Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes europees

Guia del Participant a Horizon 2020
Horizon 2020 és el programa que finança projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu, comptant amb gairebé 80.000M € per al període 2014-2020.
Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

La Guia del Participant a Horizon 2020 li permetrà tenir informació general d'H2020 i sobre el procés de participació. Per obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics l'ajudaran en totes les fases de la proposta.


Portal del Participant a Horizon 2020
Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'I+D+I el contingut s'adapti a les línies i prioritats establertes en algun dels pilars d'Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d'aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci , que ha d'estar constituït per almenys tres entitats jurídiques independents cadascuna d'elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea, o Estat associat diferent.

No obstant això, hi ha algunes excepcions , com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu de Recerca (ERC), les accions de coordinació i suport i les accions de mobilitat i formació en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual.

En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les esmentades, depenent de la naturalesa i objectius de l'acció a desenvolupar.

El consorci haurà de designar un dels seus membres perquè actuï com a coordinador, que serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea.

De forma general, Horitzó 2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreixen fins al 100% dels costos elegibles del projecte (costos directes més un 25% en concepte de costos indirectes).

En el cas de les accions d'innovació i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% dels costos elegibles, excepte en el cas de les entitats sense ànim de lucre que el percentatge es mantindrà en el 100% .

Per sol·licitar finançament per a qualsevol projecte de R+D+I cal presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els quals s'indiquen els terminis i forma de presentació, es publiquen en portal del participant a través del qual s'accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

També pots consultar totes les convocatòries dels diferents programes aquí

ERA-NET Cofund de la Quantum Flagship

La present convocatòria s’emmarca en el Programa FET Horizon 2020, instrument comunitari de finançament a la recerca i a la innovació per garantir l’avanç de la ciència i la tecnologia, eliminar barreres a la innovació i facilitar, tant al sector privat com al públic, el treball conjunt per a la innovació.


Aquesta convocatòria pretén oferir suport a projectes transnacionals en tecnologies quàntiques, fomentant sinergies entre iniciatives europees, nacionals i regionals i promovent col·laboracions més àmplies entre les parts interessades europees en tecnologies quàntiques.


L’objectiu concret dels ajuts és el d’afavorir el treball en xarxa i la coordinació d’activitats nacionals en suport a la Quantum Flagship. És rellevant la importància de la manera en que ERA-NET aborda les llacunes de l’Agenda Estratègica de Recerca, no incloses en les activitats emblemàtiques.


Es recomana als sol·licitants que implementin altres activitats conjuntes relacionades amb la coordinació de programes públics d’investigació i innovació en tecnologies quàntiques, com ara xarxes transnacionals, formació, transferència de tecnologia i convocatòries conjuntes addicionals sense cofinançament de la UE.


La proposta ha de demostrar que altres activitats cofinançades exclouen qualsevol solapament amb accions en curs relacionades cofinançades per la UE en el marc del Programa FET Horizon 2020.


Les accions de cofinançament ERA-NET donen suport a la coordinació i col·laboració entre els estats membres i els seus respectius programes de recerca i innovació. En conseqüència, la participació en aquestes accions està limitada a entitats que poden participar plenament en convocatòries conjuntes i altres accions entre programes nacionals i regionals. En aquests programes, els propietaris del programa són ministeris o autoritats nacionals o regionals responsables de definir, finançar o gestionar programes de recerca desenvolupats a nivell nacionals o regional. Els gestors dels programes són normalment consells d’investigació o recerca, o agències de finançament o altres organitzacions nacionals o regionals que implementin programes de recerca sota la supervisió dels seus propietaris.


Pressupost: 15M  €


Data límit: 07/05/2020


Projecte TETRAMAX: Tecnologia informàtica de baix consum energètic
El projecte TETRAMAX, finançat pel programa Horizon 2020 i coordinat per la Universitat RWTH Aachen, ha obert la 3a convocatòria per finançar projectes experimentals, de 10 a 12 mesos, implementats entre mínim 3 socis de mínim 2 països UE diferents que ofereixin les següents experteses:

 • One partner providing a particular novel Customized Low-energy Computing hardware or software technology

 • One partner testing and deploying the technology in its dedicated - possibly even non-tech - products with its end customers

 • One partner productizing this technology as a “platform” for a long-term wider market


Finançament: entre 50.000€ i 100.000€/experiment (de preferència 75.000€/experiment); màx. 60.000€/soci
Termini: 30/11/2019, 23:59CET
Convocatòria: https://www.tetramax.eu/media/public/ttx/190731_VC_3_call_announcement.pdf
Més Informació: https://www.tetramax.eu/ttx/calls/tetramax-valuechain-ttx-3/
Convocatòria 2018-2020: Mobility for Growth

Dins del programa marc de finançament de la recerca Horitzó 2020, hi ha el Repte Social 4: Transport intel·ligent, ecològic i integrat que té com a objectius:


- Aconseguir un sistema europeu de transport més eficient en l’ús dels recursos;


- evolucionar cap a transports segurs i respectuosos amb el clima i el medi ambient;


- que beneficiï a tota la societat.


BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: LOW-CARBON AND SUSTAINABLE TRANSPORT


LC-MG-1-12-2020: Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions * (IA)


LC-MG-1-12-2020: Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions  ** (CSA)


LC-MG-1-13-2020: Decarbonising long distance shipping *


LC-MG-1-14-2020: Understanding and mitigating the effects on public health of emergint non-regulated nanoparticle emissions issues and noise *


LC-MG-1-15-2020: Towards global environmental regulation of supersonic aviation **


 


SAFE, INTEGRATED AND RESILIENT TRANSPORT SYSTEMS


MG-2-10-2020: Enhancing coordination between Member States' actions in the area of infrastructure research with a particular focus on biodiversity and ameliorating environmental impacts and full automated infrastructure upgrade and maintenance * (RIA)


MG-2-10-2020: Enhancing coordination between Member States' actions in the area of infrastructure research with a particular focus on biodiversity and ameliorating environmental impacts and full automated infrastructure upgrade and maintenance  **(CSA)


MG-2-11-2020: Network and traffic management for future mobility *


MG-2-12-2020: Improving road safety by effectively monitoring working patterns and overall fitness of drivers *


MG-2-13-2020: Coordination and support for an integrated freight transport and logistics System **


MG-2-14-2020: The effects of automation on the transport labour force, future working conditions and skills requirements **


 


GLOBAL LEADERSHIP AND COMPETITIVENESS


MG-3-4-2020: Innovative electric network architectures and systems, optimising global energy, electrical power, data and communication for aviation **


MG-3-5-2020: Next generation multifunctional and intelligent airframe and engine parts, with emphasis on manufacturing, maintenance and recycling **


MG-3-6-2020: Towards sustainable urban air mobility **


MG-3-7-2020: Improved Production and Maintenance Processes in Shipyards **


MG-3-8-2020: 'First of a Kind' solutions for sustainable transport and mobility: EU initiative for accelerating EU-wide market access, scale up and derisking  **


 


ACCOUNTING FOR THE PEOPLE


MG-4-7-2020: Digitalisation of the transport system: data sharing **


MG-4-8-2020: Advanced research methods and tools in support of transport/mobility researchers, planners and policy makers **


MG-4-9-2020: The European mobility culture of tomorrow: Reinventing the wheel? **


MG-4-10-2020: Improving impact and broadening stakeholder engagement in support of transport research and innovation **


 


BLUE GROWTH


MG-BG-03-2020: Under water noise mitigation and environmental impact **


 


Terminis:


* 09/01/2020 (1era fase); 08/09/2020 (2na fase)


** 21/04/2020

Horizon 2020 (2014-2020): Lideratge industrial - Innovació en les pimes - Instrument pime
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Horizonte 2020

CONVOCATÒRIA Horizonte 2020 (2014-2020): Liderazgo industrial - Innovación en las pymes - Instrumento pyme

DESCRIPCIÓL'objectiu general d'Horitzó 2020 és contribuir a construir una economia basada en el coneixement i la innovació a l'ample de tota la Unió Europea proporcionant un finançament addicional suficient a la investigació, el desenvolupament i la innovació. Amb aquesta finalitat, el programa inclou les següents parts:

Ciència excel·lent;
Lideratge industrial;
Reptes socials;
Estenent l'excel·lència i ampliant la participació;
Ciència amb i per a la societat; i
Accions directes no-nuclears del Centre Comú d'Investigació (JRC).

DATA PUBLICACIÓ 01/01/2014

TERMINI 31/12/2020
Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA COSME

CONVOCATÒRIA Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 31/12/2020
Convocatòria FEDER: préstecs ICF Eurocrèdit en condicions preferents per a pimes
CONVOCANT Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

PROGRAMA Programa Operatiu Catalunya (2014-2020)

CONVOCATÒRIA préstecs ICF Eurocrèdit

PRESSUPOST 183.899.666,00€ (ampliable)

DESCRIPCIÓL’Institut Català de Finances (ICF), entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, gestiona els préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa. Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa Operatiu Catalunya (2014-2020) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

BENEFICIARIS Els beneficiaris poden ser:
 • Les pimes que tinguin més de 10 treballadors i un volum de facturació anual superior als 2 milions d’euros o amb un balanç superior a 2 milions d’euros

 • Les pimes que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros


TERMINI maig de 2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles
Marie Sklodowska Curie Actions Individual Fellowships 2019
La Comissió Europea ha publicat la nova convocatòria 2019 per finançar la captació i la incorporació d’investigadors i investigadores postdoctorals, mitjançant accions individuals del programa Marie Sklodowska Curie.

El programa financia la recerca, la formació i la mobilitat d'investigadors postdoctorals excel·lents, de qualsevol nacionalitat i en qualsevol àmbit de coneixement.

Elegibilitat:
 • estar en possessió del títol de doctor o bé acreditar mínim 4 anys d'experiència en recerca a temps complet;
 • qualsevol àmbit de recerca;
 • qualsevol edat i nacionalitat;
 • no haver residit més de 12 mesos en Espanya durant els últims 3 anys, abans del 11 de setembre del 2019.

Durada del contracte: 24 mesos
Modalitats: European Fellowship i Global Fellowship

Pressupost: 273M€:
 • 50M€ per Global Fellowships
 • 237M€ per European Fellowships