Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Llei de transparència

Informació institucional
· Normativa que les regula (estatuts, reglament de règim intern, etc.).
· Descripció de les funcions i tasques de l’entitat.
· Organigrama (òrgans directors, personal tècnic, personal directiu, entitats vinculades, etc.).
· Identificació dels responsables i càrrecs, amb el seu perfil i trajectòria (breu CV).
· Retribucions òrgans direcció o administració (quan es reben subvencions o ajuts de més de 100.000€).
· Identificació de l’entitat i dades de contacte.
· (art. 9 Llei 19/2014)
Informació econòmica
· Pressupost. 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
· Auditoria de comptes anuals 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
· Informació sobre retribucions, indemnitzacions i dietes del personal remunerat amb la seva classificació (quan es reben subvencions o ajuts de més de 100.000€).
· En el cas de les fundacions que per llei estan obligades a presentar declaració de responsable per a determinades activitats de caire econòmic i a respectar una regulació d’incompatibilitats en l’exercici del càrrec.
· (art. 10 Llei 19/2014)
Convenis de col·laboració
· La llei parteix de l’obligació de transparència en els convenis vigents de col·laboració subscrits entre entitats i administració.
· La informació pública relativa als convenis de col·laboració suposa conèixer la seva data, quines són les seves parts, l’objecte, les obligacions, la durada, les modificacions posteriors (en el cas que n’hi hagin), la informació relativa al compliment i l’execució dels convenis.

· (art. 14 Llei 19/2014)
Subvencions
· La llei també estableix tenir actualitzada la informació relativa als darrers cinc anys.
· Cal informar de l’import de l’ajut o subvenció, de l’objecte, qui són els beneficiaris, i les retribucions dels òrgans de direcció o administració (pel cas de subvencions o ajuts de més de 100.000€).

· (art. 15 Llei 19/2014)

Què és la Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern?

La nova Llei de transparència, accés a la informació i bon govern es va aprovar el 29 de desembre del 2014. Aquesta llei regula les obligacions de transparència exigibles a les Administracions Públiques i altres entitats subjectes a la llei, tant pel que fa a la obligació d’informació pública com el dret d’accés a la informació.

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (pdf).

Legislació aplicable a les Fundacions

A més de la recent Llei 19/2014, cal tenir en compte que hi ha altres lleis que estableixen obligacions de transparència en relació a les fundacions.
La Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, també preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.
En concret la llei parla del deure de donar transparència als comptes anuals que s’imposa a les associacions declarades d’utilitat pública, a les que reben periòdicament ajuts econòmics de les administracions i a les que recorren a la captació pública de fons per a finançar-se.
Per la seva banda, la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat, que afecta a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page