Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes de Catalunya

Ajuts d´Indústria del Coneixement - Ajuts Llavor
Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu.

Dirigit a Els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre. Han de tenir com activitat principal la recerca i seu a Catalunya.

Termini: 01/07/2019
Ajuts d´Indústria del Coneixement - Ajuts Producte
Ajuts Producte destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca de Catalunya.

Dirigit a Els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre. Han de tenir com activitat principal la recerca i seu a Catalunya.

Termini: 01/07/2019
Startup Capital
CONVOCANT ACCIÓ

PROGRAMA Startup Capital

CONVOCATÒRIA Startup Capital

PRESSUPOST1,5 MEUR

DESCRIPCIÓ Un ajut directe de fins a 75.000 € per a start-ups tecnològiques que comencen.
L’ajut és en concurrència pública a fons perdut i sense necessitat d’aval.

S’atorga una quantitat mínima de 45.000 € i una màxima de 75.000 € per empresa.

L’import subvencionable és del 75%.

En cas que l’empresa ho sol·liciti, es pot lliurar una bestreta del 80% en el moment d’atorgar l’ajut, sense necessitat de garanties.

Es poden finançar totes les actuacions derivades de l’execució del pla d’empresa, des de l’administració i gestió de les operacions de l’empresa fins al desenvolupament i comercialització de productes i serveis.

Els beneficiaris de l’ajut podran destinar els diners a les despeses de personal, la inversió en materials i equipaments, el lloguer d’espais, la contractació de serveis legals, l’elaboració d’estratègies de comunicació o les llicències d’ús de software, entre d’altres.

BENEFICIARIS S’hi poden presentar start-ups des de 3 mesos fins a 3 anys de vida.

Han de ser empreses emergents que tinguin la tecnologia com a factor diferencial.

L’ajut va especialment dirigit a start-ups en fase inicial que necessiten impuls a l’hora d’accedir a les primeres rondes de finançament privat.

Convocatòria d´ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològic
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts destinats a la realització d'activitats de demostració en els àmbits estratègics que es relacionen a continuació dirigides al sector agrícola, ramader, forestal i agroalimentari:
 • Gestió sostenible, economia circular i adaptació al canvi climàtic del sector agroalimentari i forestal.
 • Gestió eficient de l'aigua, l'energia, les dejeccions ramaderes i la fertilització orgànica.

 • Innovació agroalimentària.

 • Qualitat, seguretat i nous canals de comercialització a la cadena alimentària.

 • Sanitat vegetal.

 • Sanitat animal i benestar animal.


Per al període 2014-2020, la innovació constitueix una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea, que ha d'aplicar-se de manera horitzontal en relació amb altres prioritats de desenvolupament rural. La innovació és fonamental per promoure un sector eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats, productiu i amb baix nivell d'emissions, que garanteixi un desenvolupament sostenible de les zones rurals, així com l'augment de la competitivitat i la diversificació del sector. En línia amb aquesta prioritat, un dels objectius o reptes del Pla de desenvolupament rural de Catalunya és estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya va definir com una de les seves prioritats l'impuls i la coordinació de l'R+D i la innovació i transferència tecnològica del sector agroalimentari i rural de Catalunya. Aquest compromís es va formalitzar amb l'aprovació del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya 2013-2020.

L’aportació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) és de 855.000 euros, que representen el 57% del finançament. Per altra banda, el fons FEADER aporta 645.000 euros, que representa el 43% del finançament d'aquests ajuts.

Termini: 31/10/2019
Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l´Emprenedoria Corporativa
CONVOCANT IFEM

CONVOCATÒRIA Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l´Emprenedoria Corporativa

PRESSUPOST entre50.000€ i 200.000€ per projecte

DESCRIPCIÓ Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de
garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors
corporatius.

BENEFICIARIS Petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya, constituïdessegons alguna de les formes jurídiques següents: societat
de responsabilitat limitada, societat anònima i societat limitada nova empresa. Es considerarà com a petita empresa la que ocupa
menys de 50 treballadors i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d'euros.

TERMINI 27/12/2019
Ajuts Mercat
CONVOCANT Departament d'Empresa i Coneixement i IFEM

PROGRAMA Indústria del Coneixement

CONVOCATÒRIA Ajuts Mercat

PRESSUPOST La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts en forma de garantia finançats per la Secretaria d'Universitats i Recerca és de 1.600.000 euros, provinents del fons de garantia constituït en virtut del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Economia i Coneixement, Instruments Financers per a Empreses Innovadores i l'Institut Català de Finances pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la línia de finançament de préstecs participatius de co-inversió per a empreses fruit de la recerca. Aquesta quantitat garanteix un import màxim de crèdits participatius de 2.000.000 euros que podrà atorgar IFEM en virtut del conveni de col·laboració esmentat anteriorment.

DESCRIPCIÓ L'ajut consisteix en la prestació de l'aval pel 80% del risc viu dels préstecs participatius formalitzats amb IFEM destinats a les finalitats esmentades en el paràgraf anterior, amb les condicions descrites a l'annex I, en el marc del conveni de col·laboració entre el Departament d'Economia i Coneixement, Instruments Financers per a Empreses Innovadores i l'Institut Català de Finances pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la línia de finançament de préstecs participatius de co-inversió per a empreses fruit de la recerca, signat en data 16 de desembre de 2014, i de l'addenda de modificació del Conveni de col·laboració pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la línia de finançament de préstecs participatius de co-inversió per a empreses fruit de la recerca, signada entre el Departament d'Empresa i Coneixement i IFEM amb data 31 de juliol de 2017.

BENEFICIARIS Poden ser beneficiari:
 • Ser petites empreses no cotitzades.

 • Estar registrades des de fa cinc anys com a màxim.

 • No haver distribuït beneficis ni provenir d'una operació de concentració.

 • El seu objectiu principal ha de ser la introducció al mercat de nous productes, processos o serveis que tinguin com a base la recerca i el coneixement que es desenvolupen a les universitats catalanesDATA PUBLICACIÓ 13/01/2018

TERMINI 27/12/2019.
Programa MOVES. Incentius a la mobilitat eficient i sostenible
CONVOCANT IDAE i a Catalunya l'Institut Català d'Energia

PROGRAMA Programa MOVES

CONVOCATÒRIA Programa MOVES

PRESSUPOST 7.300.768,41€

DESCRIPCIÓ Incentius a la mobilitat eficient i sostenible

TERMINI 31/12/2019.
Programa Consolida
CONVOCANT Col·legi d'Economistes de Catalunya promou amb el suport de la Generalitat de Catalunya

PROGRAMA Programa Consolida't

CONVOCATÒRIA Programa Consolida't

PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ Aquest PROGRAMA és gratuït i té per objectiu l'assessorament personalitzat i la formació per a la millora de la gestió empresarial. Està previst que participin 72 persones autònomes de les quatre demarcacions territorials de Catalunya, que seran assessorades per 4 persones expertes (una a cada demarcació) durant un període de 12 mesos i que rebran formació especialitzada en diferents matèries.

BENEFICIARIS Els destinataris del PROGRAMA són els següents:
 • Persones treballadores autònomes pròpiament dites o econòmicament dependents (TRADE)
 • Persones treballadores autònomes societàries integrades en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros.
 • Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom.


ICREA SENIOR 2019
L’objectiu de la convocatòria ICREA SENIOR és donar impuls a la recerca i facilitar la consolidació dels investigadors i la seva incorporació al sistema català de recerca. Concediran 10 places en les següents àrees:
 • Ciències Experimentals i Matemàtiques

 • Ciències de l'enginyeria


Requisits:
 • Tenir el títol de doctor obtingut abans del 2015.

 • Tenir un mínim de quatre anys d'experiència internacional predoctoral i/o postdoctorals, a centres de reconegut prestigi internacional.

 • Només aquells candidats/es amb una sòlida trajectòria científica i una excel·lent capacitat de lideratge seran considerats/des.

 • La convocatòria està oberta a tots els investigadors de tot el món que des del 14 de març de 2017 (24 mesos abans de la data límit d’aquesta convocatòria), no tinguin encara un lloc permanent de recerca a Catalunya.

 • Els candidats poden demanar l'acceptació de més d'una institució, en aquest cas, cada institució farà la seva expressió d'interès.


Durada del contracte:
 • Contracte permanent amb ICREA per a treballar a les universitat o centres de recerca de Catalunya. Els salaris estaran en línia amb els de les universitats catalanes.

 • Els investigadors seran avaluats al cap de 3 anys (i posteriorment cada 5 anys de contracte). Una avaluació positiva dóna peu a una promoció salarial.

 • La incorporació es farà abans de setembre del 2020.


TERMINI 14/03/2019