Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes de Catalunya

TECNIOspring Plus
CONVOCANT ACCIÓ

PROGRAMA TECNIOspring Plus.

CONVOCATÒRIA TECNIOspring Plus

PRESSUPOST

DESCRIPCIÓEl programa TECNIOspring Plus ofereix un ajut del 100 % per a la contractació de personal d’R+D qualificat durant dos anys.

Poden sol·licitar-lo empreses amb seu operativa a Catalunya o entitats acreditades TECNIO.

Les empreses i entitats acreditades TECNIO poden desenvolupar projectes de recerca aplicada i participar en activitats de formació en transferència tecnològica, emprenedoria i difusió de la seva activitat a la ciutadania. Alhora, tindran l'oportunitat d'establir aliances internacionals estratègiques amb entitats punteres.

Per fer-ho, les empreses o entitats acreditades TECNIO han de presentar un projecte de la mà de l'investigador que el durà a terme.

BENEFICIARIS Les empreses i entitats acreditades TECNIO

TERMINI 28/09/2018
Startup Capital
CONVOCANT ACCIÓ

PROGRAMA Startup Capital

CONVOCATÒRIA Startup Capital

PRESSUPOST1,5 MEUR

DESCRIPCIÓ Un ajut directe de fins a 75.000 € per a start-ups tecnològiques que comencen.
L’ajut és en concurrència pública a fons perdut i sense necessitat d’aval.

S’atorga una quantitat mínima de 45.000 € i una màxima de 75.000 € per empresa.

L’import subvencionable és del 75%.

En cas que l’empresa ho sol·liciti, es pot lliurar una bestreta del 80% en el moment d’atorgar l’ajut, sense necessitat de garanties.

Es poden finançar totes les actuacions derivades de l’execució del pla d’empresa, des de l’administració i gestió de les operacions de l’empresa fins al desenvolupament i comercialització de productes i serveis.

Els beneficiaris de l’ajut podran destinar els diners a les despeses de personal, la inversió en materials i equipaments, el lloguer d’espais, la contractació de serveis legals, l’elaboració d’estratègies de comunicació o les llicències d’ús de software, entre d’altres.

BENEFICIARIS S’hi poden presentar start-ups des de 3 mesos fins a 3 anys de vida.

Han de ser empreses emergents que tinguin la tecnologia com a factor diferencial.

L’ajut va especialment dirigit a start-ups en fase inicial que necessiten impuls a l’hora d’accedir a les primeres rondes de finançament privat.

Programa 30 plus
CONVOCANT Servei Municipal d’Ocupació i en col·laboració amb PIMEC

PROGRAMA Programa 30 plus

CONVOCATÒRIA CONVOCATÒRIA Programa 30 plus

DESCRIPCIÓ Des del Servei Municipal d’Ocupació i en col·laboració amb PIMEC, en el marc del programa 30 plus, donem suport a les empreses que apostin per la incorporació de persones majors de 30 anys en situació d’atur, qualificades i formades atenent els requeriments del sector.

BENEFICIS PER LES EMPRESES:

 • SELECCIÓ, conjuntament amb l’empresa, de persones amb nivell de formació de CFGM, FP, graduats en ESO o Batxillerat, amb aptituds i competències per desenvolupar tasques administratives.
 • FORMACIÓ en Gestió Administrativa Polivalent, del 26 de febrer al 15 de març de 15:00 a 19:00:
 • Excel 20h.
 • Gestió de tresoreria i comptabilitat bàsica 20h
 • Atenció al client i xarxes socials 20h


CONTRACTACIÓ SUBVENCIONADA

Requisits del contracte:
 • jornada laboral a temps complert o parcial (mínim 50% jornada ordinària)
 • Límit per establir contractes: 1 de juliol de 2018.
 • Subvenció de 707,70€/mes fins a 9 mesos per jornada complerta (import proporcional en cas de jornada parcial); compatible amb altres bonificacions/reduccions de quotes a la Seguretat Social.
 • ASSESSORAMENT en la preparació i sol·licitud de subvenció i assistència tècnica.


TERMINI Límit per establir contractes: 1 de juliol de 2018

Demaneu més informació trucant al 934964500 o bé a través del correu tmendez@pimec.org

Doctorats Industrials 2018
CONVOCANT Generalitat de Catalunya

PROGRAMA Pla de Doctorats Industrials

CONVOCATÒRIA Doctorats Industrials 2018


DESCRIPCIÓ L’objectiu del Pla de Doctorats Industrials és contribuir a la competitivitat i internacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

BENEFICIARIS Empreses o institucions


TERMINI Els terminis de presentació de sol·licituds per a cada una de les resolucions parcials previstes són els següents:
 • Per a la primera resolució parcial: des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins a l'11 de juny de 2018

 • Per a la segona resolució parcial: des del 12 de juny de 2018 fins al 15 d'octubre de 2018

 • Per a la tercera resolució parcial: des del 16 d'octubre de 2018 fins al 10 de desembre de 2018

Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l´Emprenedoria Corporativa
CONVOCANT IFEM

CONVOCATÒRIA Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l´Emprenedoria Corporativa

PRESSUPOST entre50.000€ i 200.000€ per projecte

DESCRIPCIÓ Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de
garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors
corporatius.

BENEFICIARIS Petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya, constituïdessegons alguna de les formes jurídiques següents: societat
de responsabilitat limitada, societat anònima i societat limitada nova empresa. Es considerarà com a petita empresa la que ocupa
menys de 50 treballadors i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d'euros.

TERMINI 27/12/2019
Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d´inversió i desenvolupament industrial
CONVOCANT Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut Català de
Finances (ICF)

CONVOCATÒRIA Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial

PRESSUPOST L'import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 200.000.000,00 d'euros per als anys 2017-2018, i
l'import de la bonificació és, com a màxim, del 2%.

DESCRIPCIÓ Amb l'objectiu de finançar projectes duts a terme per empreses amb capacitat d'arrossegament, per tal d'induir la creació d'ocupació i les inversions al llarg de tota la cadena de valor, i que tinguin un efecte significatiu sobre la reactivació de l'activitat industrial tant en l'àmbit sectorial com territorial.

DATA PUBLICACIÓ 23/06/2017

TERMINI 31/12/2018 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes
Ajuts Mercat
CONVOCANT Departament d'Empresa i Coneixement i IFEM

PROGRAMA Indústria del Coneixement

CONVOCATÒRIA Ajuts Mercat

PRESSUPOST La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts en forma de garantia finançats per la Secretaria d'Universitats i Recerca és de 1.600.000 euros, provinents del fons de garantia constituït en virtut del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Economia i Coneixement, Instruments Financers per a Empreses Innovadores i l'Institut Català de Finances pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la línia de finançament de préstecs participatius de co-inversió per a empreses fruit de la recerca. Aquesta quantitat garanteix un import màxim de crèdits participatius de 2.000.000 euros que podrà atorgar IFEM en virtut del conveni de col·laboració esmentat anteriorment.

DESCRIPCIÓ L'ajut consisteix en la prestació de l'aval pel 80% del risc viu dels préstecs participatius formalitzats amb IFEM destinats a les finalitats esmentades en el paràgraf anterior, amb les condicions descrites a l'annex I, en el marc del conveni de col·laboració entre el Departament d'Economia i Coneixement, Instruments Financers per a Empreses Innovadores i l'Institut Català de Finances pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la línia de finançament de préstecs participatius de co-inversió per a empreses fruit de la recerca, signat en data 16 de desembre de 2014, i de l'addenda de modificació del Conveni de col·laboració pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la línia de finançament de préstecs participatius de co-inversió per a empreses fruit de la recerca, signada entre el Departament d'Empresa i Coneixement i IFEM amb data 31 de juliol de 2017.

BENEFICIARIS Poden ser beneficiari:
 • Ser petites empreses no cotitzades.

 • Estar registrades des de fa cinc anys com a màxim.

 • No haver distribuït beneficis ni provenir d'una operació de concentració.

 • El seu objectiu principal ha de ser la introducció al mercat de nous productes, processos o serveis que tinguin com a base la recerca i el coneixement que es desenvolupen a les universitats catalanes



DATA PUBLICACIÓ 13/01/2018

TERMINI 27/12/2019.
Programa Consolida
CONVOCANT Col·legi d'Economistes de Catalunya promou amb el suport de la Generalitat de Catalunya

PROGRAMA Programa Consolida't

CONVOCATÒRIA Programa Consolida't

PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ Aquest PROGRAMA és gratuït i té per objectiu l'assessorament personalitzat i la formació per a la millora de la gestió empresarial. Està previst que participin 72 persones autònomes de les quatre demarcacions territorials de Catalunya, que seran assessorades per 4 persones expertes (una a cada demarcació) durant un període de 12 mesos i que rebran formació especialitzada en diferents matèries.

BENEFICIARIS Els destinataris del PROGRAMA són els següents:
 • Persones treballadores autònomes pròpiament dites o econòmicament dependents (TRADE)
 • Persones treballadores autònomes societàries integrades en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros.
 • Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom.