972 18 34 00

Campus Aigua

El Campus de l’Aigua de la Universitat de Girona és una plataforma relacional amb un clar plantejament market driven, que té per objectiu principal facilitar proactivament la relació entre les empreses/institucions del sector Aigua i la Universitat de Girona, sobre la base del contacte a priori i la promoció i manteniment d’una relació continuada a través d’una interlocució personalitzada i única amb la Universitat de Girona.Els principals eixos de treball


L’aigua té un caràcter transversal que li permet establir relacions amb molts sectors productius. No obstant, en la identificació d’àmbits del Campus Aigua és necessari destacar aquells àmbits que singularitzen la recerca i la docència en aigua que es fa a la UdG i al clúster de recerca del campus, i que alhora tenen un elevat potencial d’implementació en el seu entorn d’influència, des del territori més immediat (comarques gironines, Estat Espanyol, zona del Mediterrani), fins als mercats més llunyans (continent americà, asiàtic, ...). Aquests son:
RECURSOS HÍDRICS I MEDI NATURAL

 • Sistemes socioecològics i serveis dels ecosistemes.

 • Ecologia integrativa d’aigües continentals.

 • Ecologia i biotecnologia dels ecosistemes bentònics marins.

 • Contaminants orgànics i metalls en aigües superficials i subterrànies.

 • Conservació, planificació i desenvolupament territorial dels paisatges de l’aigua.

 • Diversitat i activitat microbiana en els hàbitats naturals.

 • Efectes del canvi climàtic i sostenibilitat.

 • Ecologia de la flora i vegetació continental i marina.

 • Manipulació de microorganismes per a la seva contribució en l’ecosistema.

 • Preservació i gestió d’organismes i ecosistemes aquàtics.

 • Toxicologia i ecotoxicologia.

 • Restauració d’espais naturals.

 • Ecologia teòrica i computacional.


CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA

 • Captació i tractament d’aigües per al seu consum.

 • Disseny urbà i territorial.

 • Eficiència en l’ús de l’aigua i l’energia en el regadiu i en espais verds.

 • Manteniment, optimització i seguretat de les infraestructures.

 • Reutilització de l’aigua regenerada.

 • Sistemes de sanejament de l’aigua en països en desenvolupament.

 • Tractament i recuperació de recursos de les aigües residuals urbanes i industrials.

 • Usos, consums i problemàtiques en la gestió de l’aigua en ciutats i espais turístics.


GESTIÓ, CONTROL I PRESA DE DECISIONS EN EL CAMP DE L'AIGUA

 • Anàlisi del cicle de vida i petjada hídrica.

 • Aplicacions de robòtica subaquàtica.

 • Avaluació econòmica.

 • Avaluació i prevenció de riscos naturals.

 • Estudis de planejament i restauració dels valors paisatgístics.

 • Modelat, monitoratge, optimització i control de processos i sistemes naturals.

 • Recollida de dades, gestió intel·ligent de la informació i anàlisis dels processos.

 • Simulació de dinàmica de fluids. Sistemes d’ajuda a la presa de decisions.

 • Tècniques d’hidrodinàmica i cartografia ambiental.


Telèfon: 972 41 95 41

Edifici:  Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15 (Porta B)
(17003 Girona)

campus.aigua@udg.edu
www.udg.edu/ca/campusaigua

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty