préstecs amb garantia per al finançament d'empreses d'economia social

DESCRIPCIÓ Es tracta d'una línia de préstecs en col·laboració amb l'Institut Català de Finances (ICF), que compten amb la garantia del Departament per al finançament de les empreses d'economia social. Els préstecs es poden destinar a quatre finalitats diferents:
 • Finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat material i immaterial.

 • Capitalització d'empreses.

 • Necessitats de circulant.

 • Compromisos de pagament per a contractes del sector públic.


BENEFICIARIS Podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les empreses de l’economia social amb seu social o activitat a Catalunya següents:
 • Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.

 • Les societats laborals.

 • Les federacions de les entitats de l’economia social

 • Les societats agràries de transformació.

 • Les empreses d’inserció, els centres especials de treball, i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.

 • Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques previstes a aquesta base.

 • Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


DATA PUBLICACIÓ 06/07/2017

TERMINI 31/12/2017.
Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental. Nuclis R+D Locals 2017
CONVOCANT ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

PROGRAMA Nuclis R+D Locals 2017

CONVOCATÒRIA Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental. Nuclis R+D Locals 2017

PRESSUPOSTEl pressupost mínim global del projecte serà:
 • Projectes presentats de forma individual: 200.000 Euros.

 • Projectes presentats de forma col·laborativa: 500.000 Euros; (mínim 2 empreses i regulades per un acord d’agrupació i on cap de les empreses tingui una participació de més del 70% de la despesa subvencionable elegible per al projecte).


DESCRIPCIÓ Ajuts destinats a incentivar la realització, de forma individual o col·laborativa, d’activitats de R+D dutes a terme a Catalunya.

BENEFICIARIS Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil o registre anàleg, segons la forma jurídica del sol·licitant, o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.


TERMINI 01/03/2018
Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d´inversió i desenvolupament industrial
CONVOCANT Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut Català de
Finances (ICF)

CONVOCATÒRIA Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial

PRESSUPOST L'import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 200.000.000,00 d'euros per als anys 2017-2018, i
l'import de la bonificació és, com a màxim, del 2%.

DESCRIPCIÓ Amb l'objectiu de finançar projectes duts a terme per empreses amb capacitat d'arrossegament, per tal d'induir la creació d'ocupació i les inversions al llarg de tota la cadena de valor, i que tinguin un efecte significatiu sobre la reactivació de l'activitat industrial tant en l'àmbit sectorial com territorial.

DATA PUBLICACIÓ 23/06/2017

TERMINI 31/12/2018 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes
Ajuts Mercat
CONVOCANT Departament d'Empresa i Coneixement i IFEM

PROGRAMA Indústria del Coneixement

CONVOCATÒRIA Ajuts Mercat

PRESSUPOST La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts en forma de garantia finançats per la Secretaria d'Universitats i Recerca és de 1.600.000 euros, provinents del fons de garantia constituït en virtut del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Economia i Coneixement, Instruments Financers per a Empreses Innovadores i l'Institut Català de Finances pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la línia de finançament de préstecs participatius de co-inversió per a empreses fruit de la recerca. Aquesta quantitat garanteix un import màxim de crèdits participatius de 2.000.000 euros que podrà atorgar IFEM en virtut del conveni de col·laboració esmentat anteriorment.

DESCRIPCIÓ L'ajut consisteix en la prestació de l'aval pel 80% del risc viu dels préstecs participatius formalitzats amb IFEM destinats a les finalitats esmentades en el paràgraf anterior, amb les condicions descrites a l'annex I, en el marc del conveni de col·laboració entre el Departament d'Economia i Coneixement, Instruments Financers per a Empreses Innovadores i l'Institut Català de Finances pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la línia de finançament de préstecs participatius de co-inversió per a empreses fruit de la recerca, signat en data 16 de desembre de 2014, i de l'addenda de modificació del Conveni de col·laboració pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la línia de finançament de préstecs participatius de co-inversió per a empreses fruit de la recerca, signada entre el Departament d'Empresa i Coneixement i IFEM amb data 31 de juliol de 2017.

BENEFICIARIS Poden ser beneficiari:
 • Ser petites empreses no cotitzades.

 • Estar registrades des de fa cinc anys com a màxim.

 • No haver distribuït beneficis ni provenir d'una operació de concentració.

 • El seu objectiu principal ha de ser la introducció al mercat de nous productes, processos o serveis que tinguin com a base la recerca i el coneixement que es desenvolupen a les universitats catalanesDATA PUBLICACIÓ 13/01/2018

TERMINI 27/12/2019.
Programa Consolida
CONVOCANT Col·legi d'Economistes de Catalunya promou amb el suport de la Generalitat de Catalunya

PROGRAMA Programa Consolida't

CONVOCATÒRIA Programa Consolida't

PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ Aquest PROGRAMA és gratuït i té per objectiu l'assessorament personalitzat i la formació per a la millora de la gestió empresarial. Està previst que participin 72 persones autònomes de les quatre demarcacions territorials de Catalunya, que seran assessorades per 4 persones expertes (una a cada demarcació) durant un període de 12 mesos i que rebran formació especialitzada en diferents matèries.

BENEFICIARIS Els destinataris del PROGRAMA són els següents:
 • Persones treballadores autònomes pròpiament dites o econòmicament dependents (TRADE)
 • Persones treballadores autònomes societàries integrades en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros.
 • Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom.