Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes europees

Guia del Participant a Horizon 2020
Horizon 2020 és el programa que finança projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu, comptant amb gairebé 80.000M € per al període 2014-2020.
Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

La Guia del Participant a Horizon 2020 li permetrà tenir informació general d'H2020 i sobre el procés de participació. Per obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics l'ajudaran en totes les fases de la proposta.


Portal del Participant a Horizon 2020
Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'I+D+I el contingut s'adapti a les línies i prioritats establertes en algun dels pilars d'Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d'aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci , que ha d'estar constituït per almenys tres entitats jurídiques independents cadascuna d'elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea, o Estat associat diferent.

No obstant això, hi ha algunes excepcions , com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu de Recerca (ERC), les accions de coordinació i suport i les accions de mobilitat i formació en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual.

En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les esmentades, depenent de la naturalesa i objectius de l'acció a desenvolupar.

El consorci haurà de designar un dels seus membres perquè actuï com a coordinador, que serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea.

De forma general, Horitzó 2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreixen fins al 100% dels costos elegibles del projecte (costos directes més un 25% en concepte de costos indirectes).

En el cas de les accions d'innovació i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% dels costos elegibles, excepte en el cas de les entitats sense ànim de lucre que el percentatge es mantindrà en el 100% .

Per sol·licitar finançament per a qualsevol projecte de R+D+I cal presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els quals s'indiquen els terminis i forma de presentació, es publiquen en portal del participant a través del qual s'accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

També pots consultar totes les convocatòries dels diferents programes aquí

Instrument PIME/SME Instrument

CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA SME Instrument

CONVOCATÒRIA Instrument PIME o SME Instrument

PRESSUPOST 3.000 M€

DESCRIPCIÓ Instrument PIME o SME Instrument (en anglès) és un subprograma del vuitè Programa Marc Europeu de finançament de la R + D + I Horizon 2020, l'enfocament és exclusiu per a petites i mitjanes empreses. El finançament d'aquest subprograma s'aplicarà a tot tipus d'innovació, incloent les innovacions no tecnològiques i de serveis.
Els projectes presentats dins d'aquest programa poden ser individuals o consorcis, formats per PIMES, i reben finançament al llarg de tot el procés de la Innovació mitjançant un esquema de subvenció en fases, dirigit a donar suport a aquelles PIME tradicionals, o innovadores, que tinguin l'ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-a través d'un projecte d'innovació europea.
A continuació es descriuen les diferents fases d'Instrument PIME a les que una empresa pot optar.

 • Fase 1: Concepte i avaluació de la viabilitat

 • Les PIME rebran finançament per estudiar la viabilitat científica o tècnica i el potencial comercial d'una nova idea (prova de concepte) per tal de desenvolupar un projecte innovador. Un resultat positiu d'aquesta avaluació permetrà el finançament en el marc de les fases següents.

 • Fase 2: Demostració i replicació comercial

 • Es donarà suport a la investigació i el desenvolupament centrats en les activitats de demostració (proves, prototips, estudis d'ampliació, disseny, processos innovadors pilot, productes i serveis, verificació de rendiment, etc.) i en la replicació comercial.

 • Fase 3: Comercialització

 • Aquesta fase no prestarà finançament directe a part de les activitats de suport, sinó que pretén facilitar l'accés al capital privat i a entorns facilitadors en matèria d'innovació. Es preveu establir vincles amb l'accés al finançament de risc.

  Les PIME també es beneficiaran de mesures de suport com xarxes, formació, assessorament i consells. Així mateix, aquesta part pot enllaçar-se amb mesures per promoure la contractació precomercial i la contractació de solucions innovadores.

  Cada fase estarà oberta a totes les PIME i la transició entre una fase i una altra serà inmedianta, sempre que s'hagi demostrat la necessitat de rebre finançament addicional mitjançant l'èxit en la fase anterior.

  BENEFICIARIS pimes amb projectes innovadors de gran impacte i amb un alt potencial de creixement internacional

  TERMINIS Les properes dates límit previstes pel 2018 són:
  • 03 maig 2018

  • 05 setembre 2018

  • 07 novembre 2018Convocatòria projecte WORTH
WORTH és un projecte de partenariat que pretén afavorir les col·laboracions transnacionals entre aquella gent amb idees innovadores i creatives i les empreses del sector. El projecte està centrat en productes de disseny: mobles, joieria, roba, accessoris, etc.

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar aquelles idees innovadores, a través d’un viver d’empreses, per tal de que acabin sent un producte atractiu pel mercat o per empreses del sector.

Per participar, el partenariat ha de constar de dos o tres socis amb perfils diferents:
 • Dissenyadors: professionals autònoms, laboratoris de disseny, startups

 • Manufacturadors: artesans i pimes manufacturadores

 • Empreses tecnològiques: innovadors, laboratoris tècnics, startups


Els socis han de ser de mínim dos països participants al programa.

Termini: 31/10/2019
ERA Chairs
Per tal d'afrontar els reptes anteriors de les inversions en recerca i innovació (R+I), l'eficiència dels sistemes nacionals de R+I i la creació de xarxes, el programa en R+I de de la Unió Europea Horizon 2020 ha elaborat un pla de treball per al període 2018-2020 que té per objectiu difondre l’excel·lència i ampliar la participació dels Estats membres en R+I mitjançant una major implicació de les organitzacions nacionals en aquest domini.

La present convocatòria s’emmarca dins d’aquesta estratègia i té per objectiu portar investigadors destacats a les universitats i altres organitzacions de recerca dels països de la UE per tal d’ajudar-les a atraure, mantenir i augmentar el nombre de personal altament qualificat i així implementar els canvis estructurals necessaris per tal d’assolir l’excel·lència en I+D.

Les organitzacions d'investigació interessades a establir una càtedra ERA hauran de presentar una proposta que contingui una anàlisi DAFO dirigida a la implementació de les reformes pertinents per tal d’establir les condicions necessàries per a la realització d’una investigació excel·lent. L’anàlisi haurà de contenir una descripció de les inversions necessàries en projectes de recerca, facilitats i infraestructures i com aquestes s’assoliran mitjançant la utilització dels fons europeus.

Els recipients de la subvenció ERA hauran de ser excel·lents investigadors i líders. Aquests hauran d’establir el seu propi equip de recerca plenament integrat dins l’organisme coordinador per així garantir un millor rendiment de la investigació en l’àmbit científic escollit.

La subvenció podrà tenir una durada màxima de sis anys i cobrirà el nomenament de la càtedra ERA i dels integrants de l’equip (per exemple, els salaris, costos de contractació, costos administratius, costos de viatge i de vida).

Termini: 14/11/2019
Financing of Artificial Intelligence and Blockchain Technologies in Europe

El desenvolupament de tecnologies fonamentals com la intel·ligència artificial i la seva convergència amb altres tecnologies com la IoT (de l’anglès, Internet of Things) acceleraran la transformació digital de la indústria i els serveis, proporcionant noves oportunitats per innovar, crear noves empreses i invertir en tecnologies i aplicacions que canviaran els models comercials existents.


Com a part d’aquest programa de suport a la inversió del fons europeu Horizon 2020, la Comissió Europea té els següents objectius: • Incrementar la conscienciació i la visibilitat de les empreses i projectes innovadors d’Intel·ligència artificial i Blockchain amb intermediaris financers i la comunitat d’inversió en general.

 • Desenvolupar la preparació per a la inversió o comerciabilitat dels projectes.

 • Convocar i millorar els vincles dins la comunitat inversora entre pimes i noves empreses del sector d’intel·ligència artificial i Blockchain.

 • Mobilitzar més inversors i facilitar esquemes de cooperació contribuint a la creació i operació òptima d’una plataforma d’inversió en intel·ligència artificial.

S’espera que l’acció finançada presenti, almenys, en les cinc tasques següents: • Sensibilització, participació o intercanvi de coneixement: el sol·licitant haurà d’organitzar, juntament amb la Comissió Europea i estats membres, dos tallers d’intel·ligència artificial i Blockchain en els quals hi col·laborin governs, empreses, investigadors, bancs, inversors i la comunitat tecnològica. Els tallers haurien d’exposar projectes de start-ups innovadores del sector i programes amb el suport dels estats membres.

 • Detectar els principals programes de finançament en intel·ligència artificial i Blockchain dels estats membres: l’anàlisi ha d’aportar una vista general dels programes de finançament existents en empreses europees del sector.

 • Consultes de mercat (tallers d’inversió): els sol·licitants hauran de completar la tasca anterior amb investigacions més exhaustives.

 • Compromís online amb les parts interessades i difusió d’instruments financers per donar suport a la intel·ligència artificial i Blockchain: s’haurà de realitzar una campanya amb l’objectiu de conscienciar les parts interessades del finançament que poden aportar els governs i les empreses.

 • Creació d’una cartera de possibles projectes de finançament.

Pressupost: 750.000 €


Termini: 18/11/2019

Study on the Contribution of the Circular Economy to EU Climate Policies

L’objectiu del projecte és revisar les característiques d’emissió de contaminants dels vehicles lleugers actuals de la UE i determinar com s’identifiquen millor els vehicles amb baixes emissions contaminants.


El projecte pretén analitzar els esquemes de classificació dels vehicles existents que proporcionen informació sobre les emissions reals a nivell mundial als consumidors, així com les formes de comunicar aquests resultats al públic i als legisladors a través d’un lloc web públic, específic i de accés lliure.

Pressupost: 490.000 €


Termini: 18/11/2019

Licitació per a realitzar una investigació mediambiental sobre aeronaus

La finalitat principal de la licitació és millorar els requisits sobre mesurament i mostreig d’emissions de motors per la massa i nombre de partícules no volàtils (nvPM), així com proposar pràctiques més rigoroses.


a present licitació ha estat convocada per l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) i cofinançada pel fons Horizon 2020.
L'objectiu del contracte és:

 • Analitzar la quota relativa d’aeronaus amb motors no regulats per nvPM en operacions i emissions en aeroports europeus individuals

 • Proposar i testejar nous dissenys i tècniques de mostratge tenint en compte els últims avenços

 • Mesurar les emissions gasoses, emissions de fum, emissions de massa i número de nvPM, mida de les partícules nvPM tant per a motors regulats com no regulats


La licitació es divideix en tres lots:

 • Lot 1: Contracte marc d’avaluació d’impactes mediambientals. Investigació sobre les característiques de les emissions dels motors de les aeronaus

 • Lot 2: Contracte marc d’avaluació d’impactes mediambientals. Investigació sobre l’avaluació del soroll dels giroavions i de les noves tecnologies

 • Lot 3: Contracte marc de mitigació dels impactes mediambientals. Capacitat millorada per avaluar les mesures polítiques 


Es poden presentar totes les persones naturals o jurídiques, de forma individual o en un consorci, que formen part d’estats membres de la UE, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa. També, gràcies als Stabilisation and Association Agreements (SAA) poden participar operadors econòmics d’Albània, la República del Nord de Macedònia, Montenegro, Sèrbia, Bòsnia i Hercegovina i Kosovo.


El contracte durarà 48 mesos.

Pressupost: 2,35M €


Termini: 09/12/2019

Cinquena convocatòria per a projectes innovadors urbans
La secretaria permanent de la iniciativa Accions Urbanes Innovadores (UIA) ha publicat la cinquena convocatòria per a projectes pilot que identifiquin i donin solucions innovadores a reptes urbans per a un desenvolupament urbà sostenible. 
Els projectes han de ser: innovadors, participatius, transferibles, de qualitat i mesurable. Els àmbits pels projectes són:

 • Qualitat de l’aire:

  • Mobilitat obligada neta (“commuting”).

  • Maximitzar les sinergies entre les mesures d’energia / clima i la qualitat de l’aire a nivell local.

  • Mesures d’urbanisme, mobilitat, energia i informació per orientar a reduir l’exposició a la contaminació de l’aire.

  • Ús de mesures indicatives de la qualitat de l’aire per complementar les estacions oficials de control de la qualitat de l’aire.

  • Mesures d’acceptació pública de polítiques de qualitat de l’aire.

  • Bones pràctiques de governança multinivell i multidepartamentals. • Canvi demogràfic: adaptació a la disminució demogràfica, revertir les tendències demogràfiques i atreure activitats econòmiques i residents rellevants per a un desenvolupament urbà sostenible per contrapesar els efectes de la disminució demogràfica.

 • Economia circular: solucions innovadores per a:

  • La reducció de plàstics i altres contaminants, com ara productes farmacèutics en residus urbans i aigües residuals per a una gestió més circular de l’aigua urbana. • Cultura i patrimoni cultural: accessibilitat i participació en la cultura i el patrimoni cultural que poden tenir un impacte positiu en el creixement i l'ocupació, la cohesió social i la inclusió social.


Dos dels quals ja s'han finançat durant les convocatòries anteriors, i els altres dos temes són nous.


Per a poder optar a aquest finançament solament podran fer-ho les ciutats de més de 50.000 habitants o aglomeracions urbanes organitzades que constitueixin una associació / agrupació d'autoritats urbanes, en el cas de Catalunya: l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i les mancomunitats. Cada projecte podrà percebre fins a 5 milions d'euros. La iniciativa UIA està cofinançada pel programa FEDER amb un 80%.


A dia d'avui quatre ciutats catalanes tenen projectes innovadors finançats per l'UIA: Barcelona (amb dos projectes), Viladecans, Mataró i Gavà.


 


Pressupost: 50.000.000,00 €


Termini: 12/12/2019

Ajuts per complementar la informació i les tecnologies emergents dels receptors E-GNSS

L’Agència Europea de Sistemes Globals de Navegació per Satèl·lit (GSA) juntament amb la Comissió Europea obren una convocatòria dins de l’àmbit de la Fase d’explotació del Programa Galileu, iniciat l’any 2014.


La principal missió de l’Agència Europea de Sistemes Globals de Navegació per Satèl·lit (GSA) és donar suport als objectius de la Unió Europea i aconseguir treure el màxim profit de la inversió en els satèl·lits Europeus GNSS i els projectes Galileu; tant en termes de beneficis per als usuaris com en creixement econòmic i competitivitat.


Galileo és el sistema europeu de navegació global destinat a proporcionar serveis de navegació als usuaris. La constel·lació Galileo ja té 26 satèl·lits en orbita, aconseguint així que els usuaris rebin una millor disponibilitat de senyal en llocs que abans eren de difícil accés.


Els sol·licitants han de presentar propostes que compleixin un dels objectius següents: • Desenvolupament, integració i demostració dels components de maquinari i/o algoritmes del programari per omplir buits tecnològics en l’àmbit dels Sistemes Globals de Navegació per Satèl·lit (GNSS).

 • Desenvolupament, integració i demostració dels components de maquinari i/o programari basats en tecnologies futures disruptives en l’àmbit dels Sistemes Globals de Navegació per Satèl·lit (GNSS).


La convocatòria està pensada per finançar un màxim de 6 projectes.


 


 Data límit: 30/11/2019

Licitació per a realitzar una investigació mediambiental sobre aeronaus

La finalitat principal de la licitació és millorar els requisits sobre mesurament i mostreig d’emissions de motors per la massa i nombre de partícules no volàtils (nvPM), així com proposar pràctiques més rigoroses.


La present licitació ha estat convocada per l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) i cofinançada pel fons Horizon 2020.


L’objectiu del contracte és: • Analitzar la quota relativa d’aeronaus amb motors no regulats per nvPM en operacions i emissions en aeroports europeus individuals

 • Proposar i testejar nous dissenys i tècniques de mostratge tenint en compte els últims avenços

 • Mesurar les emissions gasoses, emissions de fum, emissions de massa i número de nvPM, mida de les partícules nvPM tant per a motors regulats com no regulats


La licitació es divideix en tres lots: • Lot 1: Contracte marc d’avaluació d’impactes mediambientals. Investigació sobre les característiques de les emissions dels motors de les aeronaus

 • Lot 2: Contracte marc d’avaluació d’impactes mediambientals. Investigació sobre l’avaluació del soroll dels giroavions i de les noves tecnologies

 • Lot 3: Contracte marc de mitigació dels impactes mediambientals. Capacitat millorada per avaluar les mesures polítiques


Es poden presentar totes les persones naturals o jurídiques, de forma individual o en un consorci, que formen part d’estats membres de la UE, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa. També, gràcies als Stabilisation and Association Agreements (SAA) poden participar operadors econòmics d’Albània, la República del Nord de Macedònia, Montenegro, Sèrbia, Bòsnia i Hercegovina i Kosovo.


El contracte durarà 48 mesos.


Pressupost: 2,35M €


Data límit: 09/12/2019

Projecte TETRAMAX: Tecnologia informàtica de baix consum energètic
El projecte TETRAMAX, finançat pel programa Horizon 2020 i coordinat per la Universitat RWTH Aachen, ha obert la 3a convocatòria per finançar projectes experimentals, de 10 a 12 mesos, implementats entre mínim 3 socis de mínim 2 països UE diferents que ofereixin les següents experteses:

 • One partner providing a particular novel Customized Low-energy Computing hardware or software technology

 • One partner testing and deploying the technology in its dedicated - possibly even non-tech - products with its end customers

 • One partner productizing this technology as a “platform” for a long-term wider market


Finançament: entre 50.000€ i 100.000€/experiment (de preferència 75.000€/experiment); màx. 60.000€/soci
Termini: 30/11/2019, 23:59CET
Convocatòria: https://www.tetramax.eu/media/public/ttx/190731_VC_3_call_announcement.pdf
Més Informació: https://www.tetramax.eu/ttx/calls/tetramax-valuechain-ttx-3/
Convocatòria 2018-2020: Mobility for Growth

Dins del programa marc de finançament de la recerca Horitzó 2020, hi ha el Repte Social 4: Transport intel·ligent, ecològic i integrat que té com a objectius:


- Aconseguir un sistema europeu de transport més eficient en l’ús dels recursos;


- evolucionar cap a transports segurs i respectuosos amb el clima i el medi ambient;


- que beneficiï a tota la societat.


BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: LOW-CARBON AND SUSTAINABLE TRANSPORT


LC-MG-1-12-2020: Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions * (IA)


LC-MG-1-12-2020: Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions  ** (CSA)


LC-MG-1-13-2020: Decarbonising long distance shipping *


LC-MG-1-14-2020: Understanding and mitigating the effects on public health of emergint non-regulated nanoparticle emissions issues and noise *


LC-MG-1-15-2020: Towards global environmental regulation of supersonic aviation **


 


SAFE, INTEGRATED AND RESILIENT TRANSPORT SYSTEMS


MG-2-10-2020: Enhancing coordination between Member States' actions in the area of infrastructure research with a particular focus on biodiversity and ameliorating environmental impacts and full automated infrastructure upgrade and maintenance * (RIA)


MG-2-10-2020: Enhancing coordination between Member States' actions in the area of infrastructure research with a particular focus on biodiversity and ameliorating environmental impacts and full automated infrastructure upgrade and maintenance  **(CSA)


MG-2-11-2020: Network and traffic management for future mobility *


MG-2-12-2020: Improving road safety by effectively monitoring working patterns and overall fitness of drivers *


MG-2-13-2020: Coordination and support for an integrated freight transport and logistics System **


MG-2-14-2020: The effects of automation on the transport labour force, future working conditions and skills requirements **


 


GLOBAL LEADERSHIP AND COMPETITIVENESS


MG-3-4-2020: Innovative electric network architectures and systems, optimising global energy, electrical power, data and communication for aviation **


MG-3-5-2020: Next generation multifunctional and intelligent airframe and engine parts, with emphasis on manufacturing, maintenance and recycling **


MG-3-6-2020: Towards sustainable urban air mobility **


MG-3-7-2020: Improved Production and Maintenance Processes in Shipyards **


MG-3-8-2020: 'First of a Kind' solutions for sustainable transport and mobility: EU initiative for accelerating EU-wide market access, scale up and derisking  **


 


ACCOUNTING FOR THE PEOPLE


MG-4-7-2020: Digitalisation of the transport system: data sharing **


MG-4-8-2020: Advanced research methods and tools in support of transport/mobility researchers, planners and policy makers **


MG-4-9-2020: The European mobility culture of tomorrow: Reinventing the wheel? **


MG-4-10-2020: Improving impact and broadening stakeholder engagement in support of transport research and innovation **


 


BLUE GROWTH


MG-BG-03-2020: Under water noise mitigation and environmental impact **


 


Terminis:


* 09/01/2020 (1era fase); 08/09/2020 (2na fase)


** 21/04/2020

Convocatòria Horizon 2020 de creixement blau

La convocatòria de creixement blau té l’objectiu de captar de manera sostenible el potencial dels recursos dels mars, oceans i aigües interiors per usos diversos; sempre considerant la protecció de la biodiversitat i la resiliència climàtica. A més, dóna suport al creixement sostenible dels sectors marítims mitjançant una gestió correcta dels recursos marins, elements essencials per a la millora dels ecosistemes, la regulació climàtica, l’alimentació, la nostra salut i l’economia. 


Aquesta convocatòria potenciarà l’economia blava gràcies a:

 • Un increment de la consciència social pel que fa l’impacte del canvi climàtic en els ecosistemes marins i en els recursos biològics.

 • Conservar i explotar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners, i els seus recursos biològics per proporcionar-los una millor nutrició i salut.

 • Fomentar les innovacions en l’àmbit de l’economia blava per tal de crear noves cadenes de valor basades en els recursos marins i obrir a nous mercats.

 • Desenvolupar territoris intel·ligents i connectats entre terra i mar.

 • Reforçar la recerca i la innovació internacionals al voltant dels mars i oceans per tal de promoure una economia blava sostenible a escala mundial.


 La convocatòria inclou els següents topics:

La iniciativa The Future of Seas and Oceans Flagship


Aquest topic té l’objectiu d’aconseguir les tecnologies i els sistemes integrats d’observació marina i els programes de gestió de dades necessaris per la previsió i gestió de les activitats humanes per tal de preservar els recursos marins i assegurar-ne una explotació sostenible. Concretament, el topic vol finançar observacions i gestió de dades en els mars europeus i l’oceà Atlàntic.
Les propostes dels sol·licitants hauran de tractar un dels subtemes següents:

 • Serveis al núvol per activitats relacionades amb mars o oceans i que siguin necessàries per a la recerca, conservació, predicció o creació de tecnologies d’observació dels ecosistemes marins.

 • Contribuir al desenvolupament i a la demostració de la viabilitat del component europeu per un futur Sistema Global d’Observació Marítima.

 • Demostració de noves tecnologies per mesurar les Variables Oceàniques Essencials a totes les profunditats; sensors per mesurar variables d’aqüicultura, pesca, microplàstics i deixalles marines; demostració de nous plantejaments per observar l’oceà amb vehicles aeris, submarins i superficials.

Pressupost: 18 M € 

Termini: 22/01/2020


La pesca en el context de l’ecosistema


Aquest topic finançarà activitats de recerca que omplin els buits d’informació que hi ha en termes de gestió de pesca eficient i basada en l’ecosistema. Les propostes hauran d’integrar coneixements existents i nous sobre mètodes per ser utilitzats en la gestió sostenible de pesca. A més, les propostes hauran de testar l’eficiència de les accions a Europa.
Els resultats esperats d’aquest topic són:

 • Millora de la comprensió dels impactes mediambientals en l’ecosistema marí i la cadena alimentària.

 • Millorar la gestió pesquera ajudant els estats membres de la UE amb els requisits de la legislació marina europea i internacional.

 • Contribuir a conservar i restaurar les poblacions de peixos; acabar amb la pesca massiva, incloent-hi la pesca il·legal, no declarada i no regulada; contribuir a la conservació dels ecosistemes costaners i marins.

 • Proporcionar noves eines per la gestió de pesca basada en l’ecosistema.

 • Assegurar que l’ús sostenible dels mars i oceans pot ser aplicat per les diferents entitats públiques i en les diferents polítiques.

 • Oferir una millor alineació dels processos de recerca i innovació i els seus resultats amb els valors, necessitats i expectatives socials.

 • Contribuir a un sector pesquer i a una economia blava europea innovadors.

 • Incrementar les capacitats dels professionals treballant en l’àmbit de l’economia blava.


Pressupost: 16 M € 


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


 Cap a un Mar Negre productiu, saludable, resistent, sostenible i valuós
Aquest topic finançarà propostes que presentin solucions per a eines predictives que puguin afrontar els creixents factors d’estrès i les seves interaccions, incloent-hi la seva connexió amb els rius que desemboquen al Mar Negre.
Els resultats esperats d’aquest topic són la creació d’activitats que donin suport a la investigació i innovació marina i marítima per crear sinergies, augmentar els beneficis econòmics i reduir els riscos per a comunitats pròsperes, resistents i apoderades que tinguin interès en la conca del Mar Negre.


Pressupost: 18 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020

Repte Social 5 del Work Programme 2018-2020

L'objectiu d'aquesta convocatòria és moure cap a una economia més verda/ecològica i més eficient en els recursos, en  sincronia amb el medi natural, mostrant un fort compromís en el suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS).


 


Dins del programa marc de finançament de la recerca Horitzó 2020, hi ha el Repte Social 5: Acció pel clima, el medi ambient, l’eficiència dels recursos i matèries primes que té com a objectius:


-  Aconseguir una economia i una societat més eficients en l’ús dels diversos recursos naturals i de l’aigua que siguin resistents al canvi climàtic;


-  la protecció i la gestió sostenible dels recursos i ecosistemes naturals, així com un ús i abastament sostenibles de matèries primes;


-  satisfer les necessitats d’una població mundial cada vegada major dins dels límits sostenibles dels recursos naturals i ecosistemes del planeta.


 


Aquesta convocatòria es centra en moure’s a una economia més verda/ecològica i més eficient en els recursos, en  sincronia amb el medi natural, mostrant un fort compromís en el suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS).


Convocatòria - Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs)


Connecting economic and environmental gains - the circular economy


CE-SC5-24-2020: Improving the sorting, separation and recycling of composite and multilayer materials ***


CE-SC5-25-2020: Understanding the transition to a circular economy and its implications on the environment, economy and society ****


CE-SC5-28-2020: Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and furniture sectors ****


CE-SC5-29-2020: A common European framework to harmonise procedures for plàstics pollution monitoring and assessments ***


CE-SC5-30-2020: Plastics in the environment: understanding the sources, transport, distribution and impacts of plastics pollution ****


 


Raw materials


SC5-26-2020: Sustainable management in extractive industries **


CE-SC5-07-2020: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes  **
CE-SC5-08-2020: Raw materials policy support actions for the circular economy - Expert network on Critical Raw Materials
  *


SC5-10-2019-2020: Raw materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of sustainable mining  ****


 


Innovating cities for sustainability and resilience


SC5-27-2020: Strengthening international collaboration: enhanced natural treatment solutions for water security and ecological quality in cities  ****


 


Protecting and leveraging the value of our natural and cultural assets: Nature-based solutions, disaster risk reduction and natural capital accounting


SC5-32-2020: Addressing wild pollinators decline and its effects on biodiversity and ecosystem services ****


SC5-33-2020: Monitoring ecosystems through research, innovation and technology  ***


 


CE-SC5-31-2020: Develop, implement and assess a circular economy oriented product information management system for complex products from cradle to cradle  **


 


Terminis:


* 05/02/2020


** 05/02/2020 (1era fase) 03/09/2020 (2na fase)


*** 13/02/2020


**** 13/02/2020 (1era fase) 03/09/2020 (2na fase)

Convocatòria Horizon 2020 “Seguretat Alimentària Sostenible”

La convocatòria “Seguretat Alimentària Sostenible”, finançada per Horizon 2020, vol posar èmfasi en la comunicació entre els àmbits econòmics, mediambientals i socials del procés de producció dels aliments. A més, proposa nous enfocaments per als problemes de connexió que hi ha entre la cadena de subministrament i la salut i el benestar dels consumidors.  


Els objectius de la convocatòria són: • Proporcionar aliments variats i saludables provinents de la terra i el mar.

 • Augmentar l’eficiència dels recursos i el rendiment ambiental dels sistemes alimentaris des de la producció primària fins als consumidors.

 • Entendre l’impacte del canvi climàtic a l’agricultura, els recursos i la qualitat dels aliments per tal de proposar solucions que ajudin a reduir-ne els efectes.

 • Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i les emissions de contaminants atmosfèrics que s’utilitzen en la producció alimentària i agroalimentària. 


En conjunt, els resultats de les activitats finançades contribuiran a crear les condicions necessàries per dinamitzar i innovar els sectors agrícola i alimentari, per tal que aquests converteixin els productes de qualitat en un avantatge competitiu. A més, ajudaran a assegurar la producció d’aliments en unes condicions ambientals cada vegada més incertes i conduiran el sector cap a una producció i un consum intel·ligents en matèria ecològica i climàtica. 


La convocatòria inclou els següents topics:


Terra saludable per la producció d’aliments saludables


Pressupost: 5 M €        


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


Intensificació sostenible a l’Àfrica


Pressupost: 12 M €


Termini 22/01/2020 i 08/09/2020


Laboratoris “Agri-Aqua”


Pressupost: 5 M €


Termini 22/01/2020 i 08/09/2020


Recursos genètics i comunitats prereproductores


Pressupost: 14 M €


Termini: 22/01/2020


Nous reptes per la gestió del sòl


Pressupost: 14 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


El genoma i l’epigenoma van permetre la cria en bestiar terrestre


Pressupost: 14 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


Epidemiologia de malalties contagioses no regulades per la UE: des de la recollida de dades integrada fins a la priorització


Pressupost: 10 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


 Accelerar la gestió integrada de plagues


Pressupost: 6 M €


Termini: 22/01/2020


Nous riscos per la salut de les plantes


Pressupost: 7 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


 Enfocaments sanitaris integrats i alternatives a l’ús de pesticides


Pressupost: 20 M €


Termini: 22/01/2020


 Ecosistemes de microbis del bestiar saludables per una producció sostenible


Pressupost: 20 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


Biodiversitat en acció: entre les terres de conreu i la cadena de valor


Pressupost: 18 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


Recerca i innovació en sòls forestals


Pressupost: 10 M €


Termini 22/01/2020 i 08/09/2020


 Diversificació dels ingressos a l’Àfrica rural mitjançant solucions biològiques


Pressupost: 18 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020

Convocatòries H2020 sobre transport, infraestructura i mobilitat
Convocatòria de subvencions ERC Proof of Concept
El Centre Europeu de Recerca (ERC) fomenta la recerca de qualitat a Europa mitjançant finançament competitiu i donant suport a la recerca transfronterera impulsada per investigadors a tots els camps d’estudis, basant-se sempre en l’excel·lència científica.

Les subvencions ERC Proof of Concept Grant tenen com a objectiu maximitzar el valor de la recerca dels fons de l'ERC, mitjançant el finançament d'un treball addicional (és a dir, les activitats que no estaven programades per finançar l'ERC original) per verificar el potencial d'innovació de les idees sorgides des de projectes finançats amb ERC.

Així doncs, els ajuts Proof of Concept només s'ofereixen als investigadors principals, les propostes dels quals es basen substancialment en la seva recerca finançada per ERC, en qualsevol camp científic.

Poden sol·licitar-ho tots els investigadors principals d’un projecte de recerca ERC, que ja estigui en marxa o que finalitzi en menys de 12 mesos abans de l’1 de gener de 2019. La contribució financera consistirà d’una suma única de 150.000 euros per un període de 18 mesos.

Les convocatòries es publiquen un cop l'any amb tres dates de tall, un investigador principal pot presentar només una sol·licitud elegible per data. Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment des de la data d'obertura de la convocatòria fins a la data límit final i seran avaluades i seleccionades en tres rondes, segons les dates de tall.

Pressupost: 25M €
Data límit: 21/01/2020 - 23/04/2020 – 17/09/2020
Ajuts H2020 per a aliments i recursos naturals

Els objectius d’aquesta convocatòria són: • Gestionar i utilitzar de forma sostenible els recursos naturals de la terra i el mar.

 • Assegurar la seguretat alimentària i nutricional; tot proporcionant dietes segures, saludables i nutritives.

 • Accelerar la transició d'una economia lineal basada en combustibles fòssils a una economia circular i sostenible de baixes emissions i ús reduït de carboni.


La convocatòria fomenta enfocaments participatius en la investigació i la innovació; i el desenvolupament de coneixement i innovació a escala local, regional, nacional i europea. A més, defensa que la innovació social amb compromís cap als ciutadans serà crucial per fomentar els nous patrons de governança, producció i consum.


Els projectes que financi aquesta convocatòria complementaran els topics de Renaixement Rural, Economia Blava i Seguretat Alimentària Sostenible i contribuiran a la implementació del Pla de Bioeconomia de la UE.


Els topics oberts són:


Indústries biològiques que lideren el camí per convertir les emissions de diòxid de carboni en productes químics


Pressupost: 21 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


Solucions i vies per a una agricultura lliura d’energia fòssil


Pressupost: 12 M €


Termini: 22/01/2020


Sostenibilitat de productes bio: governança internacional i actualització de mercat


Pressupost: 1,5 M €


Termini: 22/01/2020


Enzims per a productes de consum més ecològics


Pressupost: 18 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


Microbiomes industrials: aprenent de la natura


Pressupost: 12 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


Anàlisi de recursos biològics aquàtics i terrestres per a compostos biològicament actius


Pressupost: 30 M €


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


Compromís públic amb la bioeconomia


Pressupost: 1 M €


Termini: 22/01/2020


Suport als sistemes de seguretat alimentària del futur


Pressupost: 3 M €


Termini: 22/01/2020


Agricultura sostenible i de qualitat


Pressupost: 21 M € 


Termini: 22/01/2020 i 08/09/2020


Cap a un pla europeu de recerca i innovació sobre la gestió dels sòls i la terra


Pressupost: 1 M €


Termini: 22/01/2020


Una visió global de l’agricultura urbana


Pressupost: 2 M €


Termini: 22/01/2020


Desenvolupament dels plans de seguiment i avaluació a llarg termini de la Política Agrària Comuna


Pressupost: 2 M €


Termini: 22/01/2020


Enfortiment de l'ecosistema europeu de recerca i innovació agroecològica


Pressupost: 2 M €


Termini: 22/01/2020


Producció sostenible de productes a partir de bioresidus i aigües residuals


Pressupost: 8 M €


Termini: 22/01/2020


Xarxa de clústers europeus de bioeconomia per avançar en solucions ecològiques en la producció del sector primari


Pressupost: 2 M €


Termini: 22/01/2020


Teixits innovadors: reinventant la moda


Pressupost: 21 M €


Termini: 22/01/2020


Projecte pilot d’eliminació de plàstics i residus marins


Pressupost: 13,2 M €


Termini: 22/01/2020


 FOOD 2030: Potenciament de les ciutats com a agents de transformació del sistema alimentari


Pressupost: 38 M €


Termini: 22/01/2020

Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA COSME

CONVOCATÒRIA Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 31/12/2020
Horizon 2020 (2014-2020): Lideratge industrial - Innovació en les pimes - Instrument pime
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Horizonte 2020

CONVOCATÒRIA Horizonte 2020 (2014-2020): Liderazgo industrial - Innovación en las pymes - Instrumento pyme

DESCRIPCIÓL'objectiu general d'Horitzó 2020 és contribuir a construir una economia basada en el coneixement i la innovació a l'ample de tota la Unió Europea proporcionant un finançament addicional suficient a la investigació, el desenvolupament i la innovació. Amb aquesta finalitat, el programa inclou les següents parts:

Ciència excel·lent;
Lideratge industrial;
Reptes socials;
Estenent l'excel·lència i ampliant la participació;
Ciència amb i per a la societat; i
Accions directes no-nuclears del Centre Comú d'Investigació (JRC).

DATA PUBLICACIÓ 01/01/2014

TERMINI 31/12/2020
Convocatòria FEDER: préstecs ICF Eurocrèdit en condicions preferents per a pimes
CONVOCANT Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

PROGRAMA Programa Operatiu Catalunya (2014-2020)

CONVOCATÒRIA préstecs ICF Eurocrèdit

PRESSUPOST 183.899.666,00€ (ampliable)

DESCRIPCIÓL’Institut Català de Finances (ICF), entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, gestiona els préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa. Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa Operatiu Catalunya (2014-2020) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

BENEFICIARIS Els beneficiaris poden ser:
 • Les pimes que tinguin més de 10 treballadors i un volum de facturació anual superior als 2 milions d’euros o amb un balanç superior a 2 milions d’euros

 • Les pimes que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros


TERMINI maig de 2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles
Marie Sklodowska Curie Actions Individual Fellowships 2019
La Comissió Europea ha publicat la nova convocatòria 2019 per finançar la captació i la incorporació d’investigadors i investigadores postdoctorals, mitjançant accions individuals del programa Marie Sklodowska Curie.

El programa financia la recerca, la formació i la mobilitat d'investigadors postdoctorals excel·lents, de qualsevol nacionalitat i en qualsevol àmbit de coneixement.

Elegibilitat:
 • estar en possessió del títol de doctor o bé acreditar mínim 4 anys d'experiència en recerca a temps complet;
 • qualsevol àmbit de recerca;
 • qualsevol edat i nacionalitat;
 • no haver residit més de 12 mesos en Espanya durant els últims 3 anys, abans del 11 de setembre del 2019.

Durada del contracte: 24 mesos
Modalitats: European Fellowship i Global Fellowship

Pressupost: 273M€:
 • 50M€ per Global Fellowships
 • 237M€ per European Fellowships
SOLAR-ERA.NET per a la generació d’energia solar

SOLAR-Era.net és una xarxa europea formada per programes nacionals i regionals d’innovació i de desenvolupament de recerca i tecnologies (RTD, Research and Technology Development), i per entitats de finançament en l’àmbit de la generació d’energia solar, amb el suport del programa de recerca Horizon 2020.


Col·labora per assolir els objectius del Pla Estratègic de Tecnologia Europea mitjançant la publicació de convocatòries conjuntes per a projectes transnacionals.


La convocatòria conjunta Cofund 2 Additional Joint Call té com a objectius: • Recuperació del lideratge europeu en l’àmbit de les tecnologies d’energia solar fotovoltaica mitjançant l’ús de tecnologies fotovoltaiques d’alt rendiment i la seva integració en el sistema energètic europeu; així com la reducció del cost mitjà d’ús d’aquestes tecnologies per tal de guanyar competitivitat en els mercats d’electricitat europeus.

 • Reducció, a curt termini, de més del 40% dels costos en l’àmbit d’Energia Solar Concentrada per tal de reduir el preu de venta d’aquest tipus de tecnologies. A llarg termini es vol aconseguir desenvolupar la nova generació de tecnologies d’Energia Solar Concentrada.


Per aconseguir aquests objectius, la convocatòria es basa en cinc topics: • Tecnologies fotovoltaiques industrials avançades

 • Tecnologies fotovoltaiques emergents

 • Construcció i infraestructura fotovoltaica integrada

 • Funcionament, diagnòstic i integració del sistema de les plantes fotovoltaiques

 • Tecnologies de baix cost i de nova generació d’Energia Solar Concentrada
El consorci del projecte ha d’involucrar almenys 2 socis de 2 països diferents, que participin en la convocatòria Cofund 2 Additional Joint Call i aportin finançament al projecte seleccionat. Almenys un soci ha de ser de la indústria. Els socis de països que no participin en el programa es poden afegir com a membres addicionals al consorci si aporten un valor afegit al projecte.


El projecte ha de tenir una duració màxima de 36 mesos.


Per tal de presentar-se a la convocatòria s’ha d’enviar una preproposta abans del 29/01/2020. Un cop s’hagi fet la preselecció, les propostes finals s’hauran d’enviar abans del 25/05/2020.


Data límit: 29/01/2020