Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes de Catalunya

Programa Tecniospring INDUSTRY

Ajuts de mobilitat de persones investigadores per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY)


Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats següents: • Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya. S'entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

 • Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO


Els centres tecnològics catalans (EURECAT i LEITAT)


Termini: 14:00 hores del dia 16 de novembre de 2020

Premi Ruralapps

Amb la finalitat de promoure la innovació tecnològica i conèixer les noves aplicacions mòbils orientades, o que aportin solucions tecnològiques, als ciutadans o als professionals del sector agrari, alimentari i rural, es convoca el Premi Ruralapps amb dues modalitats, dotat amb 3.000 euros cadascuna:


 • Ruralapps-ciutadania, per a l’app destinada a donar solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i que facilitin l’accés a la informació, en l’àmbit agrari, alimentari i/o rural.

 • Ruralapps-professional del sector, per a l’app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals del sectors agrari, alimentari i rural i que millorin els processos de producció i de gestió, l'eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat, tant a nivell d’empresa com individual, abastant des del procés de producció del producte fins a la comercialització.
El Premi Ruralapps –en les seves dues modalitats– està destinat a qualsevol persona física o jurídica que hagi desenvolupat una aplicació mòbil destinada a aportar solucions en qualsevol dels àmbits d’actuació del DARP, orientada tant a la ciutadania com als professionals del sector.


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Dos mesos a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o les seves pròrrogues.

 


Doctorats Industrials

S'obre el termini de la convocatòria 2020 dels Doctorats Industrials. L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts a projectes de recerca que es desenvolupin en el marc estratègic d'una empresa o entitat de l'entorn empresarial (empreses, fundacions, Institucions, ONG, organismes públics, etc) i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'un organisme de recerca (Universitats, Centres de Recerca, Centres Tecnològics i Hospitals Universitaris), en els quals el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l'objectiu de fer una tesi doctoral en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial.


Pots sol·licitar l'ajut en aquest enllaç


Terminis


Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents: • Per a la primera resolució parcial: des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins al 14 d'abril de 2020 a les 14:00:00h.

 • Per a la segona resolució parcial: des del 15 d'abril de 2020 fins al 9 de juny de 2020 a les 14:00:00h.  

 • Per a la tercera resolució parcial: des del 10 de juny de 2020 fins al 6 d'octubre de 2020 a les 14:00:00h.  

 • Per a la quarta resolució parcial: des del 7 d'octubre de 2020 fins al 15 de desembre de 2020 a les 14:00:00h.  


Documentació


La sol·licitud, d’acord amb el formulari normalitzat, l’ha de presentar una de les parts que hagin signat el conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte.


En primer lloc, s’ha de descarregar el formulari del web a un disc local. Un cop emplenat s'ha d' adjuntar a aquest formulari la documentació annexa requerida en pdf, i s’ha d’enviar.


La sol·licitud consta de dues parts:
 1. Formulari 2. Documentació annexa


El formulari es pot emplenar amb les dades generals i desar tantes vegades com sigui necessari mentre es treballa.


La documentació annexa s’ha d’ajuntar electrònicament al mateix formulari. Està formada pels quatre documents següents, que s’han de tenir preparats en pdf, no sobrepassant els pesos indicats: • Certificat acadèmic del doctorand o doctoranda, on consti la nota mitjana del/dels expedient/s en els estudis superiors que donin accés al doctorat, que ha de ser igual o superior a 6,50 sobre 10. Màxim 1 Mb de pes.
   

 • Document d’admissió al doctorat o de la matrícula de doctorat del doctorand o doctoranda, o el compromís de matrícula. Màxim 1 Mb de pes.
   

 • Acta de selecció, on consti el llistat de persones candidates entrevistades, com també el resum o els criteris de selecció emprats per a la decisió final. Màxim 1 Mb de pes.
   

 • Conveni de col·laboració convenientment signat per totes les parts o pels representants legals de totes les parts, que contingui els mínims establerts a al convocatòria. Màxim 3 Mb de pes.


Requisists


Per part de l’entorn acadèmic es poden beneficiar d’aquesta convocatòria els organismes de recerca, en concret les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca, els centres tecnològics i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya.


Per part de l’entorn empresarial es poden beneficiar d’aquesta convocatòria, sempre que no siguin organismes de recerca o ens dependents d'aquests:


a) En els projectes DI-COF (cofinançats amb centre de treball a Catalunya), les empreses o entitats de l'entorn empresarial (fundacions, institucions, ONG, organismes públics, etc), excepte les entitats vinculades formalment a la gestió o promoció del Pla de Doctorats Industrial, els organismes de recerca o entitats que en depenguin, els centres adscrits a les universitats, així com els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.


b) En els projectes DI-ESP (ajuts específics), les empreses amb centre de treball a Catalunya o fora de Catalunya.


Les entitats de l’entorn empresarial i l’acadèmic han d’haver signat un conveni de col·laboració per dur a terme conjuntament el desenvolupament d’un projecte de DI, d’acord amb el procediment de participació en el Pla DI, recollit a la pàgina web doctoratsindustrials.gencat.cat. En aquests projectes hi poden participar altres institucions d’acord amb el que es prevegi al conveni corresponent.


Organismes responsablesDocuments


Consulta la RESOLUCIÓ EMC/460/2020, de 18 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de Doctorats Industrials (DI) 2020 (ref. BDNS 496769)


Documentació relacionada:


Startup Capital
CONVOCANT ACCIÓ

PROGRAMA Startup Capital

CONVOCATÒRIA Startup Capital

PRESSUPOST1,5 MEUR

DESCRIPCIÓ Un ajut directe de fins a 75.000 € per a start-ups tecnològiques que comencen.
L’ajut és en concurrència pública a fons perdut i sense necessitat d’aval.

S’atorga una quantitat mínima de 45.000 € i una màxima de 75.000 € per empresa.

L’import subvencionable és del 75%.

En cas que l’empresa ho sol·liciti, es pot lliurar una bestreta del 80% en el moment d’atorgar l’ajut, sense necessitat de garanties.

Es poden finançar totes les actuacions derivades de l’execució del pla d’empresa, des de l’administració i gestió de les operacions de l’empresa fins al desenvolupament i comercialització de productes i serveis.

Els beneficiaris de l’ajut podran destinar els diners a les despeses de personal, la inversió en materials i equipaments, el lloguer d’espais, la contractació de serveis legals, l’elaboració d’estratègies de comunicació o les llicències d’ús de software, entre d’altres.

BENEFICIARIS S’hi poden presentar start-ups des de 3 mesos fins a 3 anys de vida.

Han de ser empreses emergents que tinguin la tecnologia com a factor diferencial.

L’ajut va especialment dirigit a start-ups en fase inicial que necessiten impuls a l’hora d’accedir a les primeres rondes de finançament privat.

COMG - Convocatòria de projectes e-Health 2020

El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) i el Campus Salut de la Universitat de Girona (UdG) han instaurat l’ajut “e-Health COMG” per a projectes de recerca i innovació en tecnologies de la salut.


L’ajut, que està dotat amb un màxim de 12.000 euros i serà de caràcter anual, premiarà un o més treballs que aportin solucions tecnològiques per a pacients i/o professionals mèdics, a partir, per exemple, d’algun tipus de gadget per a quiròfans, una aplicació mòbil (app) vinculada a la salut, un sistema informàtic determinat o una eina de formació, entre altres. En definitiva, els projectes han de contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, dotar els professionals sanitaris d’eines i/o mecanismes que contribueixin a la millora de l’assistència i/o que millorin la sostenibilitat del sistema sanitari.Els projectes han de ser presentats conjuntament per un equip clínic de qualsevol institució assistencial de les comarques gironines i per un grup de recerca de la Universitat de Girona. Almenys un investigador principal del projecte ha d’estar col·legiat al COMG. 


L’objectiu d’aquesta beca és potenciar treballs transversals i multidisciplinars en l’àmbit de la salut que agrupin professionals de diferents sectors com metges i infermers però també educadors, informàtics, enginyers, psicòlegs, biòlegs o bioquímics, entre altres.


 


Programa Consolida
CONVOCANT Col·legi d'Economistes de Catalunya promou amb el suport de la Generalitat de Catalunya

PROGRAMA Programa Consolida't

CONVOCATÒRIA Programa Consolida't

PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ Aquest PROGRAMA és gratuït i té per objectiu l'assessorament personalitzat i la formació per a la millora de la gestió empresarial. Està previst que participin 72 persones autònomes de les quatre demarcacions territorials de Catalunya, que seran assessorades per 4 persones expertes (una a cada demarcació) durant un període de 12 mesos i que rebran formació especialitzada en diferents matèries.

BENEFICIARIS Els destinataris del PROGRAMA són els següents:
 • Persones treballadores autònomes pròpiament dites o econòmicament dependents (TRADE)
 • Persones treballadores autònomes societàries integrades en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros.
 • Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom.


ICF indústria 4.0

Préstecs per a empreses industrials i de serveis relacionats que impulsin inversions en la cadena de valor i el creixement de l’activitat industrial. Compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part del Departament d’Empresa i Coneixement.


Finalitat • Projectes d’inversió que generin impacte positiu en la capacitat productiva, l’ocupació, la dinamització de l’activitat en la cadena de valor a nivell local i l’ús intensiu de tecnologies de la informació i les comunicacions en els processos. Inclou despeses per a l’adquisició d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.

 • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació. Inclou despeses de personal, d’adquisició d’equipaments o d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.


Per a més informació sobre l’elegibilitat dels projectes de cara a la bonificació del tipus d’interès per part del Departament d’Empresa i Coneixement podeu consultar l’ordre d’ajuts publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


 

Condicions financeres


Import: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 400.000 euros en cas de pimes; i de 2,8 milions d’euros en cas de grans empreses.


Termini: fins a 10 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.


Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 2% i el 2,95% en funció del projecte. Excepcionalment, podrà ser tipus d'interès fix de mínim el 2,75%.


Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.


Comissions: d’obertura màxim del 0,50% de l’import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,50% de l’import amortitzat.


Garanties: a determinar en funció del projecte.

Programa d´ajuts per actuacions d´eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial

Aquesta convocatòria s’inclou dins el Programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial, que té per objecte establir les normes per a la concessió d'ajuts amb la finalitat d’incentivar i promoure la realització d'actuacions en pimes i grans empreses del sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica.


El Programa d’ajuts està gestionat per l’Institut a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE) i finançat pel Fons Nacional d’Eficiència Energètica. Els ajuts seran cofinançats amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa operatiu pluriregional d'Espanya (POPE) 2014-2020, excepte en els casos de les actuacions que no siguin elegibles dins l'esmentat Programa. Per a això seran plenament d'aplicació els mecanismes de gestió i control aplicables a aquests fons.


Per poder acollir-se al programa d'ajuts, les actuacions hauran d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida, i complir amb les condicions establertes per aquestes bases, justificant l'estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2.


Les actuacions han d’enquadrar-se en, almenys, una de les tipologies següents: • Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

 • Implantació de sistemes de gestió energètica.


Els beneficiaris dels ajuts han de ser una pime, una gran empresa del sector industrial o una empresa de serveis energètics. Les persones jurídiques que es vulguin acollir a aquests ajuts hauran de tenir establiment industrial a Catalunya i, en el cas d'agrupacions d'entitats que no tinguin personalitat jurídica pròpia, s'han de fer constar expressament els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de l'ajut a aplicar a cada un d'ells, facultant un representant per tramitar la sol·licitud i rebre, si s'escau, l'ajut que es pogués atorgar.


El termini de presentació de les sol·licituds finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2020.


Pressupost: 48.087.742,46 €


Termini: 31/12/2020