Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes europees

Guia del Participant a Horizon 2020
Horizon 2020 és el programa que finança projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu, comptant amb gairebé 80.000M € per al període 2014-2020.
Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

La Guia del Participant a Horizon 2020 li permetrà tenir informació general d'H2020 i sobre el procés de participació. Per obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics l'ajudaran en totes les fases de la proposta.


Portal del Participant a Horizon 2020
Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'I+D+I el contingut s'adapti a les línies i prioritats establertes en algun dels pilars d'Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d'aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci , que ha d'estar constituït per almenys tres entitats jurídiques independents cadascuna d'elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea, o Estat associat diferent.

No obstant això, hi ha algunes excepcions , com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu de Recerca (ERC), les accions de coordinació i suport i les accions de mobilitat i formació en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual.

En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les esmentades, depenent de la naturalesa i objectius de l'acció a desenvolupar.

El consorci haurà de designar un dels seus membres perquè actuï com a coordinador, que serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea.

De forma general, Horitzó 2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreixen fins al 100% dels costos elegibles del projecte (costos directes més un 25% en concepte de costos indirectes).

En el cas de les accions d'innovació i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% dels costos elegibles, excepte en el cas de les entitats sense ànim de lucre que el percentatge es mantindrà en el 100% .

Per sol·licitar finançament per a qualsevol projecte de R+D+I cal presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els quals s'indiquen els terminis i forma de presentació, es publiquen en portal del participant, a través del qual s'accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

També pots consultar totes les convocatòries dels diferents programes aquí
Convocatòria_Horizon 2020_MSCA: creació de Xarxes de Formació d´Innovació (ITN)
CONVOCANT European Commission

PROGRAMA Innovative Training Networks

CONVOCATÒRIA Convocatòria_Horizon 2020_MSCA: creació de Xarxes de Formació d’Innovació (ITN)

PRESSUPOST ETN: 375M € EID: 32M € EJD: 35M €

DESCRIPCIÓ Formar una nova generació d’investigadors creatius, emprenedors i innovadors, capaços d’afrontar els reptes actuals i futurs i convertir els coneixements i idees en productes i serveis per a beneficis econòmics i socials.

Aquesta xarxa elevarà l’excel·lència i l’estructura de la recerca, així com també la formació doctoral a Europa.

ITN dóna suport a programes conjunts de doctorat o de formació en recerca, implementats per associacions d’universitats, institucions de recerca, infraestructures de recerca, negocis, pimes i altres actors socioeconòmics d’Europa i més enllà.

Aquestes associacions poden agafar les següents formes:
 • ETN: Xarxes europees de formació

 • EID: Doctorats industrials europeus

 • EJD: Doctorats conjunts europeus


DATA PUBLICACIÓ 12/10/2017

TERMINI 17/01/2018
Instrument PIME/SME Instrument

CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA SME Instrument

CONVOCATÒRIA Instrument PIME o SME Instrument

PRESSUPOST 3.000 M€

DESCRIPCIÓ Instrument PIME o SME Instrument (en anglès) és un subprograma del vuitè Programa Marc Europeu de finançament de la R + D + I Horizon 2020, l'enfocament és exclusiu per a petites i mitjanes empreses. El finançament d'aquest subprograma s'aplicarà a tot tipus d'innovació, incloent les innovacions no tecnològiques i de serveis.
Els projectes presentats dins d'aquest programa poden ser individuals o consorcis, formats per PIMES, i reben finançament al llarg de tot el procés de la Innovació mitjançant un esquema de subvenció en fases, dirigit a donar suport a aquelles PIME tradicionals, o innovadores, que tinguin l'ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-a través d'un projecte d'innovació europea.
A continuació es descriuen les diferents fases d'Instrument PIME a les que una empresa pot optar.

 • Fase 1: Concepte i avaluació de la viabilitat

 • Les PIME rebran finançament per estudiar la viabilitat científica o tècnica i el potencial comercial d'una nova idea (prova de concepte) per tal de desenvolupar un projecte innovador. Un resultat positiu d'aquesta avaluació permetrà el finançament en el marc de les fases següents.

 • Fase 2: Demostració i replicació comercial

 • Es donarà suport a la investigació i el desenvolupament centrats en les activitats de demostració (proves, prototips, estudis d'ampliació, disseny, processos innovadors pilot, productes i serveis, verificació de rendiment, etc.) i en la replicació comercial.

 • Fase 3: Comercialització

 • Aquesta fase no prestarà finançament directe a part de les activitats de suport, sinó que pretén facilitar l'accés al capital privat i a entorns facilitadors en matèria d'innovació. Es preveu establir vincles amb l'accés al finançament de risc.

  Les PIME també es beneficiaran de mesures de suport com xarxes, formació, assessorament i consells. Així mateix, aquesta part pot enllaçar-se amb mesures per promoure la contractació precomercial i la contractació de solucions innovadores.

  Cada fase estarà oberta a totes les PIME i la transició entre una fase i una altra serà inmedianta, sempre que s'hagi demostrat la necessitat de rebre finançament addicional mitjançant l'èxit en la fase anterior.

  BENEFICIARIS pimes amb projectes innovadors de gran impacte i amb un alt potencial de creixement internacional

  TERMINIS Les properes dates límit previstes pel 2018 són:
  • 03 maig 2018

  • 05 setembre 2018

  • 07 novembre 2018Nou servei de suport de la CE per explotació de resultats projectes VII PM i H2020
La Comissió Europea (CE) ha posat en marxa un nou servei de suport per a l'explotació dels resultats de recerca i innovació de projectes del VII Programa Marc i Horitzó 2020 que estiguin en fase d'execució. Es tracta de la iniciativa pilot anomenada "Common Exploitation Booster" els serveis són proporcionats per consideren que poden ser beneficiosos per a l'explotació dels resultats dels seus projectes.

La iniciativa compta amb quatre tipus de serveis:
 • Anàlisi dels riscos d'explotació (AER)

 • Seminaris d'estratègies d'explotació (ESS)

 • Desenvolupament de plans de negoci (BPD)

 • Esdeveniments per a la presentació de resultats a potencials inversors i usuaris (BPE)

Més informació sobre els serveis en el següent enllaç: http://exploitation.meta-group.com/
JPND Neurodegenerative Diseases Research
CONVOCANT European Commission - JPND

PROGRAMA EU Joint Programme

CONVOCATÒRIA JPND Neurodegenerative Diseases Research

PRESSUPOST21M€

DESCRIPCIÓLa Programació Conjunta per Recerca en Malalties Neurodegeneratives (JPND) és la iniciativa global més gran per recerca dirigida al repte plantejat per les malalties neurodegeneratives.

La JPND està cofinançada entre la Comissió Europea i diferents agències nacionals de diversos països i el 8 de gener ha publicat una convocatòria transnacional per finançar projectes de recerca en salut i assistència social.

es propostes haurien de centrar-se en mínim una de les següents àrees:
 • Care pathways and services using potential of patient involvement

 • Factors influencing progression and prognosis of disease

 • Outcome measures for patients and their informal carers

 • Palliative care of patients

 • Cost-effectiveness and affordability of interventions including ethical concernsBENEFICIARIS Les universitats espanyoles només hi podran participar associades a un hospital, un centre de recerca en salut acreditat del sistema espanyol de salut etc.

Cada soci haurà de complir amb els criteris d’elegibilitat fixades per la seva pròpia agència nacional.
Els participants espanyols seran finançats per l’Instituto Nacional de la Salud Carlos III.

TERMINI 06/03/2018
Convocatòria_Horizon 2020_MANUNET III: ERA-NET sobre tecnologies avançades de fabricació
CONVOCANT MANUNET

CONVOCATÒRIA MANUNET III: ERA-NET sobre tecnologies avançades de fabricació

PRESSUPOST14M

DESCRIPCIÓdesenvolupar el camp de la fabricació avançada en els àmbits dels nous processos de producció, els sistemes de fabricació adaptatius i les tecnologies de fabricació del futur

Aquesta convocatòria s’emmarca en el projecte MANUNET. Aquest té l’objectiu d’incentivar la recerca i la innovació en les tècniques de fabricació, buscant sempre avenços transversals que combinin tecnologies avançades de diferents àmbits. Es busca en especial finançar projectes endegats per petites i mitjanes empreses.

Més concretament aquesta convocatòria finança projectes transnacionals de recerca en els següents àmbits:
 • Tecnologies de l’enginyeria del coneixement, la informació i la comunicació.

 • Aplicacions mediambientals i energètiques, incloent eficiència de recursos i reciclatge

 • Tecnologies adaptatives, incloent l’eliminació, unió, addició i assemblatge.

 • Nous materials i compostos

 • Nous mètodes, components i sistemes

 • Tecnologies, productes i serveis vinculats a la fabricació

 • Fabricació additiva


Els projectes han d’incloure com a mínim dos entitats de dos països diferents i cal que hi participin dues empreses petites o mitjanes. Opcionalment hi poden participar altres entitats com ara grups de recerca, grans empreses, etc, si bé es recomana que sigui un número eficient de participants d’acord amb la mida del projecte.

El projectes pot tenir una durada màxima de 24 mesos.

TERMINI 23/03/2018
INNOSUP-06-2018
CONVOCANT European Commission

PROGRAMAH2020-2018-2020: Innovation in small and medium-sized enterprises

CONVOCATÒRIA INNOSUP-06-2018

PRESSUPOST4.000.000€
Línia de subvenció 1: Ajut per import de 60.000 € a projectes experimentals a petita escala i que tenen com a finalitat investigar la viabilitat d’un projecte o idea prometedors per a la innovació de les pimes.

Línia de subvenció 2: Ajuts de 300.000 a 500.000 € a projectes pilot experimentals a gran escala que pretenen provar nous mètodes de suport a la innovació de les pimes.

DESCRIPCIÓ Incentivar els organismes de suport a la innovació en la cerca de noves polítiques i mètodes per afavorir aquesta innovació
Amb aquesta convocatòria la Comissió Europea espera:
Incrementar significativament el nombre d’agències d’innovació dedicades a innovar en polítiques.
Desenvolupar nous esquemes, millorats, de suport a la innovació de les pime.

BENEFICIARIS Aquesta convocatòria va adreçada exclusivament a les agències d’innovació. S’estructura en dues etapes: només es convidaran a una segona etapa les propostes que superin el llindar d'avaluació de la primera etapa.

DATA PUBLICACIÓ 27/10/2017

TERMINI 27/03/2018
EIT RawMaterials Booster Call
CONVOCANT EIT RawMaterials

CONVOCATÒRIA EIT RawMaterials Booster Call

PRESSUPOST Les empreses poden optar fins a 60.000 euros de finançament

DESCRIPCIÓ El "Start-up & SME Booster" és un dels instruments financers de EIT RawMaterials dedicat a Start-Ups i SMEs rellevants per als sectors de matèries primeres. Estem particularment interessats en les següents àrees temàtiques:

Exploració i avaluació de recursos de matèries primeres
Mineria en entorns desafiants
Major eficiència de recursos en processos minerals i metal·lúrgics
Reciclatge i optimització de la cadena de materials per a productes al final de la seva vida útil
Substitució de materials crítics i tòxics en productes i per a un rendiment optimitzat
Disseny de productes i serveis per a l'economia circular

BENEFICIARIS Start-ups i pimes

TERMINI 31/03/18
UE – ERA-NET SusCrop
CONVOCANT European Commission - ERA NET SusCrop

PROGRAMA SusCrop

CONVOCATÒRIA UE – ERA-NET SusCrop

PRESSUPOST
 • Total: 18,03M€
 • MINECO: 05M€/li
 • CDTI: 0.325M€


DESCRIPCIÓL’ERA NET SusCrop (Sustainable Crop Production) és una xarxa co-finançada entre la Comissió Europea i 23 agències nacionals de l'R+D+i de 18 països que té com a objectiu finançar projectes transnacionals que puguin millorar la sostenibilitat i la resiliència en la producció de cultius, considerant reptes ambientals com el canvi climàtic, l’escassetat i limitació dels recursos naturals, etc.

Els projectes han de ser multidisciplinaris, de recerca básica o aplicada, i han de tractar sobre mínim un dels següents temes:
 • I. Enhancement of predictive breeding technologies and development of new genotypes leading to new phenotypes and crop varieties for improvement of plant health, protection, production and resilience
 • II. Development and exploitation of novel integrated pest and crop management methods and practices
 • III. Improvement of resource-use efficiency of crops and cropping systems
 • IV. Systemic research on agricultural crops as part of an ecosystem including interactions between plants and other organisms (“the plant as a meta-organism”)


BENEFICIARIS
 • min. 3 socis de 3 països participants diferents
 • durada màxima 3 anys
 • Cada participant ha de complir amb les normes fixades per la seva agència nacional finançadora
 • Els participants espanyols (universitats) seran finançats per l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) del MINECO. Les empreses serán finançades pel CDTI.


TERMINI Primer fase: 04/04/2018, 13h00 CEST
EIBURS University Research Sponsorship
CONVOCANT Institut Banc Europeu d'Inversions

PROGRAMA EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme)

CONVOCATÒRIA EIBURS University Research Sponsorship

PRESSUPOST 100.000€/any durant 3 anys

DESCRIPCIÓL’Institut del Banc Europeu d’Inversions (BEI) publica una nova convocatòria en el marc del seu programa de coneixement EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme).

EIBURS concedeix ajuts per treballar en temes de recerca de gran interès per al BEI.

Pel curs acadèmic 2018/19 estan convidades propostes relatives a una nova àrea de recerca : “Els efectes econòmics d’una política europea conjunta de seguretat i defensa” que tractin els següents punts:
- Incloure un anàlisis en profunditat per 5 països representatius, però tenint en compte també al conjunt de la UE
- Desenvolupar les opcions polítiques per la integració i les seves implicacions econòmiques
- Examinar els instruments financers adequats, incloent aquells que puguin mobilitzar fons públics (de la UE i nacionals)

Es pot incloure qualsevol activitat de recerca addicional, que el centre consideri oportuna portar a terme, com pot ser organització de seminaris o conferències, creació de bases de dades, estudis de casos exhaustius.

BENEFICIARIS
- Centres de recerca i universitat de qualsevol país de la UE.
- Propostes individuals o en consorci; les propostes col·laboratives són encoratjades.
- Són possibles propostes conjuntes amb altres centres públics o privats, incloent de fora de la UE

TERMINI 15/04/2018
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
CONVOCANT European Commission

PROGRAMA FCH2 JU

CONVOCATÒRIA Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking

DESCRIPCIÓS’ha publicat el Programa Anual de Treball 2018 de la iniciativa Conjunta de Piles de Combustible i Hidrogen (FCH2 JU) amb un pressupost de 73.2M€ per finançar accions en 20 tòpics (7 en transport, 8 en energia, 1 general, 4 transversals).

Els projectes han de poder millorar el rendiment i reduir els costos de producció, així com demostrar a gran escala l’estat de la tecnologia per entrar en el mercat en diferents àmbits del transport (automòbils, autobusos i infraestructures de recàrrega) i energia (producció i distribució d’hidrogen, emmagatzematge d’energia, instal·lacions fixes de generació d’energia).

Els instruments de finançament previstos seran: 5 accions d’innovació (IA), 14 accions de recerca i innovació (RIA), 1 acció de coordinació i suport (CSA).

TERMINI 24/04/2018
ERA NET Water Works
CONVOCANT JPI Water

PROGRAMA JPI Water

CONVOCATÒRIA ERA NET Water Works

PRESSUPOST 19.3M€

DESCRIPCIÓL’ERA NET Water Works neix en el marc de la Iniciativa per la Programació Conjunta de l’Aigua (JPI Water) i està co-finançada per la Unió Europea mitjançant el programa Horizon 2020 i 20 agències finançadores de 18 paisos d’Europa, Àmerica i Àfrica.

La 4a convocatòria ha obert el 19 de febrer amb el tema "Closing the Water Cycle Gap – Sustainable Management of Water Resources". L’objectiu és contribuir a la gestió sostenible dels recursos hídrics i la reconciliació entre la demanda i el subministrament d’aquest recurs vital, tancant el cicle de l’aigua.

Es pretén afavorir la implementació de l’Agenda estratègica (SRIA) de la Water JPI, així com avançar en l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible, ODS 6 i ODS 13 relatius a l’aigua i el clima en el marc de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Les propostes s’han de centrar en l’aigua dolça i/o transnacional i poden abordar tots els usos socials i tots els ecosistemes aquàtics subjectes a impactes, tal com descriu l’Agenda estratègica; específicament, hauran de contestar a les següents 3 temàtiques especifiques:
• Facilitar la gestió sostenible dels recursos hidrics
• Enfortir l’enfocament socio-economics per la gestió de l’aigua
• Eines de suport per la gestió integrativa i sostenible dels recursos

BENEFICIARIS Consorcis amb mínim 3 socis de països participants (http://www.waterjpi.eu/images/documents/JC2018/water%20jpi%202018%20joint_call_participating_countries.pdf); mínim 2 d’ells de països UE o associats a l’Horizon 2020.

TERMINI 24/04/2018
Convocatòria_Horizon 2020: innovació en el transport ferroviari europeu
CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA Horizon 2020

CONVOCATÒRIA Convocatòria_Horizon 2020: innovació en el transport ferroviari europeu

PRESSUPOST78,7M €. El 70% del pressupost s’implementa a través de convocatòries accessibles només pels membres. El 30% s’implementa a través de convocatòries obertes a tothom.

DESCRIPCIÓEl Shift2Rail joint undertaking és una iniciativa europea (rep finançament del programa de recerca Horizon 2020) que promou la recerca integrada avançada i solucions innovadores pel transport ferroviari europeu.

La Comissió Europea treballa en la creació d’una única àrea ferroviària europea (SERA) i vol promoure el canvi modal de la carretera al ferrocarril per tal d’aconseguir un sistema europeu de transport més competitiu.

La recerca i la innovació han de contribuir a que els ferrocarrils juguin un paper més ampli en els mercats mundials de transport.

Shift2Rail afavoreix la introducció de millors trens al mercat (més silenciosos, més còmodes, més fiables, etc.), que operen amb una infraestructura de xarxa ferroviària innovadora de forma fiable, amb un cost més baix en el cicle de vida i amb més capacitat per afrontar la creixent demanda de mobilitat de viatgers i mercaderies.

BENEFICIARIS La convocatòria consta de 18 topics, dels quals 7 són accessibles només per membres del Shift2Rail, i 11 són oberts a tothom

TERMINI 24/04/2018
Programa COST
CONVOCANT Unió Europea

PROGRAMA Programa de Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia (COST)

CONVOCATÒRIA Programa COST


DESCRIPCIÓEl Programa de Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia (COST) de la Unió Europea permet la creació de xarxes internacionals de recerca en qualsevol àmbit de la ciència per tractar temes d’actualitat i d’interès comú en diferents països.

El programa ofereix finançament per organitzar conferència, reunions, breus estades en altres centres membres de la xarxa, etc.

BENEFICIARIS Per ser elegible el consorci ha de comptar amb la participació de mínim 7 països membres COST, dels quals almenys 3 han de procedir d’uns països determinats (ITC countries)

TERMINI 20/04/2018
Convocatòria_FEDER: Projectes pilots d´edificis intel·ligent
CONVOCANT FEDER - Red.es

PROGRAMA Plan Nacional de territorios inteligentes para la agenda digital para españa (pilotos de edificios inteligentes)

CONVOCATÒRIA Projectes pilots d’edificis intel·ligent

PRESSUPOST 5.000.000 € per a Catalunya (cofinançament del 50%)

DESCRIPCIÓFacilitar la integració digital dels edificis a les ciutats intel·ligents.
Les actuacions previstes en el projecte han de ser:
 • El desenvolupament i implantació de polítiques d'obertura i reutilització de dades públiques que ajudin a la generació de nous serveis o l'enriquiment dels ja existents.

 • La implantació de sistemes de gestió, sensorització i tractament de la informació procedent o amb destinació en els objectes interns, que permetin una major eficiència en la prestació dels serveis públics, particularment d'aquells serveis que permetin millorar elements clau de la ciutat i tinguin impacte directe en el ciutadà i el visitant (mobilitat, seguretat, etc.).

 • La dotació d'infraestructures i elements tecnològics necessaris per construir o millorar serveis públics de valor per al ciutadà i al visitant.


BENEFICIARIS Poden sol·licitar la subvenció les entitats locals de més de 200.000 habitants que compleixin la norma UNE 178104 Ciutats Intel·ligents. Infraestructures. Sistemes integrals de gestió de la Ciutat Intel·ligent (veure convocatòria) i que l’entitat local disposi d’una plataforma de ciutat.

TERMINI 29/06/2018
Convocatòria_FEDER: Implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics (Pla Movalt Infraestructura)
CONVOCANT Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (FEDER)

PROGRAMA Plan MOVAL

CONVOCATÒRIA Convocatòria_FEDER: Implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics (Pla Movalt Infraestructura)

PRESSUPOST 15.000.000€

DESCRIPCIÓL’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020.

El Pla MOVALT Infraestructura convoca ajuts, sota la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació, amb una quantia equivalent al 60% de la inversió elegible (IVA no inclòs) en el cas d'entitats públiques que no desenvolupin cap tipus d'activitat comercial o mercantil i petites empreses i un 40 % de la inversió elegible (IVA no inclòs) per a la resta d'empreses.

BENEFICIARIS Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció:
 • a) Les empreses privades

 • b) Les entitats locals i les entitats públiques vinculades o ens dependents

 • c) Les administracions de les comunitats autònomes i les entitats públiques vinculades

 • d) Altres entitats públiques vinculades o dependents de l'Administració General de l'Estat.


TERMINI 31/12/2018
Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA COSME

CONVOCATÒRIA Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 31/12/2020
Horizon 2020 (2014-2020): Lideratge industrial - Innovació en les pimes - Instrument pime
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Horizonte 2020

CONVOCATÒRIA Horizonte 2020 (2014-2020): Liderazgo industrial - Innovación en las pymes - Instrumento pyme

DESCRIPCIÓL'objectiu general d'Horitzó 2020 és contribuir a construir una economia basada en el coneixement i la innovació a l'ample de tota la Unió Europea proporcionant un finançament addicional suficient a la investigació, el desenvolupament i la innovació. Amb aquesta finalitat, el programa inclou les següents parts:

Ciència excel·lent;
Lideratge industrial;
Reptes socials;
Estenent l'excel·lència i ampliant la participació;
Ciència amb i per a la societat; i
Accions directes no-nuclears del Centre Comú d'Investigació (JRC).

DATA PUBLICACIÓ 01/01/2014

TERMINI 31/12/2020
Convocatòria FEDER: préstecs ICF Eurocrèdit en condicions preferents per a pimes
CONVOCANT Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

PROGRAMA Programa Operatiu Catalunya (2014-2020)

CONVOCATÒRIA préstecs ICF Eurocrèdit

PRESSUPOST 183.899.666,00€ (ampliable)

DESCRIPCIÓL’Institut Català de Finances (ICF), entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, gestiona els préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa. Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa Operatiu Catalunya (2014-2020) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

BENEFICIARIS Els beneficiaris poden ser:
 • Les pimes que tinguin més de 10 treballadors i un volum de facturació anual superior als 2 milions d’euros o amb un balanç superior a 2 milions d’euros

 • Les pimes que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros


TERMINI maig de 2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles