Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes de Catalunya

Cupons a la internacionalització

Els Cupons a la internacionalització tenen per objectiu incentivar la internacionalització de les empreses i es poden bescanviar per algun d’aquests serveis: • Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.500 euros

 • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager. Ajut màxim de 4.000 euros


Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.


La convocatòria 2021 és oberta.

Cupons International eTrade

Els Cupons International eTrade tenen per objectiu incentivar la promoció internacional de les empreses a través dels canals digitals i es poden bescanviar pels següents serveis: • Anàlisi de la presència actual de l’empresa als canals digitals

 • Definició de l’estratègia digital internacional: definició d’objectius, selecció de mercats i públics objectiu, identificació de la proposta de valor i definició dels canals digitals i fases del cicle de venda en els que es treballarà

 • Pla d’accions a canals digitals i anàlisi de costos aproximats per dur-les a terme


L’ajut màxim és de 6.000 euros.


Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.


La convocatòria 2021 és oberta.

Programa d´Ajuts a Inversions d´Alt impacte
El programa d'ajuts inversions empresarials d'Alt Impacte va dirigit a empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.
Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.


 


Nuclis d´R+D: projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental

Els Nuclis d’R+D són un ajut a fons perdut destinat a finançar propostes de projecte de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental, amb progrés tecnològic d’alt risc, preindustrialitzable i pre-comercial.


El projecte pot ser d’una sola empresa individual o d’un consorci de mínim 2 empreses. Amb socis que siguin desenvolupadors tecnològics TECNIO i/o empreses/entitats internacionals.


Beneficiaris


Empreses amb ànim de lucre, amb seu a Catalunya, que disposin d’una antiguitat mínima de 2 anys (a comptar en data de sol·licitud de l’ajut), amb capacitats de desenvolupar tasques de R+D empresarial.
També podran ser beneficiaris els desenvolupadors de tecnologia amb acreditació vigent TECNIO i que participin en el projecte proposat cooperant amb empresa/ses.


La resta de grups poden ser subcontractats en els projectes.


Termini: 27/07/2022 a les 14.00 h

Préstecs ICF Eurocrèdit en condicions preferents per a pimes finançats pel FEDER

L’Institut Català de Finances (ICF), entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, gestiona els préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa. Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa Operatiu Catalunya (2014-2020) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).  


L'objecte de l’anunci és fer públiques les característiques i requisits de la línia de préstecs en condicions preferents a petites i mitjanes empreses.  


La línia estarà dotada amb 283.899.666,00 euros. De l'import total de la línia, 70.000.000,00 euros seran assignats de forma exclusiva al finançament temporal de capital circulant de les pimes, com a mesura temporal per donar una resposta eficaç a la crisi de la COVID-19 (sublínia COVID-19). De l'import total de la línia, fins a 30.000.000,00 euros podran ser utilitzats pel finançament de necessitats de finançament a curt i llarg termini per a pal·liar els efectes derivats de la crisi de subministrament i matèries primeres (en endavant, sublínia subministraments).  L'horitzó temporal de la sublínia COVID-19 serà fins el 31 de desembre de 2021 (inclòs) o fins l'esgotament de l'import assignat a la sublínia. Les operacions de finançament de la resta de la línia tindran un horitzó temporal fins el 31 de maig de 2023 o fins l'esgotament dels fons disponibles. 


Condicions dels préstecs:  


Una empresa destinatària podrà obtenir més d'un préstec, amb els màxims següents:   • Curt termini: 2.000.000€  

 • Llarg termini: 2.500.000€  

 • Sublínia COVID-19: 2.000.000€ 

 • Sublínia subministrament curt termini: 2.000.000€ 

 • Sublínia subministrament llarg termini: 2.500.000€ 

 • Total màxim per empresa: 11.000.000€ 


L'import mínim d'un préstec serà:  • Curt termini: 100.000€ 

 • Llarg termini: 150.000€ 

 • Sublínia COVID-19: 250.000€ 

 • Sublínia subministrament curt termini: 150.000€ 

 • Sublínia subministrament llarg termini: 150.000€   


Poden sol·licitar aquests préstecs les micro, petites i mitjanes empreses:   • que tinguin un mínim de 5 treballadors o que el volum de facturació anual i el seu balanç siguin iguals o superiors a 1 milió d'euros,  

 • i que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d'euros o un balanç inferior a 43 milions d'euros. 


Pressupost283.899.666,00 € (ampliable)


Data límit: 31/05/2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles i 31/12/2021 (inclòs) o fins l'esgotament de l'import assignat a la sublínia COVID-19 

Cupons a la indústria 4.0

Els Cupons a la indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l'empresa. Es poden bescanviar per un dels següents serveis: • Cupó diagnosi indústria 4.0: Definició d’un full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d'oportunitats de millora per permetre la incorporació de noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l'establiment de plans de transformació.
  Ajut màxim: 8.000 euros

 • Cupó implantació indústria 4.0: A partir d’una estratègia de transformació digital definida, aquest cupó inclou l’assessorament en la integració i testatge de tecnologies de la indústria 4.0 a través de la realització de proves pilot o l’accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars.
  Ajut màxim: 20.000 euros


Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.


La convocatòria 2021 és oberta.

Cupons a la innovació i a l´estratègia
Els Cupons a la innovació i a l'estratègia tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i d’implantació de tecnologies que incloguin aspectes com el model d’innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement i la fiscalitat de la innovació. Es poden bescanviar per un o dos dels següents serveis:
Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, definir les eines per dur a terme innovació oberta, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible. Ajut màxim de 6.000 euros

Cupó a la propietat industrial

Per la redactar i presentar patents o models d’utilitat. Ajut màxim de 2.500 euros
Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa. Ajut màxim de 4.000 euros

Cupó a l'economia circular

Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos amb l'objectiu d'analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental. Ajut màxim de 6.000 euros

Cupó a la fiscalitat

Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i. Ajut màxim de 2.500 euros

Cupó a la tecnologia

Per rebre assessorament adreçat al desenvolupament de tecnologia, assajos, validacions i testatges necessaris en processos de R+D i innovació de component tecnològica. Ajut màxim de 6.000 euros

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2021 és oberta.
Cupons a la Competitivitat Empresarial

Ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial.


 


Cupons en innovació i estratègia: Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.


Cupons a la Indústria 4.0: Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i com a mínim amb 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.


Cupons de Finançament, els beneficiaris són les PIMES.


Cupons Startup, s’han de complir els següents requisits: • Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors. No es consideren beneficiaris els empresaris individuals.

 • Que l’equip fundador siguin emprenedors, no pas empreses o institucions, i que aquests tinguin la majoria del capital de l’empresa (+50%).

 • Que hagin transcorregut més de sis mesos i menys de 10 anys des de la seva constitució a data de la sol·licitud de l’ajut, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.

 • Que desenvolupa un producte, servei o model de negoci clarament innovador i té un alt potencial de creixement.


No es consideren beneficiàries les empreses de consultoria i les empreses que es dediquen al desenvolupament de software/apps per a tercers com a única proposta de valor.


 


 

Programa Consolida
CONVOCANT Col·legi d'Economistes de Catalunya promou amb el suport de la Generalitat de Catalunya

PROGRAMA Programa Consolida't

CONVOCATÒRIA Programa Consolida't

PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ Aquest PROGRAMA és gratuït i té per objectiu l'assessorament personalitzat i la formació per a la millora de la gestió empresarial. Està previst que participin 72 persones autònomes de les quatre demarcacions territorials de Catalunya, que seran assessorades per 4 persones expertes (una a cada demarcació) durant un període de 12 mesos i que rebran formació especialitzada en diferents matèries.

BENEFICIARIS Els destinataris del PROGRAMA són els següents:
 • Persones treballadores autònomes pròpiament dites o econòmicament dependents (TRADE)
 • Persones treballadores autònomes societàries integrades en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros.
 • Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom.


Programa de Sostenibilitat per a Pimes

La Cambra de Comerç de Girona ha obert una convocatòria del Programa de sostenibilitat per al 2022 amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les pimes mitjançant l'impuls de la sostenibilitat, així com reactivar l'economia sobre la base de la sostenibilitat i l'Agenda 2030.   


El Programa es materialitza a través de les accions següents:   • Diagnòstic Assistit en Sostenibilitat, que permetrà a les pimes analitzar el seu nivell de desenvolupament sostenible i les seves possibilitats de millora mitjançant l'estudi de la seva petjada de carboni, de l'ús eficient de l'energia, del desenvolupament del model d’economia circular, i de la implementació dels ODS.  

 • Ajuts econòmics per a la implantació de les solucions i millores detectades que es detallaran al Pla personalitzat d'implantació. Aquest Pla recollirà les característiques dels projectes a implantar, els proveïdors seleccionats lliurement per l'empresa per emprendre'ls i el finançament compromesa. Per a cada projecte es definiran els conceptes i costos elegibles, així com els terminis d’execució i justificació de la inversió realitzada.  


Podran sol·licitar els ajuts les pimes i autònoms del sector industrial, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Girona.  


La quantia dels ajuts a atorgar és de 49.000,00 €, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 7.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 50%, per tant la quantia màxima d’ajut per empresa serà de 3.500 €  


Aquests ajuts formen part del Programa Sostenibilitat 2022, el pressupost màxim d'execució del qual és de 44.660,00 €, en el marc del "Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020” i que inclou els serveis gratuïts de diagnòstic i seguiment.  


Pressupost: 62.524,00€


Termini: 30/11/2022 (14:00) o fins a esgotar el pressupost  

ICF indústria 4.0

Préstecs per a empreses industrials i de serveis relacionats que impulsin inversions en la cadena de valor i el creixement de l’activitat industrial. Compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part del Departament d’Empresa i Coneixement.


Finalitat • Projectes d’inversió que generin impacte positiu en la capacitat productiva, l’ocupació, la dinamització de l’activitat en la cadena de valor a nivell local i l’ús intensiu de tecnologies de la informació i les comunicacions en els processos. Inclou despeses per a l’adquisició d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.

 • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació. Inclou despeses de personal, d’adquisició d’equipaments o d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.


Per a més informació sobre l’elegibilitat dels projectes de cara a la bonificació del tipus d’interès per part del Departament d’Empresa i Coneixement podeu consultar l’ordre d’ajuts publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


 

Condicions financeres


Import: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 400.000 euros en cas de pimes; i de 2,8 milions d’euros en cas de grans empreses.


Termini: fins a 10 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.


Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 2% i el 2,95% en funció del projecte. Excepcionalment, podrà ser tipus d'interès fix de mínim el 2,75%.


Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.


Comissions: d’obertura màxim del 0,50% de l’import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,50% de l’import amortitzat.


Garanties: a determinar en funció del projecte.

Compra pública d´innovació

A qui s'adreça

EmpresesLa Compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.


Objectius


El servei de Compra Pública en Innovació s'adreça a empreses amb un alt potencial de recerca i innovació interessades a trobar un comprador o col·laboradors, per al desenvolupament de les seves solucions. Una recerca que aporti noves solucions per a problemes susceptibles de ser objecte de preocupació per part del sector públic.


Més informació
 

Nuclis R+D en canvi climàtic
Subvencions per a actuacions d´eficiència energètica en pime i gran empresa del sector industrial


A qui s'adreça

Autònoms i particulars


Empreses 


Subvencions per a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials (tipologia 1), i per a la implantació de sistemes de gestió energètica (tipologia 2).


Beneficiaris


Empreses privades (professionals autònoms i persones jurídiques), que compleixin els requisits.


Quantia


La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascun dels projectes, la menor de les tres següents: • El 30% de la inversió elegible del projecte.

 • Les quanties que resultin d'aplicar els percentatges següents amb caràcter general sobre el cost subvencionable:
  30% del cost subvencionable per a gran empresa on es realitza el projecte.
  40% del cost subvencionable per a mitjana empresa on es realitza el projecte.
  50% del cost subvencionable per a petita empresa on es realitza el projecte.

 • La quantia màxima d'ajuda per a projectes, en un mateix establiment industrial, és de 8.000.000,00 d'euros.


L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 35.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/770.0001/6310 del pressupost de l'Institut Català d'Energia per a l'any 2021.


Les ajudes d'aquesta convocatòria seran cofinançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa operatiu pluriregional d'Espanya (POPE) 2014-2020, excepte en els casos de les actuacions que no siguin elegibles dins Programa esmentat.


*Ampliació de termini al 30/06/2023 al Reial Decret 440/2021 de 22 de juny de 2021


*Ampliació de pressupost per un import de 25.000.000 euros al BOE núm 149 del 23 de juny de 2022


Més informacióConvocatòria d’ajuts Next Generation EU per l´autoconsum i l´emmagatzematge

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) publica la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió d’ajuts Next Generation EU del Programa per a actuacions per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.  


Aquest programa d'ajuts s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyo, en concret en el seu Component 7 Desplegament i integració d’energies renovables i Component 8 Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i l’emmagatzematge – i per tant està finançat amb fons europeus provinents del Next Generation EU.  


Els programes d’incentius aprovats es dirigeixen a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge (programes 1,2 i 4), a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents (programes 3 i 5) i a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (programa 6). El llistat complet d’actuacions subvencionables es troba a l’Annex I de les bases reguladores.  


Els destinataris són principalment pimes, persones físiques, comunitats energètiques i administracions, depenent del programa d’incentius. Així, els programes 1, 2 i 3 estan adreçats a aquells destinataris que portin a terme alguna activitat econòmica per la qual ofereixen béns i/o serveis al mercat:  • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques: gestors de polígons industrials de naturalesa pública o privada, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions en l’àmbit de l’energia, empreses de serveis energètics o proveïdors de serveis energètics; 

 • Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia. 


D’altra banda, els programes 4, 5 i 6 estan adreçats a aquells destinataris que no portin a terme activitats econòmiques, com ara:  • Persones físiques; 

 • Entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol Administració Pública; 

 • Persones jurídiques, incloent les entitats del tercer sector; 

 • Persones físiques que sí que realitzin activitats econòmiques i que estiguin donades d’alta en el Cens d’Empresaris; 

 • Comunitats de propietaris; 

 • Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia.  


 


Les actuacions subvencionables són les següents:


Programa  d'incentius  1:  realització  d'instal·lacions  d'autoconsum,  amb  fonts  d'energia  renovable,  en  el  sector serveis,  amb  o  sense  emmagatzematge.  • Un  total  de  18.462.410,00  €  per  a  la  categoria  autoconsum. 

 • Un  total  de  3.692.364,00  €  per  a  la  categoria  emmagatzematge.   


Programa  d'incentius  2:  realització  d'instal·lacions  d'autoconsum,  amb  fonts  d'energia  renovable,  en  altres sectors  productius  de  l'economia,  amb  o  sense  emmagatzematge.  • Un  total  de  25.538.228,00  €  per  a  la  categoria  autoconsum. 

 • Un  total  de  4.761.703,00  €  per  a  la  categoria  emmagatzematge.   


Programa  d'incentius  3:  incorporació  d'emmagatzematge  en  instal·lacions  d'autoconsum,  amb  fonts  d'energia renovable,  ja  existents  en  el  sector  serveis  i  altres  sectors  productius.  • Un  total  de  8.815.794,00  euros.   


Programa  d'incentius  4:  realització  d'instal·lacions  d'autoconsum,  amb  fonts  d'energia  renovable,  en  el  sector residencial,  les  administracions  públiques  i  el  tercer  sector,  amb  o  sense  emmagatzematge.  • Un  total  de  31.738.483,00  €  per  a  la  categoria  autoconsum. 

 • Un  total  de  2.380.504,00  €  per  a  la  categoria  emmagatzematge.  


Programa  d'incentius  5:  incorporació  d'emmagatzematge  en  instal·lacions  d'autoconsum,  amb  fonts  d'energia renovable,  ja  existents  en  el  sector  residencial,  les  administracions  públiques  i  el  tercer  sector.  • Un  total  de  793.403,00  euros.  


Programa  d'incentius  6:  realització  d'instal·lacions  d'energies  renovables  tèrmiques  en  el  sector  residencial.  • Un  total  de  15.869.242,00  euros. 


Pressupost assignat a Catalunya: 114.988.848,00 € 


Termini: 31/12/2023 

Programa Diversitat i Empresa
El Departament d’Empresa i Treball ha fet pública la convocatòria per a la concessió de la Línia 2 de les subvencions del Programa Diversitat i Empresa per a l’any 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben a l’Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre.  

El Programa diversitat i empresa, i en concret la línia 2, “Elaboració i desenvolupament de projectes integrats de gestió de la diversitat a les empreses i d'acompanyament a la inserció laboral de col·lectius vulnerables”, té l'objectiu de promoure canvis organitzatius en les pimes, orientats a la incorporació de la perspectiva de la diversitat o bé a la millora de la gestió d'aquesta perspectiva, per mitjà de projectes integrats de gestió de la diversitat i d'acompanyament per a la inserció laboral de les persones pertanyents a col·lectius vulnerables amb més dificultats d'inserció. 

El programa també té la finalitat de fomentar la contractació d’aquests col·lectius, especialment les persones aturades de llarga durada i en situació o en risc d’exclusió o amb problemes de salut mental. 

Actuacions subvencionables: 

Elaboració dels plans de diversitat, per a microempreses, petites i mitjanes empreses, d'acord amb el model normalitzat. 
Elaboració dels itineraris individualitzats, abans o després de la incorporació a l'empresa, d'acord amb el model normalitzat 

Entitats beneficiàries:  

Les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, degudament constituïdes i amb seu a Catalunya que compleixin els requisits següents: 

Tenir per objecte social, entre d'altres, la inserció laboral o la creació d'ocupació a favor de col·lectius vulnerables. 
Tenir en plantilla el personal tècnic especialitzat que compleixi els requisits establerts a la convocatòria o el compromís de contractar-lo, així com disposar dels recursos materials necessaris que garanteixin un desenvolupament adequat del Programa. 
Tenir experiència acreditada, de com a mínim un any des de la publicació de la convocatòria corresponent, en el desenvolupament de programes d'inclusió laboral dels col·lectius vulnerables destinataris finals d'aquesta subvenció. 
Desenvolupar les activitats d'inclusió laboral de forma gratuïta, sense cap tipus de cobrament o percepció de cap tipus de tarifa o quantitat a persones treballadores o empreses. 

Persones destinatàries: 

Els destinataris finals són les persones pertanyents a col·lectius vulnerables. S'entén per col·lectius vulnerables aquells amb especials dificultats d'accés al mercat de treball, especialment les persones aturades de llarga durada, les persones en situació o risc d'exclusió, i les persones amb trastorn de salut mental, així com els col·lectius que es determinin a la convocatòria corresponent.  

Pressupost: 

L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions és de 4.000.000 euros. 

El finançament consisteix en un mòdul màxim de 4.500 euros per persona participant que finalitzi un itinerari individualitzat, en el marc dels plans de diversitat.  

Termini de presentació: 

El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9:00 h del dia 12 de setembre i acaba a les 14:00 h del 23 de setembre de 2022.  

Sol·licitud:  

Les sol·licituds i altres tràmits s’han de presentar segons els models normalitzats i seguint les indicacions disponibles a l’apartat Tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i al Canal empresa buscant el nom del tràmit de la convocatòria en el cercador de tràmits.  

Pressupost: 4.000.000 €

Termini: Del 12 al 23 de setembre a les 14:00 h
Subvencions per a Projectes de Blockchain


El CBCat, de la Cambra de Comerç de Barcelona, juntament amb el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i el cofinançament de FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), impulsen un programa de subvencions per a la implantació de solucions que impactin qualsevol àmbit de l’empresa (intel·ligència de negoci, gestió empresarial, eines col·laboratives, intel·ligència de negoci, sistemes de fidelització, reputació online, comerç electrònic, etc.), sempre que estiguin basades en tecnologia blockchain.


Aquesta subvenció suposa un 50% dels projectes, fins a un màxim de 3.500 €.


Aquesta subvenció va dirigida a totes les empreses catalanes que compleixin els següents requisits: • Ser una PiME (petita o mitjana empresa) o autònom (menys de 250 treballadors).

 • Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

 • Complir la norma de minimis (Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis), és a dir, no haver rebut ajuts de qualsevol Administració Pública que sumats siguin superiors a 200.000 € en els darrers tres anys, 100.000 euros en el cas d’empreses que operin al sector transport per carretera.

 • Estar donat d’alta al Cens de l’IAE. Independentment dels epígrafs de l’IAE en què estiguin donades d’alta, queden exceptuades aquelles empreses que operin als sectors de la pesca, l’aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles que figuren a la llista de l’Annex I del TFUE.

 • No trobar-se sotmesa a cap de les prohibicions a què fa referència l’article 13 de la Llei 38/2003.


 


Convocatòria, Terminis i Sol·licituds

Fase 1Diagnòstic assistit Gratuït

Aquesta fase inclou un diagnòstic assistit i personalitzat, es farà una anàlisi del nivell de digitalització de l’empresa i una recomanació sobre projectes de blockchain a implantar


Fase 2Implantació

Després de l’anàlisi i l’informe de recomanacions de projectes Blockchain a implantar, podràs obtenir una subvenció del 50% de la despesa elegible (7.000 € màxim despesa elegible).La convocatòria està prevista obrir-la finals de juny/començament de juliol 2022. Aquesta convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Les sol·licituds es faran a través de la seu electrònica de la Cambra de Barcelona.


A tenir en compte


L’avaluació de sol·licituds de participació i admissió d’empreses a la Subvenció es realitzarà en l’ordre en què hagin registrat a la seu electrònica.


És imprescindible disposar de certificat digital i de l‘aplicació Autofirma


Documentació a presentar per optar a la subvenció: • Sol·licitud i declaració jurada.

 • En cas de Persona Física (autònom), còpia del DNI del sol·licitant.

 • En cas de Persona Jurídica, còpia de:

  • DNI del signant de la sol·licitud amb poders suficients

  • Escriptures del poder de representació de la persona que signa la sol·licitud (la persona signades haurà de tenir la condició de representació legal de l’empresa)

  • Targeta d’Identificació Fiscal de l’empresa
La resolució de les sol·licituds seran notificades per mitjans telemàtics.


La implantació del projecte ha de ser abans 15 de novembre de 2022.
 Si vols que elaborem un informe previ de recomanacions sobre projectes de blockchain:

 Programa subvencionat per:


Fons Europeu de Desenvolupament Regional: Una manera de fer EuropaEnterprise Europe Network (EEN) 

 Un dels serveis principals de l’EEN és el de facilitar la cerca de socis internacionals per a projectes col·laboratius d’R+D, transferència tecnològica i acords comercials a tots els països membres de la xarxa. Per fer-ho possible, les empreses reben acompanyament durant tot el procés de cerca activa.


Així, les companyies participants poden potenciar les seves capacitats i contactar amb nous partners internacionals a través de les eines de l’EEN per la cerca de socis. Descobreix el cercador de socis!


La xarxa Enterprise Europe Network es dirigeix a empreses de totes les dimensions, tot i que està orientada principalment a les pimes, els instituts de recerca, les universitats, els centres i empreses tecnològics i els organismes de desenvolupament.Ajuts a Doctorats industrials (DI-2022)
Innova al món
Innovar a través de startups
Acreditació d´entitats i empreses TECNIO
Ajuts Leader

L’objectiu d’aquests ajuts és el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.


Termini: 30/09/2022.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page