Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes autonòmiques

Startup Capital
CONVOCANT ACCIÓ

PROGRAMA Startup Capital

CONVOCATÒRIA Startup Capital

PRESSUPOST1,5 MEUR

DESCRIPCIÓ Un ajut directe de fins a 75.000 € per a start-ups tecnològiques que comencen.
L’ajut és en concurrència pública a fons perdut i sense necessitat d’aval.

S’atorga una quantitat mínima de 45.000 € i una màxima de 75.000 € per empresa.

L’import subvencionable és del 75%.

En cas que l’empresa ho sol·liciti, es pot lliurar una bestreta del 80% en el moment d’atorgar l’ajut, sense necessitat de garanties.

Es poden finançar totes les actuacions derivades de l’execució del pla d’empresa, des de l’administració i gestió de les operacions de l’empresa fins al desenvolupament i comercialització de productes i serveis.

Els beneficiaris de l’ajut podran destinar els diners a les despeses de personal, la inversió en materials i equipaments, el lloguer d’espais, la contractació de serveis legals, l’elaboració d’estratègies de comunicació o les llicències d’ús de software, entre d’altres.

BENEFICIARIS S’hi poden presentar start-ups des de 3 mesos fins a 3 anys de vida.

Han de ser empreses emergents que tinguin la tecnologia com a factor diferencial.

L’ajut va especialment dirigit a start-ups en fase inicial que necessiten impuls a l’hora d’accedir a les primeres rondes de finançament privat.

Capitalcoop. Subvencions per a la capitalització de cooperatives i societats laborals.
CONVOCANT Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

PROGRAMA Capitalcoop

CONVOCATÒRIA Línia Capitalcoop Subvencions per a la capitalització de cooperatives i societats laborals.

DESCRIPCIÓ Aquesta subvenció té per objecte incentivar la capitalització d'empreses cooperatives i societats laborals.

BENEFICIARIS Podran sol·licitar les subvencions les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació de capital social a l'empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.

Les cooperatives o societats laborals a les quals es facin les aportacions de capital social, han d'estar inscrites al Registre de cooperatives de Catalunya o al Registre administratiu de societats laborals de la Generalitat de Catalunya, i estar donades d'alta d'activitat.

DATA PUBLICACIÓ 26.06.2017

TERMINI 31/10/2017
Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l´Emprenedoria Corporativa
CONVOCANT IFEM

CONVOCATÒRIA Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l´Emprenedoria Corporativa

PRESSUPOST entre50.000€ i 200.000€ per projecte

DESCRIPCIÓ Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de
garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors
corporatius.

BENEFICIARIS Petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya, constituïdessegons alguna de les formes jurídiques següents: societat
de responsabilitat limitada, societat anònima i societat limitada nova empresa. Es considerarà com a petita empresa la que ocupa
menys de 50 treballadors i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d'euros.

TERMINI 27/12/2019
Préstecs amb garantia per al finançament d´empreses d´economia social
CONVOCANT
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies

 • Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

 • Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • Institut Català de Finances (ICF)


PROGRAMA

CONVOCATÒRIA Préstecs amb garantia per al finançament d'empreses d'economia social

DESCRIPCIÓ Es tracta d'una línia de préstecs en col·laboració amb l'Institut Català de Finances (ICF), que compten amb la garantia del Departament per al finançament de les empreses d'economia social. Els préstecs es poden destinar a quatre finalitats diferents:
 • Finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat material i immaterial.

 • Capitalització d'empreses.

 • Necessitats de circulant.

 • Compromisos de pagament per a contractes del sector públic.


BENEFICIARIS Podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les empreses de l’economia social amb seu social o activitat a Catalunya següents:
 • Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.

 • Les societats laborals.

 • Les federacions de les entitats de l’economia social

 • Les societats agràries de transformació.

 • Les empreses d’inserció, els centres especials de treball, i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.

 • Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques previstes a aquesta base.

 • Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


DATA PUBLICACIÓ 06/07/2017

TERMINI 31/12/2017.
Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d´inversió i desenvolupament industrial
CONVOCANT Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut Català de
Finances (ICF)

CONVOCATÒRIA Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial

PRESSUPOST L'import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 200.000.000,00 d'euros per als anys 2017-2018, i
l'import de la bonificació és, com a màxim, del 2%.

DESCRIPCIÓ Amb l'objectiu de finançar projectes duts a terme per empreses amb capacitat d'arrossegament, per tal d'induir la creació d'ocupació i les inversions al llarg de tota la cadena de valor, i que tinguin un efecte significatiu sobre la reactivació de l'activitat industrial tant en l'àmbit sectorial com territorial.

DATA PUBLICACIÓ 23/06/2017

TERMINI 31/12/2018 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes