Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes nacionals

Juan de la Cierva - Incorporació 2017
CONVOCANT MINECO

PROGRAMA Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+I

CONVOCATÒRIA Ajudes per a contractes Juan de la Cierva-formació 2017

PRESSUPOST11.250,00 (en milers d'euros)

DESCRIPCIÓEls ajuts Juan de la Cierva-formació tenen com a objectiu fomentar la contractació laboral de joves doctors per un període de dos anys a fi de que els mateixos completen la seua formació investigadora postdoctoral en centres d'I + D espanyols diferents a aquells en els que van realitzar la seva formació predoctoral. Els candidats han de complir el requisit de ser doctor i haver obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2016 i al 31 de desembre de 2017 per al torn d'accés general i entre l'1 de gener de 2015 i al 31 de desembre de 2017 per torn d'accés de persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent, excepte si acrediten una causa d'interrupció d'acord amb la convocatòria

Les sol·licituds de participació les presenten els centres d'R + D incloent-hi els investigadors candidats per a la seva incorporació als equips d'investigació. La selecció es fonamenta en un procés de concurrència competitiva dels candidats en base als seus mèrits curriculars i en l'historial cientificotècnic de l'equip d'investigació en el qual es vol integrar, donant especial rellevància als mèrits relatius a l'investigador tutor.

BENEFICIARIS Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, Universitats públiques, els seus departaments i instituts universitaris, i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R + D + I, d'acord amb el que preveu en la Llei Orgànica 6/2001. Altres centres públics d'R + D: Organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l'Administració General de l'Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes. Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut. Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin activitats d'R + D. Centres Tecnològics d'àmbit estatal que estiguin inscrits, en la data de presentació de la sol·licitud, en el registre de centres creat pel Reial Decret 2093/2008.

TERMINI Centres: 21/12 / 2017-18 / 01/2018
Investigadors: 21/12 / 2017-11 / 01/2018
Ajuts Juan de la Cierva - Formació 2017
CONVOCANT MINECO

PROGRAMA Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+I

CONVOCATÒRIA Ajuts Juan de la Cierva - Formació 2017

PRESSUPOST11.250,00 (en milers d'euros)

DESCRIPCIÓEls ajuts Juan de la Cierva-formació tenen com a objectiu fomentar la contractació laboral de joves doctors per un període de dos anys a fi de que els mateixos completen la seua formació investigadora postdoctoral en centres d'I + D espanyols diferents a aquells en els que van realitzar la seva formació predoctoral. Els candidats han de complir el requisit de ser doctor i haver obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2016 i al 31 de desembre de 2017 per al torn d'accés general i entre l'1 de gener de 2015 i al 31 de desembre de 2017 per torn d'accés de persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent, excepte si acrediten una causa d'interrupció d'acord amb la convocatòria

Les sol·licituds de participació les presenten els centres d'R + D incloent-hi els investigadors candidats per a la seva incorporació als equips d'investigació. La selecció es fonamenta en un procés de concurrència competitiva dels candidats en base als seus mèrits curriculars i en l'historial cientificotècnic de l'equip d'investigació en el qual es vol integrar, donant especial rellevància als mèrits relatius a l'investigador tutor.

BENEFICIARIS Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, Universitats públiques, els seus departaments i instituts universitaris, i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R + D + I, d'acord amb el que preveu en la Llei Orgànica 6/2001. Altres centres públics d'R + D: Organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l'Administració General de l'Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes. Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut. Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin activitats d'R + D. Centres Tecnològics d'àmbit estatal que estiguin inscrits, en la data de presentació de la sol·licitud, en el registre de centres creat pel Reial Decret 2093/2008.

TERMINI Centres: 21/12 / 2017-18 / 01/2018
Investigadors: 21/12 / 2017-11 / 01/2018
Ajudes per a contractes de personal tècnic de Suport (PTA) 2017
CONVOCANT MINECO

PROGRAMA Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+I

CONVOCATÒRIA Ajudes per a contractes de personal tècnic de Suport (PTA) 2017

PRESSUPOST7.020,00 (en milers d'euros)

DESCRIPCIÓL'objectiu d'aquests ajuts és incentivar la contractació laboral de personal tècnic de suport en Centres de R+D i van destinades a donar suport en el maneig d'equips, instal·lacions i altres infraestructures d'R+D+I a fi d'incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures científico-tecnològiques.

