Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes de Catalunya

Cupons a la internacionalització

Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que: • No tinguin un volum d’exportacions superior al 15% del total de la seva facturació en el darrer exercici tancat i,

 • Acreditin una facturació mínima de 100.000€ i una facturació mínima per exportacions de 5.000€ l’any 2019.


Termini: Des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del dia 15 d’octubre de 2020, o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Ajuts per la contractació de personal investigador novell

L’objecte d’aquests ajuts és la contractació de personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca incorporant-los com a personal investigador predoctoral en formació en grups de recerca i en projectes de recerca, innovació i desenvolupament.


Requisits de les persones candidates:

  • Haver superat els requisits per accedir al programa de doctorat entre l’1 de gener de 2018 i la data de presentació de la sol·licitud.

  • També es podrà sol·licitar l’ajut si s’han superat els requisits per accedir al programa de doctorat a partir de l’1 de gener 2015, si, entre l’1 de gener 2015 i el 31 de desembre 2017 s’ha estat en una de les situacions que es descriuen a l’article 4 de la convocatòria, després d’haver superat els estudis per accedir al programa de doctorat.

  • En el moment de l’acceptació de l’ajut caldrà estar acceptat a un programa de doctorat.

  • A l’inici del contracte caldrà estar matriculat al programa de doctorat el curs 2020-2021.

  • En el moment de presentar la sol·licitud no es pot haver gaudit de més de 12 mesos de cap altre contracte de personal investigador predoctoral en formació.

  • No estar en possessió del títol de doctorat.

  • Disposar d’una nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic de 6’5 (escala de 0 a 10) dels estudis de grau o de la titulació equivalent.
En cas d’estudis cursats a l’estranger, la nota mitjana de l’expedient acadèmic s’haurà de calcular d’acord amb el que disposen les resolucions del Ministeri d’Educació i Formació Professional, tenint cura de reflectir exactament les qualificacions i valors dels crèdits, adjuntant el document resultant degudament signat.


En cas que la qualificació de l’expedient sigui escala de 0 a 4, la nota mitjana s’haurà de calcular d’acord amb el model de declaració de nota mitjana i adjuntar a la sol·licitud.Requisits de les persones directores de tesi :

  • Formar part del personal funcionari o vinculat de l’entitat d’adscripció de l’ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata.

  • Formar part d’un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR)

  • Ser l’IP o membre d’un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència el qual s’incorporarà o vincularà a la persona candidata i caldrà que estigui vigent o concedit en el moment de presentar la sol·licitud i en el moment de la incorporació de la persona candidata a l’entitat d’adscripció. Si aquest finalitza o no es renova abans de la incorporació de la persona candidata, es podrà substituir per un nou projecte, contracte o conveni que sigui vigent en el moment d’acreditar la incorporació a l’entitat d’adscripció.

  • Un director de tesi només pot constar en una sol·licitud.
En el cas d’un conveni o contracte de recerca o transferència de coneixement, cal que tingui un valor mínim de 24.000€


No es consideraran projectes de recerca competitius els ajuts SGR ni els ajuts que tenen per objecte la incorporació de personal investigador.Presentació de les sol·licituds : • La sol·licitud s’haurà de presentar telemàticament i trindrà dues fases:


Primera fase (candidat)


La persona candidata presentarà la sol·licitud a través de l’apartat de "Tràmits" de la web de la Generalitat de Catalunya, seguint les instruccions que s'hi preveuen.


La sol·licitud consta d’un formulari general en el qual s’haurà d'indicar :   1. Dades de la persona candidata

   2. Dades del centre de vinculació i de la tesi

   3. El gaudiment d’altres ajuts predoctorals

   4. Dades del director/a de tesi

   5. Dades del projecte de recerca i/o conveni o contracte de recerca o transferència.


 Caldrà annexar :   1. El document annex normalitzat que inclou el CV del candidat/a, el resum del projecte de recerca i dels objectius científics.

   2. En el cas que el projecte, contracte o conveni, s’hagi atorgat a una entitat diferent de l’entitat d’adscripció, caldrà presentar document acreditatiu.

   3. En el cas que s’hagin cursat els estudis de la llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o diplomatura i dels estudis de màster en un centre diferent de l’entitat d’adscripció, caldrà presentar l’expedient acadèmic el que hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana.

   4. Si s’escau, declaració de nota mitjana, en el cas dels estudis que la nota mitjana estigui calculada de 0 a 4 .

   5. Si s’escau, declaració d'equivalència, en el cas dels estudis que s’hagin cursat a l’estranger, degudament signada.

   6. Documentació acreditativa corresponent a les situacions d’excepcionalitat previstes en la convocatòria.


Segona fase (centre d’adscripció)


Del 23 al 30 d'octubre la universitat haurà de confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds provisionals.Termini per la presentació de les sol·licituds : 20 d'octubre de 2020 fins a les 14:00h (hora local de Barcelona).Procés de la sol·licitud :

  • Una vegada revisada la documentació i el compliment dels requisits es procedirà a publicar a través de la Seu electrònica de la UdG la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, i s’obrirà un període d’esmenes a la documentació presentada. S’informarà també, per deferència, a través d’un correu electrònic a les persones candidates i directores de tesi.

  • Revisades les esmenes es publicarà a la Seu electrònica la llista definitiva d’admesos/es i exclsos/es.

  • S’aplicaran els criteris i s’efectuarà l’avaluació per confeccionar la llista provisional de priorització.

  • Un cop publicada la llista provisional de priorització a través de la Seu electrònica de la UdG, s’obrirà el període d’al·legacions. S’informarà també, per deferència, a través d’un correu electrònic a les persones candidates i directores de tesi.

  • Revisades les al·legacions es publicarà la priorització definitiva a través de la Seu electrònica de la UdG. S’informarà, per deferència, a través d’un correu electrònic a les persones candidates i directores de tesi.

  • La UdG comunicarà a l’AGAUR la llista prioritzada definitiva.

  • L’AGAUR publicarà la resolució.
Cal que amplieu la informació amb les Bases reguladores i la convocatòria .


Per a més informació també podeu consultar la web de l'AGAUR.

Cupons a la Competitivitat Empresarial

Ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial.


 


Cupons en innovació i estratègia: Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.


Cupons a la Indústria 4.0: Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i com a mínim amb 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.


Cupons de Finançament, els beneficiaris són les PIMES.


Cupons Startup, s’han de complir els següents requisits: • Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors. No es consideren beneficiaris els empresaris individuals.

 • Que l’equip fundador siguin emprenedors, no pas empreses o institucions, i que aquests tinguin la majoria del capital de l’empresa (+50%).

 • Que hagin transcorregut més de sis mesos i menys de 10 anys des de la seva constitució a data de la sol·licitud de l’ajut, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.

 • Que desenvolupa un producte, servei o model de negoci clarament innovador i té un alt potencial de creixement.


No es consideren beneficiàries les empreses de consultoria i les empreses que es dediquen al desenvolupament de software/apps per a tercers com a única proposta de valor.


 


 

Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19


Les subvencions estan destinades a fer efectiva la continuïtat de l'activitat de les micro i petites empreses industrials i de serveis a la producció, amb la finalitat de mantenir els treballadors amb contracte indefinit, que han patit pèrdues econòmiques en virtut de la declaració de l’estat d’alarma i a conseqüència dels efectes de la COVID-19. 


Termini: 31/03/21Ajuts per a projectes de foment de l
Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases les empreses beneficiàries següents, sempre que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que la/les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat redundi en benefici de l'establiment esmentat o en l'àmbit territorial de Catalunya:

Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d'empreses privades.
Projectes de classe C: la sol·licitant promotora ha de ser o una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o un sindicat.

Termini: 19/02/21
Programa Tecniospring INDUSTRY

Ajuts de mobilitat de persones investigadores per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY)


Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats següents: • Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya. S'entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

 • Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO


Els centres tecnològics catalans (EURECAT i LEITAT)


Termini: 14:00 hores del dia 16 de novembre de 2020

Premi Ruralapps

Amb la finalitat de promoure la innovació tecnològica i conèixer les noves aplicacions mòbils orientades, o que aportin solucions tecnològiques, als ciutadans o als professionals del sector agrari, alimentari i rural, es convoca el Premi Ruralapps amb dues modalitats, dotat amb 3.000 euros cadascuna:


 • Ruralapps-ciutadania, per a l’app destinada a donar solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i que facilitin l’accés a la informació, en l’àmbit agrari, alimentari i/o rural.

 • Ruralapps-professional del sector, per a l’app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals del sectors agrari, alimentari i rural i que millorin els processos de producció i de gestió, l'eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat, tant a nivell d’empresa com individual, abastant des del procés de producció del producte fins a la comercialització.
El Premi Ruralapps –en les seves dues modalitats– està destinat a qualsevol persona física o jurídica que hagi desenvolupat una aplicació mòbil destinada a aportar solucions en qualsevol dels àmbits d’actuació del DARP, orientada tant a la ciutadania com als professionals del sector.


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Dos mesos a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o les seves pròrrogues.

 


Doctorats Industrials

S'obre el termini de la convocatòria 2020 dels Doctorats Industrials. L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts a projectes de recerca que es desenvolupin en el marc estratègic d'una empresa o entitat de l'entorn empresarial (empreses, fundacions, Institucions, ONG, organismes públics, etc) i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'un organisme de recerca (Universitats, Centres de Recerca, Centres Tecnològics i Hospitals Universitaris), en els quals el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l'objectiu de fer una tesi doctoral en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial.


Pots sol·licitar l'ajut en aquest enllaç


Terminis


Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents: • Per a la primera resolució parcial: des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins al 14 d'abril de 2020 a les 14:00:00h.

 • Per a la segona resolució parcial: des del 15 d'abril de 2020 fins al 9 de juny de 2020 a les 14:00:00h.  

 • Per a la tercera resolució parcial: des del 10 de juny de 2020 fins al 6 d'octubre de 2020 a les 14:00:00h.  

 • Per a la quarta resolució parcial: des del 7 d'octubre de 2020 fins al 15 de desembre de 2020 a les 14:00:00h.  


Documentació


La sol·licitud, d’acord amb el formulari normalitzat, l’ha de presentar una de les parts que hagin signat el conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte.


En primer lloc, s’ha de descarregar el formulari del web a un disc local. Un cop emplenat s'ha d' adjuntar a aquest formulari la documentació annexa requerida en pdf, i s’ha d’enviar.


La sol·licitud consta de dues parts:
 1. Formulari 2. Documentació annexa


El formulari es pot emplenar amb les dades generals i desar tantes vegades com sigui necessari mentre es treballa.


La documentació annexa s’ha d’ajuntar electrònicament al mateix formulari. Està formada pels quatre documents següents, que s’han de tenir preparats en pdf, no sobrepassant els pesos indicats: • Certificat acadèmic del doctorand o doctoranda, on consti la nota mitjana del/dels expedient/s en els estudis superiors que donin accés al doctorat, que ha de ser igual o superior a 6,50 sobre 10. Màxim 1 Mb de pes.
   

 • Document d’admissió al doctorat o de la matrícula de doctorat del doctorand o doctoranda, o el compromís de matrícula. Màxim 1 Mb de pes.
   

 • Acta de selecció, on consti el llistat de persones candidates entrevistades, com també el resum o els criteris de selecció emprats per a la decisió final. Màxim 1 Mb de pes.
   

 • Conveni de col·laboració convenientment signat per totes les parts o pels representants legals de totes les parts, que contingui els mínims establerts a al convocatòria. Màxim 3 Mb de pes.


Requisists


Per part de l’entorn acadèmic es poden beneficiar d’aquesta convocatòria els organismes de recerca, en concret les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca, els centres tecnològics i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya.


Per part de l’entorn empresarial es poden beneficiar d’aquesta convocatòria, sempre que no siguin organismes de recerca o ens dependents d'aquests:


a) En els projectes DI-COF (cofinançats amb centre de treball a Catalunya), les empreses o entitats de l'entorn empresarial (fundacions, institucions, ONG, organismes públics, etc), excepte les entitats vinculades formalment a la gestió o promoció del Pla de Doctorats Industrial, els organismes de recerca o entitats que en depenguin, els centres adscrits a les universitats, així com els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.


b) En els projectes DI-ESP (ajuts específics), les empreses amb centre de treball a Catalunya o fora de Catalunya.


Les entitats de l’entorn empresarial i l’acadèmic han d’haver signat un conveni de col·laboració per dur a terme conjuntament el desenvolupament d’un projecte de DI, d’acord amb el procediment de participació en el Pla DI, recollit a la pàgina web doctoratsindustrials.gencat.cat. En aquests projectes hi poden participar altres institucions d’acord amb el que es prevegi al conveni corresponent.


Organismes responsablesDocuments


Consulta la RESOLUCIÓ EMC/460/2020, de 18 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de Doctorats Industrials (DI) 2020 (ref. BDNS 496769)


Documentació relacionada:


Ajuts per a projectes singulars - Línia 2


El Servei d’Ocupació de Catalunya publica la present convocatòria de subvencions amb l'objectiu dels Projectes Singulars és millorar l'ocupabilitat de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació i/o formació. Aquest programa ofereix experiència professional a través d'un contracte laboral per a les persones joves participants a les actuacions de la Línia 1. 


Per a la contractació laboral de la Línia 2 poden ser beneficiàries:  • Les empreses, així definides en el dret mercantil. 

 • Persones físiques empresàries. 

 • Les entitats i institucions sense afany de lucre 

 • També podran ser beneficiàries d'aquesta Línia 2 les entitats beneficiàries de la Línia  


Les actuacions en què participin persones joves inscrites en el Registre de Garantia Juvenil que preveu aquesta Resolució són elegibles mitjançant el Programa operatiu d'ocupació juvenil 2014-2020 cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i l'FSE per al període 2014-2020, en el marc de l'eix prioritari 5, relatiu a la integració sostenible, amb una taxa de cofinançament del 91,89%. 


Pressupost: 500.000,00€


Termini: 16/08/2021  Ajuts per a projectes de foment de l´economia circular


Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.


Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases les empreses beneficiàries següents, sempre que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que la/les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat redundi en benefici de l'establiment esmentat o en l'àmbit territorial de Catalunya: • Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d'empreses privades.

 • Projectes de classe C: la sol·licitant promotora ha de ser o una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o un sindicat.


Termini: 19/02/21


 

Startup Capital
CONVOCANT ACCIÓ

PROGRAMA Startup Capital

CONVOCATÒRIA Startup Capital

PRESSUPOST1,5 MEUR

DESCRIPCIÓ Un ajut directe de fins a 75.000 € per a start-ups tecnològiques que comencen.
L’ajut és en concurrència pública a fons perdut i sense necessitat d’aval.

S’atorga una quantitat mínima de 45.000 € i una màxima de 75.000 € per empresa.

L’import subvencionable és del 75%.

En cas que l’empresa ho sol·liciti, es pot lliurar una bestreta del 80% en el moment d’atorgar l’ajut, sense necessitat de garanties.

Es poden finançar totes les actuacions derivades de l’execució del pla d’empresa, des de l’administració i gestió de les operacions de l’empresa fins al desenvolupament i comercialització de productes i serveis.

Els beneficiaris de l’ajut podran destinar els diners a les despeses de personal, la inversió en materials i equipaments, el lloguer d’espais, la contractació de serveis legals, l’elaboració d’estratègies de comunicació o les llicències d’ús de software, entre d’altres.

BENEFICIARIS S’hi poden presentar start-ups des de 3 mesos fins a 3 anys de vida.

Han de ser empreses emergents que tinguin la tecnologia com a factor diferencial.

L’ajut va especialment dirigit a start-ups en fase inicial que necessiten impuls a l’hora d’accedir a les primeres rondes de finançament privat.

COMG - Convocatòria de projectes e-Health 2020

El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) i el Campus Salut de la Universitat de Girona (UdG) han instaurat l’ajut “e-Health COMG” per a projectes de recerca i innovació en tecnologies de la salut.


L’ajut, que està dotat amb un màxim de 12.000 euros i serà de caràcter anual, premiarà un o més treballs que aportin solucions tecnològiques per a pacients i/o professionals mèdics, a partir, per exemple, d’algun tipus de gadget per a quiròfans, una aplicació mòbil (app) vinculada a la salut, un sistema informàtic determinat o una eina de formació, entre altres. En definitiva, els projectes han de contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, dotar els professionals sanitaris d’eines i/o mecanismes que contribueixin a la millora de l’assistència i/o que millorin la sostenibilitat del sistema sanitari.Els projectes han de ser presentats conjuntament per un equip clínic de qualsevol institució assistencial de les comarques gironines i per un grup de recerca de la Universitat de Girona. Almenys un investigador principal del projecte ha d’estar col·legiat al COMG. 


L’objectiu d’aquesta beca és potenciar treballs transversals i multidisciplinars en l’àmbit de la salut que agrupin professionals de diferents sectors com metges i infermers però també educadors, informàtics, enginyers, psicòlegs, biòlegs o bioquímics, entre altres.


 


Programa Consolida
CONVOCANT Col·legi d'Economistes de Catalunya promou amb el suport de la Generalitat de Catalunya

PROGRAMA Programa Consolida't

CONVOCATÒRIA Programa Consolida't

PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ Aquest PROGRAMA és gratuït i té per objectiu l'assessorament personalitzat i la formació per a la millora de la gestió empresarial. Està previst que participin 72 persones autònomes de les quatre demarcacions territorials de Catalunya, que seran assessorades per 4 persones expertes (una a cada demarcació) durant un període de 12 mesos i que rebran formació especialitzada en diferents matèries.

BENEFICIARIS Els destinataris del PROGRAMA són els següents:
 • Persones treballadores autònomes pròpiament dites o econòmicament dependents (TRADE)
 • Persones treballadores autònomes societàries integrades en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros.
 • Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom.


ICF indústria 4.0

Préstecs per a empreses industrials i de serveis relacionats que impulsin inversions en la cadena de valor i el creixement de l’activitat industrial. Compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part del Departament d’Empresa i Coneixement.


Finalitat • Projectes d’inversió que generin impacte positiu en la capacitat productiva, l’ocupació, la dinamització de l’activitat en la cadena de valor a nivell local i l’ús intensiu de tecnologies de la informació i les comunicacions en els processos. Inclou despeses per a l’adquisició d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.

 • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació. Inclou despeses de personal, d’adquisició d’equipaments o d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.


Per a més informació sobre l’elegibilitat dels projectes de cara a la bonificació del tipus d’interès per part del Departament d’Empresa i Coneixement podeu consultar l’ordre d’ajuts publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


 

Condicions financeres


Import: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 400.000 euros en cas de pimes; i de 2,8 milions d’euros en cas de grans empreses.


Termini: fins a 10 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.


Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 2% i el 2,95% en funció del projecte. Excepcionalment, podrà ser tipus d'interès fix de mínim el 2,75%.


Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.


Comissions: d’obertura màxim del 0,50% de l’import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,50% de l’import amortitzat.


Garanties: a determinar en funció del projecte.

Programa d´ajuts per actuacions d´eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial

Aquesta convocatòria s’inclou dins el Programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial, que té per objecte establir les normes per a la concessió d'ajuts amb la finalitat d’incentivar i promoure la realització d'actuacions en pimes i grans empreses del sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica.


El Programa d’ajuts està gestionat per l’Institut a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE) i finançat pel Fons Nacional d’Eficiència Energètica. Els ajuts seran cofinançats amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa operatiu pluriregional d'Espanya (POPE) 2014-2020, excepte en els casos de les actuacions que no siguin elegibles dins l'esmentat Programa. Per a això seran plenament d'aplicació els mecanismes de gestió i control aplicables a aquests fons.


Per poder acollir-se al programa d'ajuts, les actuacions hauran d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida, i complir amb les condicions establertes per aquestes bases, justificant l'estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2.


Les actuacions han d’enquadrar-se en, almenys, una de les tipologies següents: • Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

 • Implantació de sistemes de gestió energètica.


Els beneficiaris dels ajuts han de ser una pime, una gran empresa del sector industrial o una empresa de serveis energètics. Les persones jurídiques que es vulguin acollir a aquests ajuts hauran de tenir establiment industrial a Catalunya i, en el cas d'agrupacions d'entitats que no tinguin personalitat jurídica pròpia, s'han de fer constar expressament els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de l'ajut a aplicar a cada un d'ells, facultant un representant per tramitar la sol·licitud i rebre, si s'escau, l'ajut que es pogués atorgar.


El termini de presentació de les sol·licituds finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2020.


Pressupost: 48.087.742,46 €


Termini: 31/12/2020

30 Plus


Objectiu 30 Plus


Contractació de persones en situació d’atur de 30 anys i més, que es formaran atenent al perfil del treballador/ora i les necessitats i/o requeriments tècnics del lloc de treball i de l’empresa contractant (entre 20 i 100 hores).


Quantia de la subvenció

ContracteMensual9 mesos
40h/setm1.108 €9.974 €
20h/setm554 €4.987 €


Requisits de les empreses i de la contractació • Procés de selecció per competències a càrrec de l'SMO.

 • Contractació mínima de 6 mesos.

 • Qualsevol modalitat contractual, excepte contractes de substitució, interinitat o relleu.

 • Jornada laboral mínima de 20 hores setmanals.

 • Formació vinculada al lloc de treball (entre 20 i 100 hores). La formació es pot realitzar abans o durant la contractació.

 • No haver fet cap acomiadaments declarats improcedents en els 3 mesos anteriors a la contractació.

 • Compromís d'acceptació de les condicions del programa

 • Adoptar les actuacions i mesures necessàries per garantir la seguretat en la salut de les persones treballadores i usuàries


Termini:


Període de contractació: del 21 de novembre de 2020 al 20 d'abril del 2021.
Termini de 2 mesos, des de la data d’inici del contracte, per a sol·licitar la subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.