La titulació que es requereix és llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o tècnic superior en el marc de la formació professional del sistema educatiu.

Les sol·licituds de participació les presenten els centres d'R+D incloent-hi els tècnics candidats. La selecció es fonamenta en un procés de concurrència competitiva, sent, els criteris d'avaluació de les sol·licituds els següents: 1) l'impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'R+D+I de la infraestructura i 2) els mèrits curriculars del candidat i adequació del mateix a les tasques a realitzar en funció de l'experiència professional i formació. Els barems que s'apliquen a aquests criteris són, de 0 a 80 i de 0 a 20 punts, respectivament.

BENEFICIARIS Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, Universitats públiques, els seus departaments i instituts universitaris, i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+I, d'acord amb el que preveu en la Llei Orgànica 6/2001. Altres centres públics d'R + D: Organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l'Administració General de l'Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes. Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut. Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin activitats d'R+D. Centres Tecnològics d'àmbit estatal que estiguin inscrits, en la data de presentació de la sol·licitud, en el registre de centres creat pel Reial Decret 2093/2008.


TERMINI Centres: 09/01 / 2018-30 / 01/2018
Tècnics: 09/01 / 2018-23 / 01/2018
Fundació BBVA - Ajuts investigació
CONVOCANT Fundació BBVA

CONVOCATÒRIA Fundació BBVA - Ajuts investigació

PRESSUPOST

DESCRIPCIÓEls ajuts a projectes d'investigació objecte d'aquesta convocatòria responen al compromís de la Fundació BBVA amb l'impuls de la investigació científica i la seva projecció a la societat, com a forma d'ampliar les oportunitats individuals i col·lectives i abordar de manera eficaç els principals reptes del segle XXI.

L'àrea objecte d'aquesta convocatòria és la Biomedicina i, específicament, projectes de recerca altament innovadors en les dues àrees transversals següents:
 • Metabolisme i malaltia
 • imatge molecular


Es concedirà un màxim de 6 ajudes, 3 per metabolisme i malaltia i 3 per imatge molecular, amb un import brut màxim de 125.000 euros per a cadascuna d'elles.

El termini màxim d'execució dels projectes seleccionats serà de 3 anys.

BENEFICIARIS Podran optar a aquestes ajudes grups de recerca d'universitats públiques o privades i d'altres organismes públics d'investigació, així com equips de recerca d'organitzacions privades no lucratives que desenvolupen una activitat investigadora significativa.

TERMINI 22 març 2018, a les 19:00 h
Programa Empleaverde 2018
CONVOCANT Fundación Biodiversidad

PROGRAMA mpleaverde 2018

CONVOCATÒRIA Programa Empleaverde 2018

PRESSUPOST8.965.000 €

DESCRIPCIÓLa Fundación Biodiversidad és una fundació del sector públic pertanyent al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente amb l’objectiu de protegir el capital natural i la biodiversitat.

El programa Empleaverde és la iniciativa de la Fundación Biodiversidad per a millorar l’ocupació i el medi ambient. El seu objectiu és crear ocupació, augmentar les competències i la qualificació dels treballadors i donar suport a la creació i consolidació d’empreses en l’economia verda i blava.

El programa Empleaverde té l'objectiu de crear ocupació, augmentar les competències i la qualificació dels treballadors i donar suport a la creació i consolidació d’empreses en l’economia verda i blava.

BENEFICIARIS Els beneficiaris poden ser aquelles persones jurídiques públiques o privades, amb o sense ànim de lucre i que tinguin seu a Espanya.

DATA PUBLICACIÓ

TERMINI 30/04/2018
Ramon y Cajal 2017
CONVOCANT MINECO

PROGRAMA Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R + D + I

CONVOCATÒRIA Ramon y Cajal 2017

PRESSUPOST54.005,00 (en milers d'euros)

DESCRIPCIÓAjuts per a la contractació d'investigadors en grau de doctor, per tal d'enfortir la capacitat investigadora dels grups de recerca. El període per a presentar-hi sol·licituds serà del 14 de desembre de 2017 fins a les 15 hores del 16 de gener de 2018.

BENEFICIARISOrganismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, Universitats públiques, els seus departaments i instituts universitaris, i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R + D + I, d'acord amb el que preveu en la Llei Orgànica 6/2001. Altres centres públics d'R + D: Organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l'Administració General de l'Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes. Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut. Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin activitats d'R + D. Centres Tecnològics d'àmbit estatal que estiguin inscrits, en la data de presentació de la sol·licitud, en el registre de centres creat pel Reial Decret 2093/2008.

DATA PUBLICACIÓ 14/12/2017

TERMINI 16/01/2018
Programa INNVOLUCRA
CONVOCANT CDTI

PROGRAMA Programa INNVOLUCRA

CONVOCATÒRIA Programa INNVOLUCRA

PRESSUPOST Segons ajuda

DESCRIPCIÓ El programa INNVOLUCRA té l'objectiu d'incentivar la participació d'entitats espanyoles en programes internacionals de cooperació tecnològica, especialment el VII Programa Marc d'R + D de la UE, així com la presentació d'ofertes a grans instal·lacions cientificotecnològiques.

BENEFICIARIS PIMEs

TERMINI anual
ICEX Next (suport a la internacionalització)
CONVOCANT ICEX

PROGRAMA ICEX Next

CONVOCATÒRIA ICEX Next

DESCRIPCIÓ ICEX Next és el programa per donar suport a la internacionalització de les empreses espanyoles tant en la seva fase d'iniciació a l'exportació com en la seva fase de consolidació de mercats.

El programa ICEX Next ofereix:

 • Assessorament tècnic: fins a 60 hores d'assessorament personalitzat a les empreses, prestat per experts en diferents àmbits de la internacionalització.

 • Suport econòmic per a despeses de promoció exterior i contractació de personal per al Departament de Comerç Exterior de l'empresa.
BENEFICIARIS ICEX Next es dirigeix a pimes espanyoles que vulguin internacionalitzar el seu negoci i/o consolidar la seva presència a l'exterior.
 
REQUISITS

 • Comptar amb un producte, marca o servei propis

 • Que la seva xifra d'exportació no superi el 35% de la facturació total o que superant-lo, la seva exportació es faci a un nombre màxim de cinc mercats geogràfics i / o a un màxim de tres clients.

 • Comptar amb personal qualificat i compromès amb la implantació del projecte d'internacionalització de l'empresa.

 • Requerir assessorament per desenvolupar o impulsar la seva estratègia d'accés als mercats i el seu pla de negoci en els mateixos.

 • Disposar de capacitat financera per a l'execució d'un projecte internacional que permeti posicionar a l'empresa a l'exterior.

 • No haver participat amb anterioritat en programes d'iniciació de Icex.

TERMINI Annual


CDTI- Línia d´Innovació Global
CONVOCANT CDTI

PROGRAMA CDTI- Línia d'Innovació Global

CONVOCATÒRIA CDTI- Línia d'Innovació Global

DESCRIPCIÓ La finalitat del Línia d'Innovació Global (LIG) és al finançament de projectes de inversió en innovació i incorporació de tecnologia innovadora [1] per al creixement i internacionalització d'empreses que desenvolupin les seves activitats a Espanya, tant en instal·lacions ubicades a Espanya com a l'estranger. Aquests projectes impliquen la incorporació i adaptació de tecnologies per adequar-se als requeriments de nous mercats, millorar la posició competitiva de l'empresa i generar valor afegit addicional.

En qualsevol cas, encara que el projecte d'inversió pot significar la internacionalització de les activitats de l'empresa, ha de reforçar, en última instància, les activitats de valor afegir que es realitzen a España i no podrà suposar una deslocalització d'una activitat que l'empresa desenvolupi a Espanya.

BENEFICIARIS Empreses petites i mitjanes (pimes) [2] i de mitjana capitalització (Midcaps) [3]. Les inversions realitzades a l'estranger es podran vehicular a través d'empreses mixtes sempre que consolidin comptes amb l'empresa espanyola o bé a través de filials, sucursals i establiments a l'estranger.

PRESSUPOST Partides finançables:

 • Adquisició d'actius fixos nous relacionats amb la innovació que es pretén implantar.

 • Contractació de serveis externs i subcontractacions

 • Despeses d'auditoria
No seran finançables, entre d'altres:

 • Partides corresponents a un projecte d'inversió ja finalitzat amb anterioritat a la seva presentació.

 • Terrenys i construccions.

 • Amortització d'equips.

 • Ampliació de la capacitat productiva sense que aporti diferències tecnològiques rellevants amb el sistema habitual existent en el sector nacional en què es mou l'empresa.

 • Inversió en equips que no formen part d'un projecte d'innovació tecnològica o que no impliquin la incorporació de tecnologia innovadora.

 • L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

 • Materials i consumibles i despeses generals.

 • Despeses de personal.
Les inversions i despeses han de ser posteriors a la data de presentació de la sol·licitud de finançament. En el cas d'inversions a l'estranger el finançament es concedirà a l'empresa espanyola però l'execució correspondrà a la filial o empresa mixta constituïda a l'estranger.

Característiques de l'ajuda

 • Pressupost mínim del projecte: 667.000 euros.

 • Pressupost màxim del projecte: 10.000.000 euros.

 • Durada del projecte: màxim 24 mesos.

Modalitat i condicions de finançament

Préstec de fins al 75% del pressupost total finançable . El finançament completa del projecte ha d'estar assegurada.

Tipus d'interès : el tipus d'interès es calcularà préstec a préstec, tenint en compte les característiques de l'operació i del beneficiari després d'una anàlisi realitzat pel CDTI. Per al càlcul d'aquest tipus d'interès s'aplica estrictament la metodologia establerta a la "comunicació de la Comissió relativa a la revisió del mètode de fixació dels tipus de referència i d'actualització (2008 / C 14/02). El tipus d'interès s'ha de determinar en el moment de la concessió de l'ajut.

A tall d'exemple, un préstec amb un col·lateral mitjà, per a una empresa amb una qualificació de solvència "bona" ​​el tipus d'interès final s'aproximaria a l'Euribor + 100 punts bàsics i en el cas d'una qualificació "satisfactòria" el tipus d'interès final s'aproximaria a l'Euribor + 220 punts bàsics. [4].

Termini d'amortització : 7 anys.

Garanties : Es sol·licitaran avals d'entitats financeres amb suficient solvència a judici del CDTI pel 50% de l'préstec, podent arribar al 100% segons l'anàlisi econòmica - financer realitzat pel CDTI.

Bestretes : el 25%, 50% o 75% del préstec un màxim de 4 milions d'euros sense garanties addicionals a les ja exigides.

Desemborsament : després de la certificació de la fita únic del projecte, havent de presentar una auditoria de despeses prèvia.

Compatibilitat : El préstec concedit per CDTI a través d'aquesta línia és incompatible amb qualsevol altra línia de finançament del CDTI destinada al mateix projecte.

Criteris d'avaluació

 • Capacitat tècnica i financera de l'empresa matriu espanyola i de la filial o empresa mixta situada a l'estranger.

 • Viabilitat del projecte d'inversió.

 • Contribució del projecte a la millora de la competitivitat de les empreses innovadores espanyoles, permetent el creixement de la seva activitat i la internacionalització de les seves activitats.

 • Respecte a aspectes mediambientals, socials i laborals i compliment de la seva normativa reguladora.

 • Els projectes que es financin han d'aportar un valor afegit a l'empresa respecte de les seves capacitats d'accedir a nous mercats. Aquest aspecte haurà argumentar i acreditar adequadament en presentar la proposta amb el corresponent informe justificatiu. En qualsevol cas, encara que el projecte d'inversió pot significar la internacionalització de les activitats de l'empresa, ha de reforçar les activitats de valor afegit que es realitzen a Espanya i no podrà suposar una deslocalització d'una activitat que l'empresa dugui a terme a Espanya.


TERMINI Anual La sol·licitud es realitzarà a l'aplicació on-line de projectes, disponible a la seu electrònica del CDTI https://sede.cdti.gob.es

[1] Segons la definició del Manual d'Oslo, la innovació recull totes les etapes necessàries per a la posada en marxa de productes o serveis nous o substancialment millorats que no són R + D. Inclou adquisició de tecnologia, utillatge i enginyeria industrial, disseny industrial o l'arrencada del procés de fabricació.
[2] Recomanació de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses. PIME: Empreses que ocupen a menys de 250 persones i el volum de negocis anual no excedeix de 50 milions d'euros o el balanç general anual que no supera els 43 milions d'euros.
[3] Empreses de menys de 1.500 empleats.
[4] Informació no vinculant.Programa Innvierte
CONVOCANT CDTI

PROGRAMA Programa Innvierte

CONVOCATÒRIA Programa Innvierte

PRESSUPOST Els imports de cada inversió seran, amb caràcter general, superiors a 500.000 € i no excediran de 2.500.000 € per PIME al llarg de cada període de 12 mesos.

DESCRIPCIÓ Donada l'àrea en què desenvolupa la seva activitat, el CDTI té accés i contacte directe amb empreses d'alt potencial tecnològic susceptibles d'estar interessades a obtenir finançament per impulsar els seus projectes de R + D + I. Per això, el CDTI ha obert a través de la seva pàgina web la presentació de sol·licituds via web d'empreses de base tecnològica i innovadores que busquin inversors de capital risc que participen en el Programa Innvierte.

Així, pimes espanyoles de base tecnològica i innovadores poden presentar via web una sol·licitud per traslladar el seu interès al CDTI en obtenir finançament de capital risc i el CDTI procedirà a analitzar el projecte presentat des del punt de vista del seu contingut tecnològic o caràcter innovador, la coherència global de la proposta i la seva adequació a l'estratègia de Innvierte. Si l'empresa interessada és qualificada positivament i hi ha inversors en la seva àrea d'activitat es traslladarà la informació als inversors privats que participin en el programa INNVIERTE.

BENEFICIARIS PIMEs (segons la definició elaborada per la UE) que siguin espanyoles, en etapes primerenques, de base tecnològica i innovadores i que presentin un alt potencial de retorn.

TERMINI La convocatòria serà contínua. A través de la pàgina web del CDTI .

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: La presentació de les sol·licituds s'efectuarà omplint la Sol·licitud mitjançant formulari electrònic, el pla de negoci empresarial resumit d'acord amb la plantilla facilitada i la declaració de conformitat perquè la informació sigui facilitada als inversors.

El pla de negoci ha de detallar els següents conceptes: Descripció general de l'activitat de l'empresa, mercat, producte i tecnologia, equip humà i anàlisi financer i de riscos.

Criteris aplicables per a la inclusió de les empreses a la Borsa d'empreses o projectes: El CDTI durà a terme una avaluació preliminar sobre la base dels següents criteris:
 • Abast innovador mínim.

 • Coherència del pla de negoci.

 • Desenvolupament d'activitats estratègiques de l'empresa a Espanya

 • Fons sol·licitats per l'empresa

 • Compliment que el percentatge de participació privada a l'empresa serà majoritari.

Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales
CONVOCANT Fundación BBVA

PROGRAMA Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales

CONVOCATÒRIA Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales

PRESSUPOST Es concediran en aquesta convocatòria, corresponent a 2018, almenys 55 beques, dotada cadascuna d'elles amb un import brut màxim de 40.000 euros.

DESCRIPCIÓDestinades a donar suport directament el treball d'investigadors i creadors culturals d'entre 30 i 45 anys que, trobant-se en estadis intermedis de la seva carrera, desenvolupin un projecte marcadament personal i innovador en el corresponent àmbit d'especialització o activitat en les següents àrees:

● Ciències Bàsiques (Física, Química i Matemàtiques)
● Biologia, Ciències del Medi Ambient i de la Terra
● Biomedicina
● Tecnologies de la Informació i la Comunicació
● Enginyeries i Arquitectura
● Economia i Ciències Socials
● Comunicació i Ciències de la Informació
● Humanitats (Filosofia, Filologia, Literatura, Lingüística, Història, Estètica i Musicologia)
● Arts Plàstiques i Art Digital
● Música (composició, direcció i interpretació) i Òpera
● Creació Literària i Teatre

TERMINI 15/03/2018, a les 19.00 h, hora peninsular.
Línia Directa d´Expansió
CONVOCANT CDTI

PROGRAMA Línia Directa d'Expansió

CONVOCATÒRIA Línia Directa d'Expansió

DESCRIPCIÓ La Línia Directa d'Expansió CDTI en regions assistides (LIC-A) és un instrument financer gestionat directament pel CDTI i finançat amb càrrec a l'Instrument Financer "CDTI Innovació-Fons Tecnològic" cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional a través del Programa Operatiu FEDER de R+d+i per i per al benefici de les empreses - Fons Tecnològic 2007-2013.

La LIC-A finança mitjançant préstecs bonificats la compra d'actius fixos nous per a les següents línies d'inversió:

 • Inversió inicial, entenent com a tal la inversió en actius materials i immaterials relacionada amb la creació d'un nou establiment, l'ampliació de la capacitat d'un establiment existent, la diversificació de la producció d'un establiment en productes que anteriorment no es produïen en el mateix o una transformació fonamental del procés global de producció d'un establiment existent.

 • Inversió inicial en favor d'una nova activitat econòmica, entenent com a tal la inversió en actius materials i immaterials relacionada amb la creació d'un nou establiment, o la diversificació de l'activitat d'un establiment, sempre que la nova activitat no sigui una activitat idèntica o similar a la realitzada anteriorment a l'establiment (1).

BENEFICIARIS Els beneficiaris d'aquests ajuts seran empreses legalment constituïdes a Espanya, amb independència de la seva grandària, i que compleixin els següents requisits:

 • Desenvolupar el projecte d'inversió en les regions assistides d'Andalusia, Astúries, Castella-la Manxa, Extremadura i Galícia.

 • Haver estat beneficiàries prèviament d'alguna ajuda pública per al desenvolupament d'un projecte d' I+D+I.

 • Els beneficiaris hauran d'aportar el 25% del pressupost mitjançant recursos propis o mitjançant finançament aliè exempta de qualsevol ajut públic.

No podran ser beneficiaris d'aquests ajuts:

 • Aquelles que empreses que hagin posat fi a una activitat idèntica o similar a l'Espai Econòmic Europeu durant els dos anys anteriors a la seva sol·licitud d'ajuda regional a la inversió o que, en el moment de la sol·licitud d'ajuda, tingui plans concrets per posar fi a aquesta activitat en un termini màxim de dos anys després que la inversió inicial per a la qual se sol·licita l'ajut s'hagi completat a la zona de què es tracti.

 • Les empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú, ni les empreses en crisi (2). En particular, no podran ser beneficiàries les empreses que hagin sol·licitat la declaració de concurs voluntari de creditors o s'hagin declarat en concurs.

 • Les empreses que no estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i / o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.


Inversions finançables segons grandària d'empresa
Les PIMES (3) podran ser beneficiàries d'ajudes a la inversió inicial o a la inversió inicial en favor d'una nova activitat econòmica.

Les grans empreses només podran ser beneficiàries d'ajudes a la inversió inicial en favor d'una nova activitat econòmica. En el cas que desenvolupin el projecte a Extremadura també podran beneficiar-se d'ajudes a la inversió inicial.
Sectors exclosos
No podran finançar projectes que pertanyen a les activitats econòmiques del sector de l'acer, el carbó, la construcció naval, les fibres sintètiques, els transports i infraestructura connexa, la producció i distribució d'energia i les infraestructures energètiques, la pesca i aqüicultura i la producció agrícola primària, d'acord amb la normativa comunitària aplicable.

Tampoc seran elegibles els projectes per a finançar activitats relacionades amb l'exportació, en els termes de la normativa comunitària, ni es podran concedir ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc de importats.

 • Pressupost mínim finançable: 200.000 euros.

 • Pressupost màxim finançable: 10.000.000 euros.

 • Durada màxima del projecte: 24 mesos.

Modalitat i quantia del finançament

La LIC-A és un Ajut Reembolsable amb una cobertura de fins al 75% del pressupost total aprovat pel Consell d'Administració del CDTI.

 • Tipus d'interès: El tipus d'interès és fix i s'estableix en l'Euribor (4) + 0,5% a un any, que s'establirà en el moment de l'aprovació de l'ajut. Els interessos ordinaris es meritaran semestralment des del moment de la disposició de l'ajuda.

 • Amortització de l'ajuda: 7 anys amb amortitzacions semestrals, establint-se la primera amortització a l'any de la finalització del projecte.

 • Intensitat màxima de l'ajuda: La intensitat d'ajuda mesura equivalent de subvenció bruta no podrà superar els límits establerts en el mapa d'ajudes regionals per a Espanya 2014-2020.

Inversions i despeses elegibles

Es finançarà l'adquisició d'actius fixos nous.

 • Actius materials: instal·lacions, maquinària i equips.

 • Actius immaterials: patents, llicències, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual.

Els actius immaterials només seran admesos si compleixen les següents condicions:

Utilitzar-se exclusivament en l'establiment beneficiari de l'ajut.

 • Ser amortitzables.

 • Adquirir-se en condicions de mercat a tercers no relacionats amb el comprador.

 • Incloure en els actius de l'empresa beneficiària i romandre associats amb el projecte a què es destina l'ajut durant almenys cinc anys, o tres anys en el cas de les PIME.

 • En el cas de les grans empreses, els costos dels actius immaterials únicament seran finançables fins a un límit del 50% del total dels costos d'inversió elegibles del projecte per a la inversió inicial.

En el cas d'ajudes concedides per a una transformació fonamental en el procés de producció, els costos elegibles hauran de superar l'amortització dels actius relatius a l'activitat que es va a modernitzar en els tres exercicis fiscals anteriors.

En el cas d'ajudes concedides per a una diversificació d'un establiment existent, els costos elegibles hauran de superar com a mínim el 200% del valor comptable dels actius que es reutilitzen, registrats en l'exercici fiscal anterior a l'inici dels treballs.

Inversions no finançables; en cap cas es consideraran finançables les següents inversions:
 • Les partides contingudes en un projecte d'inversió ja finalitzat amb anterioritat a la seva presentació.

 • Terrenys, edificis i construccions.

 • Amortització d'equips.

 • Arrendament d'actius materials.

 • Actius de segona mà.

 • L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Manteniment de les inversions

Les inversions, un cop acabades, s'han de mantenir en la zona beneficiària almenys durant tres anys en el cas de les PIMES i cinc per a les grans empreses. Això no impedirà la substitució d'instal·lacions o equips que hagin quedat obsolets o s'hagin avariat dins d'aquest període, sempre que l'activitat econòmica es mantingui en la zona de què es tracti durant el període mínim pertinent.

Desemborsament de l'ajuda

El desemborsament de l'ajuda es realitzarà de la següent manera:

 • El 75% anticipat a la signatura del contracte corresponent entre el CDTI i l'empresa beneficiària.

 • El 25% restant una visita de control que es realitzarà en els primers 6 mesos del desenvolupament del projecte i després de comprovar que el beneficiari està utilitzant adequadament els fons, per a això haurà d'acreditar que ha executat almenys el 15% del pressupost aprovat.

A la finalització del projecte s'haurà d'acreditar l'execució del mateix, havent de presentar una auditoria de despeses. Un cop revisada la justificació tècnica i econòmica del projecte, el CDTI emetrà una certificació de les despeses realitzades, amb la liquidació corresponent.

Efecte incentivador

Els ajuts han de tenir un efecte incentivador pel que la sol·licitud s'ha de presentar abans de començar a treballar en el projecte. S'entén per començar a treballar en el projecte l'inici dels treballs de construcció a la inversió, o el primer compromís en ferm per a la comanda d'equips o altre compromís que faci la inversió irreversible, si aquesta data és anterior.

La compra de terrenys i els treballs preparatoris com l'obtenció de permisos i la realització d'estudis previs de viabilitat no es consideren l'inici dels treballs.

En el cas dels traspassos, «inici dels treballs» és el moment en què s'adquireixen els actius vinculats directament a l'establiment adquirit.

Compatibilitat de les ajudes

L'ajut concedit pel CDTI serà incompatible amb qualssevol altres ajudes públiques que tinguin per objecte el finançament del projecte. En particular, les inversions i despeses elegibles finançats per aquesta línia no podran ser objecte de cap altra ajuda, pública o privada, cofinançada per cap altre programa o instrument amb càrrec a fons de la Unió Europea.

Origen de fons

Els projectes seran finançats amb càrrec a l'Instrument Financer "CDTI Innovació-Fons Tecnològic" cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional a través del Programa Operatiu FEDER de R+D+I per i per al benefici de les empreses - Fons Tecnològic 2007-2013 .

Evaluació

El CDTI s'avaluarà que:

 • El projecte suposa una millora de les capacitats de l'empresa.

 • Que l'empresa disposa, segons el parer del CDTI, d'una situació economicofinancera satisfactòria per executar el projecte.

A més, si escau, es podrien establir condicions financeres en l'aprovació dels projectes pel Consell d'Administració del CDTI.

Règim jurídic

Aquests ajuts s'han d'ajustar al que estableix el Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat

A més, atès que les ajudes seran cofinançades amb Fons FEDER es regeixen, a més de per la normativa anterior, per l'específica d'aquests fons.

TERMINI La sol·licitud es realitzarà a través dels mitjans electrònics habilitats amb aquesta finalitat a la seu electrònica del CDTI .

La presentació de sol·licituds estarà oberta fins a l'esgotament dels fons disponibles per a la línia.

notes

(1) S'entén per mateixa activitat aquella que entra a la mateixa categoria (codi a quatre dígits) en la nomenclatura estadística d'activitats econòmiques NACE Rev.2. (Tornar)
(2) Segons la definició de l'article 2, apartat 18, del Reglament General d'Exempció per Categories (ReglamentoCENº651 / 2014 de la Comissió, de 16 de juny de 2014). (Tornar).
(3) Segons la definició recollida a l'annex I del Reglament General d'Exempció per Categories (Reglament CE Nº 651/2014 de la Comissió, de 16 de juny de 2014). (Tornar).
(4) En cas que l'euríbor abast valors negatius, el CDTI considerarà el seu valor com a 0. (Tornar).

Subvencions per al desenvolupament de projectes d´investigació en l´àrea de trànsit, mobilitat i seguretat viària
CONVOCANT Ministerio del Interior
CONVOCATÒRIA Subvencions per al desenvolupament de projectes d'investigació en l'àrea de trànsit, mobilitat i seguretat viària

PRESSUPOST La quantia màxima de subvenció per projecte d'investigació serà de
50.000 €. Les quantitats concedides cobriran el 100% dels costos finançables del projecte calculat mitjançant la modalitat de 'Costos Marginals'

DESCRIPCIÓ L'objecte de la resolució és la convocatòria en règim de concurrència
competitiva de subvencions per a projectes de recerca en matèria de trànsit,
mobilitat i seguretat viària.

BENEFICIARIS Els centres públics i privatrs de R+D+I: les universitats públiques, els organismes públics de recerca i Centres tecnològics.

DATA PUBLICACIÓ 02/03/2017

TERMINI 28/03/2017
Convocatòria_FEDER: actuacions d´eficiència energètica en dessalinitzadores
CONVOCANT Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

PROGRAMA Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020.

CONVOCATÒRIA Convocatòria_FEDER: actuacions d’eficiència energètica en dessalinitzadores

PRESSUPOST12.000.000€

DESCRIPCIÓL’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020.
El tipus d’actuacions:
 • Millora de la tecnologia en equips i processos de dessalinització i que la inversió elegible sigui igual o superior a 75.000 euros i un import màxim d'inversió elegible per sol·licitud de 2.000.000 euros.

 • Implantació de sistemes de gestió energètica i que la inversió elegible sigui igual o superior a 30.000 euros i un import màxim d'inversió elegible per sol·licitud de 2.000.000 euros.


Com per exemple:
 • L'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions

 • Les despeses de direcció, les despeses d'execució de l'obra civil sempre que no superin el 20% de la inversió elegible

 • Les despeses de muntatge de les instal·lacions: els equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries

 • Les despeses de transport, els d'assistència tècnica i tots aquells necessaris lligats a l'execució del projecte

 • Les despeses necessàries per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades


a) Lliurament dinerari sense contraprestació:
 • Gran empresa: 30%

 • Mitjana empresa: 40%

 • Petita empresa: 50%

b)
 • Préstec reemborsable: Es podrà sol·licitar fins al 100% de la inversió elegible. Amb un màxim de 2.000.000 € i un mínim de 150.000 €.


BENEFICIARIS

TERMINI 30/04/2018
Convocatòria_FSE: Fundación Biodiversidad: projectes del Programa Empleaverde 2018
CONVOCANT Fundación Biodiversidad

PROGRAMA Programa Empleaverde 2018

CONVOCATÒRIA Convocatòria_FSE: Fundación Biodiversidad: projectes del Programa Empleaverde 2018

PRESSUPOST8.965.000 €

DESCRIPCIÓLa Fundación Biodiversidad és una fundació del sector públic pertanyent al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente amb l’objectiu de protegir el capital natural i la biodiversitat.

El programa Empleaverde és la iniciativa de la Fundación Biodiversidad per a millorar l’ocupació i el medi ambient. El seu objectiu és crear ocupació, augmentar les competències i la qualificació dels treballadors i donar suport a la creació i consolidació d’empreses en l’economia verda i blava.

El programa Empleaverde té l'objectiu de crear ocupació, augmentar les competències i la qualificació dels treballadors i donar suport a la creació i consolidació d’empreses en l’economia verda i blava.

BENEFICIARIS Els beneficiaris poden ser aquelles persones jurídiques públiques o privades, amb o sense ànim de lucre i que tinguin seu a Espanya.

La present convocatòria té com a objectiu el suport a projectes que fomentin la creació d'ocupació i empreses i l'impuls de l'emprenedoria, la innovació social i l'intercanvi d'experiències en el marc d'una economia verda i blava.

TERMINI 30/04/2018