Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes nacionals

Programa INNVOLUCRA
CONVOCANT CDTI

PROGRAMA Programa INNVOLUCRA

CONVOCATÒRIA Programa INNVOLUCRA

PRESSUPOST Segons ajuda

DESCRIPCIÓ El programa INNVOLUCRA té l'objectiu d'incentivar la participació d'entitats espanyoles en programes internacionals de cooperació tecnològica, especialment el VII Programa Marc d'R + D de la UE, així com la presentació d'ofertes a grans instal·lacions cientificotecnològiques.

BENEFICIARIS PIMEs

TERMINI anual
ICEX Next (suport a la internacionalització)
CONVOCANT ICEX

PROGRAMA ICEX Next

CONVOCATÒRIA ICEX Next

DESCRIPCIÓ ICEX Next és el programa per donar suport a la internacionalització de les empreses espanyoles tant en la seva fase d'iniciació a l'exportació com en la seva fase de consolidació de mercats.

El programa ICEX Next ofereix:

 • Assessorament tècnic: fins a 60 hores d'assessorament personalitzat a les empreses, prestat per experts en diferents àmbits de la internacionalització.

 • Suport econòmic per a despeses de promoció exterior i contractació de personal per al Departament de Comerç Exterior de l'empresa.
BENEFICIARIS ICEX Next es dirigeix a pimes espanyoles que vulguin internacionalitzar el seu negoci i/o consolidar la seva presència a l'exterior.
 
REQUISITS

 • Comptar amb un producte, marca o servei propis

 • Que la seva xifra d'exportació no superi el 35% de la facturació total o que superant-lo, la seva exportació es faci a un nombre màxim de cinc mercats geogràfics i / o a un màxim de tres clients.

 • Comptar amb personal qualificat i compromès amb la implantació del projecte d'internacionalització de l'empresa.

 • Requerir assessorament per desenvolupar o impulsar la seva estratègia d'accés als mercats i el seu pla de negoci en els mateixos.

 • Disposar de capacitat financera per a l'execució d'un projecte internacional que permeti posicionar a l'empresa a l'exterior.

 • No haver participat amb anterioritat en programes d'iniciació de Icex.

TERMINI Annual


Programa Investigo

El Ministeri de Treball i Economia Social publica les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions públiques destinades a finançar el “Programa Investigo” de contractació de persones joves demandants d’ocupació per dur a terme iniciatives de recerca i innovació. 


Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i més en concret en el seu Component 23 “Noves polítiques públiques per un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu”, Inversió 1 “Ocupació Jove”. 


L’activitat subvencionada consisteix en la contractació de persones joves demandants d’ocupació, entre 16 i 30 anys, per part dels organismes de recerca i difusió de coneixement, universitats públiques, centres tecnològics, parcs científics i tecnològics, entitats públiques subjectes a dret privat i entitats privades sense ànim de lucre, així com empreses que inverteixin en recerca i innovació i que pertanyin al sector públic o privat, pel desenvolupament i execució i execució de les funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació que siguin competència de les entitats i centres beneficiaris dins del “Programa Investigo”. 


Les activitats objecte dels ajuts es desenvoluparan per les persones capacitades per dur a terme projectes de recerca en qualitat d’investigadores, tecnòlogues, personal tècnic i altres perfils professionals en R+D+i, així com el personal de suport a la recerca, facilitant la seva inserció laboral i per contribuir a incrementar la competitivitat.  


Les iniciatives es desenvoluparan preferentment en ocupacions referides a sanitat, transició ecològica, economia verda (energies renovables, tractament d’aigües i residus i indústria agroalimentària), i digitalització de serveis i “data science”. 


Podran ser beneficiaris de la concessió de subvencions: 


A) organismes públics de recerca 


B) universitats públiques, instituts universitaris i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i 


C) centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats d’R+D+i 


D) instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial 


E) centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal 


F) altres centres públics d’R+D+i amb personalitat jurídica pròpia i que en els seus estatus tinguin l’R+D+i com activitat principal 


G) centres privades d’R+D+i sense ànim de lucre o amb personalitat jurídica pròpia que tinguin definits l’R+D+i com activitat principal 


H) empreses del sector públic o privat que inverteixin en iniciatives d’R+I 


I) altres centres d’R+D i centres públics de recerca agrària i alimentària de les CA integrats en les Conselleries responsables de la recerca agroalimentària, participants en la Comissió Coordinadora de Recerca Agrària INIA-CCAA 


 


El pressupost total d'aquesta convocatòria és de 71.129.030 euros: cinquanta-vuit milions set-cents nou mil sis-cents vuitanta euros (58.709.680,00€) per a l'exercici 2022 i dotze milions quatre-cents dinou mil tres-cents cinquanta euros (12.419.350,00) per a lexercici 2023.


S'estableixen els terminis de presentació de sol·licituds següents:a) Un primer termini en què les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta Resolució al BOE de 22/12/2021.b) Per a l'exercici 2022 s'estableix un segon termini de 4 mesos, comptats a partir del dia 1 d'abril del 2022 inclòs.


c) Per a l'exercici 2023 s'estableix un tercer termini de 4 mesos, comptats a partir del dia 1 d'abril de 2023 inclòs.


 

Programa Kit Digital

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a través de l’Entitat Pública Empresarial Red.es convoca els ajuts destinats a la digitalització d’empreses del Segment I (entre 10 i menys de 50 treballadors), en el marc del Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU. 


Aquesta resolució regula la Convocatòria d’ajuts mitjançant la qual s’executa el Programa Kit Digital, dirigit a la digitalització de les empreses i persones en situació d’autoocupació dins del Segment 1, és a dir, petites empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors. Amb aquesta convocatòria es pretén millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital d’aquestes empreses, mitjançant un procediment de concurrència no competitiva. 


Poden ser-ne beneficiaris  • Les petites empreses i persones en situació d’autoocupació del Segment I que tinguin el seu domicili fiscal a l’Estat Espanyol. 

  • Es consideren del Segment I les empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors 

 • Per optar els ajuts, les empreses hauran d’estar inscrites al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral. 


Import: L’import màxim total dels ajuts és de 500.000.000 euros. L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 12.000 euros 


Termini de presentació de sol·licituds: 6 mesos comptant des del 15 de març de 2022 a les 11:00 h i fins el 15 de setembre de 2022 a les 11:00 h. Aquest termini pot concloure abans si s’esgota el crèdit pressupostari establert.  


Altres dades:  • Els ajuts d’aquesta Convocatòria estan destinats a finançar l’adopció de solucions de digitalització disponibles al mercat, les seves referències es troben accessibles al Catàleg de solucions de Digitalització del Programa Kit Digital. 

 • Els ajuts es concediran de forma directa i amb l’únic criteri de l’ordre de presentació de sol·licituds, sempre que hi hagi en disposició crèdit suficient. 


Import: 500.000.000 euros


Termini: Del 15/03 al 15/09 2022 a les 11 h (o fins a esgotar crèdit).

Convocatòria 2022 de projectes de Recerca de Medicina Personalitzada de Precisió

La medicina personalitzada de precisió implica una transformació en la forma amb la qual es prenen decisions en la pràctica clínica i en les mesures de salut pública, per aconseguir una medicina més segura, més eficient, preventiva i predictiva, basada en la utilització massiva de dades. Implica la recopilació i generació d'informació genòmica i molecular per millorar la comprensió de les malalties. A més, també té en compte el paper dels factors socials, ambientals i de conducta en el desenvolupament de les malalties, i la promoció de la salut, dades que s'han de sumar a les dades que ja es recopilen actualment en el procés clínic-assistencial. Es tindran en compte especialment aquells estudis que versin sobre oncologia de precisió, farmacogenètica, malalties infeccioses i malalties cròniques.


Aquesta convocatòria estableix les següents temàtiques prioritàries: • Oncologia de precisió

 • Farmacogenètica

 • Medicina de precisió

 • Medicina personalitzada

 • Diagnòstic, tractament i rehabilitació de patologia pediàtrica

 • Patologies cròniques d'adults

 • Monitortatge multiparamètric

 • Validació interna i externa de biomarcadors tècnics

 • Validació interna i externa d'esdeveniment clínics o biològics 

 • Algoritmes de captura d'informació de la història clínica d'atenció primària


Dins de cada àrea temàtica s'estableixen les següents línies: • Proves de concepte i projectes pilot

 • Avaluació de l'impacte clínic i econòmic, estudis de variabilitat, i la generació d'altres evidències científiques

 • Identificació i anàlisis de les àrees d'aplicació de la Medicina Personalitzada de Precisió a l'Atenció Primària


 


Els projectes han de ser multicènctrics, és a dir, conformats per més d'un centre però amb una única memòria científica: • Multicèntric amb una única entitat beneficiària, que actuarà com a coordinadora i que presentarà una única sol·licitud

 • Multicèntric amb més d'una entitat beneficiària, on cadascuna d'elles haurà de presentar una sol·licitud; una d'elles actuarà com a coordinadora


 


Característiques dels projectes: • Han d'estar orientats al desenvolupament i validació clínic-assistencial d'eines, biomarcadors i procediments de la Medicina de Precisió, en el marc d'alguna de les àrees temàtiques i línies descrites anteriorment

 • Els projectes tindran una durada de 3 anys

 • Hauran de comptar amb la participació de grups de, com a mínim, 6 comunitats autònomes diferents

 • Han de plantejar un pla de viabilitat i sostenibilitat més enllà de la vigència del projecte

 • Han de fer referència a un o més dels pilars de la infraestructura IMPaCT i en quin moment del seu desenvolupament es troben

 • Els projectes que versin sobre malalties infeccioses s'hauran de vincular al Centre Nacional de Microbiologia-ISCIII

 • Hauran d'incloure un compromís de dipositar les dades epidemiològiques, genètiques, clíniques i mediambientals generades en un repositori comú que establirà l'ISCIII

 • Han d'incorporar la perspectiva de gènere

 • Han de desplegar una proposta d'internacionalització

 • No ocasionar un perjudici significatiu al medi ambient

 • Han de permetre l'estandarització de les dades biomètiques per facilitar la seva interoperabilitat, accés i governança amb IMPaCT


Dins de cada àrea temàtica s'estableixen les següents línies: • Proves de concepte i projectes pilot

 • Avaluació de l'impacte clínic i econòmic, estudis de variabilitat, i la generació d'altres evidències científiques

 • Identificació i anàlisis de les àrees d'aplicació de la Medicina Personalitzada de Precisió a l'Atenció Primària


 


Els projectes han de ser multicènctrics, és a dir, conformats per més d'un centre però amb una única memòria científica: • Multicèntric amb una única entitat beneficiària, que actuarà com a coordinadora i que presentarà una única sol·licitud

 • Multicèntric amb més d'una entitat beneficiària, on cadascuna d'elles haurà de presentar una sol·licitud; una d'elles actuarà com a coordinadora


 


Característiques dels projectes: • Han d'estar orientats al desenvolupament i validació clínic-assistencial d'eines, biomarcadors i procediments de la Medicina de Precisió, en el marc d'alguna de les àrees temàtiques i línies descrites anteriorment

 • Els projectes tindran una durada de 3 anys

 • Hauran de comptar amb la participació de grups de, com a mínim, 6 comunitats autònomes diferents

 • Han de plantejar un pla de viabilitat i sostenibilitat més enllà de la vigència del projecte

 • Han de fer referència a un o més dels pilars de la infraestructura IMPaCT i en quin moment del seu desenvolupament es troben

 • Els projectes que versin sobre malalties infeccioses s'hauran de vincular al Centre Nacional de Microbiologia-ISCIII

 • Hauran d'incloure un compromís de dipositar les dades epidemiològiques, genètiques, clíniques i mediambientals generades en un repositori comú que establirà l'ISCIII

 • Han d'incorporar la perspectiva de gènere

 • Han de desplegar una proposta d'internacionalització

 • No ocasionar un perjudici significatiu al medi ambient

 • Han de permetre l'estandarització de les dades biomètiques per facilitar la seva interoperabilitat, accés i governança amb IMPaCT


Termini: 11/08/2022 a les 15.00 h


Programa Innvierte
CONVOCANT CDTI

PROGRAMA Programa Innvierte

CONVOCATÒRIA Programa Innvierte

PRESSUPOST Els imports de cada inversió seran, amb caràcter general, superiors a 500.000 € i no excediran de 2.500.000 € per PIME al llarg de cada període de 12 mesos.

DESCRIPCIÓ Donada l'àrea en què desenvolupa la seva activitat, el CDTI té accés i contacte directe amb empreses d'alt potencial tecnològic susceptibles d'estar interessades a obtenir finançament per impulsar els seus projectes de R + D + I. Per això, el CDTI ha obert a través de la seva pàgina web la presentació de sol·licituds via web d'empreses de base tecnològica i innovadores que busquin inversors de capital risc que participen en el Programa Innvierte.

Així, pimes espanyoles de base tecnològica i innovadores poden presentar via web una sol·licitud per traslladar el seu interès al CDTI en obtenir finançament de capital risc i el CDTI procedirà a analitzar el projecte presentat des del punt de vista del seu contingut tecnològic o caràcter innovador, la coherència global de la proposta i la seva adequació a l'estratègia de Innvierte. Si l'empresa interessada és qualificada positivament i hi ha inversors en la seva àrea d'activitat es traslladarà la informació als inversors privats que participin en el programa INNVIERTE.

BENEFICIARIS PIMEs (segons la definició elaborada per la UE) que siguin espanyoles, en etapes primerenques, de base tecnològica i innovadores i que presentin un alt potencial de retorn.

TERMINI La convocatòria serà contínua. A través de la pàgina web del CDTI.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: La presentació de les sol·licituds s'efectuarà omplint la Sol·licitud mitjançant formulari electrònic, el pla de negoci empresarial resumit d'acord amb la plantilla facilitada i la declaració de conformitat perquè la informació sigui facilitada als inversors.

El pla de negoci ha de detallar els següents conceptes: Descripció general de l'activitat de l'empresa, mercat, producte i tecnologia, equip humà i anàlisi financer i de riscos.

Criteris aplicables per a la inclusió de les empreses a la Borsa d'empreses o projectes: El CDTI durà a terme una avaluació preliminar sobre la base dels següents criteris:
 • Abast innovador mínim.

 • Coherència del pla de negoci.

 • Desenvolupament d'activitats estratègiques de l'empresa a Espanya

 • Fons sol·licitats per l'empresa

 • Compliment que el percentatge de participació privada a l'empresa serà majoritari.

Línia Directa d´Expansió
CONVOCANT CDTI

PROGRAMA Línia Directa d'Expansió

CONVOCATÒRIA Línia Directa d'Expansió

DESCRIPCIÓ La Línia Directa d'Expansió CDTI en regions assistides (LIC-A) és un instrument financer gestionat directament pel CDTI i finançat amb càrrec a l'Instrument Financer "CDTI Innovació-Fons Tecnològic" cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional a través del Programa Operatiu FEDER de R+d+i per i per al benefici de les empreses - Fons Tecnològic 2007-2013.

La LIC-A finança mitjançant préstecs bonificats la compra d'actius fixos nous per a les següents línies d'inversió:

 • Inversió inicial, entenent com a tal la inversió en actius materials i immaterials relacionada amb la creació d'un nou establiment, l'ampliació de la capacitat d'un establiment existent, la diversificació de la producció d'un establiment en productes que anteriorment no es produïen en el mateix o una transformació fonamental del procés global de producció d'un establiment existent.

 • Inversió inicial en favor d'una nova activitat econòmica, entenent com a tal la inversió en actius materials i immaterials relacionada amb la creació d'un nou establiment, o la diversificació de l'activitat d'un establiment, sempre que la nova activitat no sigui una activitat idèntica o similar a la realitzada anteriorment a l'establiment (1).

BENEFICIARIS Els beneficiaris d'aquests ajuts seran empreses legalment constituïdes a Espanya, amb independència de la seva grandària, i que compleixin els següents requisits:

 • Desenvolupar el projecte d'inversió en les regions assistides d'Andalusia, Astúries, Castella-la Manxa, Extremadura i Galícia.

 • Haver estat beneficiàries prèviament d'alguna ajuda pública per al desenvolupament d'un projecte d' I+D+I.

 • Els beneficiaris hauran d'aportar el 25% del pressupost mitjançant recursos propis o mitjançant finançament aliè exempta de qualsevol ajut públic.

No podran ser beneficiaris d'aquests ajuts:

 • Aquelles que empreses que hagin posat fi a una activitat idèntica o similar a l'Espai Econòmic Europeu durant els dos anys anteriors a la seva sol·licitud d'ajuda regional a la inversió o que, en el moment de la sol·licitud d'ajuda, tingui plans concrets per posar fi a aquesta activitat en un termini màxim de dos anys després que la inversió inicial per a la qual se sol·licita l'ajut s'hagi completat a la zona de què es tracti.

 • Les empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú, ni les empreses en crisi (2). En particular, no podran ser beneficiàries les empreses que hagin sol·licitat la declaració de concurs voluntari de creditors o s'hagin declarat en concurs.

 • Les empreses que no estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i / o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.


Inversions finançables segons grandària d'empresa
Les PIMES (3) podran ser beneficiàries d'ajudes a la inversió inicial o a la inversió inicial en favor d'una nova activitat econòmica.

Les grans empreses només podran ser beneficiàries d'ajudes a la inversió inicial en favor d'una nova activitat econòmica. En el cas que desenvolupin el projecte a Extremadura també podran beneficiar-se d'ajudes a la inversió inicial.
Sectors exclosos
No podran finançar projectes que pertanyen a les activitats econòmiques del sector de l'acer, el carbó, la construcció naval, les fibres sintètiques, els transports i infraestructura connexa, la producció i distribució d'energia i les infraestructures energètiques, la pesca i aqüicultura i la producció agrícola primària, d'acord amb la normativa comunitària aplicable.

Tampoc seran elegibles els projectes per a finançar activitats relacionades amb l'exportació, en els termes de la normativa comunitària, ni es podran concedir ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc de importats.

 • Pressupost mínim finançable: 200.000 euros.

 • Pressupost màxim finançable: 10.000.000 euros.

 • Durada màxima del projecte: 24 mesos.

Modalitat i quantia del finançament

La LIC-A és un Ajut Reembolsable amb una cobertura de fins al 75% del pressupost total aprovat pel Consell d'Administració del CDTI.

 • Tipus d'interès: El tipus d'interès és fix i s'estableix en l'Euribor (4) + 0,5% a un any, que s'establirà en el moment de l'aprovació de l'ajut. Els interessos ordinaris es meritaran semestralment des del moment de la disposició de l'ajuda.

 • Amortització de l'ajuda: 7 anys amb amortitzacions semestrals, establint-se la primera amortització a l'any de la finalització del projecte.

 • Intensitat màxima de l'ajuda: La intensitat d'ajuda mesura equivalent de subvenció bruta no podrà superar els límits establerts en el mapa d'ajudes regionals per a Espanya 2014-2020.

Inversions i despeses elegibles

Es finançarà l'adquisició d'actius fixos nous.

 • Actius materials: instal·lacions, maquinària i equips.

 • Actius immaterials: patents, llicències, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual.

Els actius immaterials només seran admesos si compleixen les següents condicions:

Utilitzar-se exclusivament en l'establiment beneficiari de l'ajut.

 • Ser amortitzables.

 • Adquirir-se en condicions de mercat a tercers no relacionats amb el comprador.

 • Incloure en els actius de l'empresa beneficiària i romandre associats amb el projecte a què es destina l'ajut durant almenys cinc anys, o tres anys en el cas de les PIME.

 • En el cas de les grans empreses, els costos dels actius immaterials únicament seran finançables fins a un límit del 50% del total dels costos d'inversió elegibles del projecte per a la inversió inicial.

En el cas d'ajudes concedides per a una transformació fonamental en el procés de producció, els costos elegibles hauran de superar l'amortització dels actius relatius a l'activitat que es va a modernitzar en els tres exercicis fiscals anteriors.

En el cas d'ajudes concedides per a una diversificació d'un establiment existent, els costos elegibles hauran de superar com a mínim el 200% del valor comptable dels actius que es reutilitzen, registrats en l'exercici fiscal anterior a l'inici dels treballs.

Inversions no finançables; en cap cas es consideraran finançables les següents inversions:
 • Les partides contingudes en un projecte d'inversió ja finalitzat amb anterioritat a la seva presentació.

 • Terrenys, edificis i construccions.

 • Amortització d'equips.

 • Arrendament d'actius materials.

 • Actius de segona mà.

 • L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Manteniment de les inversions

Les inversions, un cop acabades, s'han de mantenir en la zona beneficiària almenys durant tres anys en el cas de les PIMES i cinc per a les grans empreses. Això no impedirà la substitució d'instal·lacions o equips que hagin quedat obsolets o s'hagin avariat dins d'aquest període, sempre que l'activitat econòmica es mantingui en la zona de què es tracti durant el període mínim pertinent.

Desemborsament de l'ajuda

El desemborsament de l'ajuda es realitzarà de la següent manera:

 • El 75% anticipat a la signatura del contracte corresponent entre el CDTI i l'empresa beneficiària.

 • El 25% restant una visita de control que es realitzarà en els primers 6 mesos del desenvolupament del projecte i després de comprovar que el beneficiari està utilitzant adequadament els fons, per a això haurà d'acreditar que ha executat almenys el 15% del pressupost aprovat.

A la finalització del projecte s'haurà d'acreditar l'execució del mateix, havent de presentar una auditoria de despeses. Un cop revisada la justificació tècnica i econòmica del projecte, el CDTI emetrà una certificació de les despeses realitzades, amb la liquidació corresponent.

Efecte incentivador

Els ajuts han de tenir un efecte incentivador pel que la sol·licitud s'ha de presentar abans de començar a treballar en el projecte. S'entén per començar a treballar en el projecte l'inici dels treballs de construcció a la inversió, o el primer compromís en ferm per a la comanda d'equips o altre compromís que faci la inversió irreversible, si aquesta data és anterior.

La compra de terrenys i els treballs preparatoris com l'obtenció de permisos i la realització d'estudis previs de viabilitat no es consideren l'inici dels treballs.

En el cas dels traspassos, «inici dels treballs» és el moment en què s'adquireixen els actius vinculats directament a l'establiment adquirit.

Compatibilitat de les ajudes

L'ajut concedit pel CDTI serà incompatible amb qualssevol altres ajudes públiques que tinguin per objecte el finançament del projecte. En particular, les inversions i despeses elegibles finançats per aquesta línia no podran ser objecte de cap altra ajuda, pública o privada, cofinançada per cap altre programa o instrument amb càrrec a fons de la Unió Europea.

Origen de fons

Els projectes seran finançats amb càrrec a l'Instrument Financer "CDTI Innovació-Fons Tecnològic" cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional a través del Programa Operatiu FEDER de R+D+I per i per al benefici de les empreses - Fons Tecnològic 2007-2013 .

Evaluació

El CDTI s'avaluarà que:

 • El projecte suposa una millora de les capacitats de l'empresa.

 • Que l'empresa disposa, segons el parer del CDTI, d'una situació economicofinancera satisfactòria per executar el projecte.

A més, si escau, es podrien establir condicions financeres en l'aprovació dels projectes pel Consell d'Administració del CDTI.

Règim jurídic

Aquests ajuts s'han d'ajustar al que estableix el Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat

A més, atès que les ajudes seran cofinançades amb Fons FEDER es regeixen, a més de per la normativa anterior, per l'específica d'aquests fons.

TERMINI La presentació de sol·licituds estarà oberta fins a l'esgotament dels fons disponibles per a la línia.

notes

(1) S'entén per mateixa activitat aquella que entra a la mateixa categoria (codi a quatre dígits) en la nomenclatura estadística d'activitats econòmiques NACE Rev.2. (Tornar)
(2) Segons la definició de l'article 2, apartat 18, del Reglament General d'Exempció per Categories (ReglamentoCENº651 / 2014 de la Comissió, de 16 de juny de 2014). (Tornar).
(3) Segons la definició recollida a l'annex I del Reglament General d'Exempció per Categories (Reglament CE Nº 651/2014 de la Comissió, de 16 de juny de 2014). (Tornar).
(4) En cas que l'euríbor abast valors negatius, el CDTI considerarà el seu valor com a 0. (Tornar).

Next Generation EU - Programa Investigo

Aprovada la convocatòria d’ajuts, en règim de concurrència no competitiva, destinats al finançament, per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal i en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, del "Programa investigo" per a la contractació de persones joves en la realització d'iniciatives de recerca i innovació. Les persones contractades han de tenir 16 o més anys i no haver complert els 30 anys, trobar-se desocupades i estar inscrites com a demandants d'ocupació en el moment de començar la relació contractual.


Actuacions subvencionables


Els ajuts atorgats en el marc d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar al finançament dels costos laborals i salarials de les persones joves contractades per executar iniciatives de recerca i innovació. Els costos subvencionables inclouen: 1. Costos laborals i salarials, incloent la cotització per a tots els conceptes a la Seguretat Social

 2. Ajuts al desplaçament per valor de 1.000 euros a l’any quan la persona contractada tingui residència en una província o illa diferent a on desenvoluparà el seu lloc de treball


Els contractes a subvencionar tindran una durada d’un mínim de 12 mesos i hauran de ser a temps complet. La durada de la subvenció s’estendrà fins a un màxim de dos anys. 


Beneficiaris


Poden tenir la condició de beneficiaris els següents organismes, centres i entitats: • Organismes públics d’investigació

 • Les universitats públiques i privades i els seus instituts universitaris

 • Centres i institucions sanitàries públiques i privades vinculades al Sistema Nacional de Salut

 • Instituts d’investigació biomèdica o sanitària

 • Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica

 • Centres públics i privats que tinguin com a activitat principal la R+D+i

 • Empreses del sector públic o privat que estiguin invertint en la realització d’iniciatives de recerca i innovació


Quantia


Per tal de finançar els costos laborals i salarials l’ajut serà de 22.405,94 euros per persona contractada i any en el cas del contractes en els grups de cotització de la Seguretat Social 9 a 5 (ambdós inclosos) i de 33.108,92 euros en el cas de contractes en els grups 4 a 1. En el cas que les entitats beneficiaries ho sol·licitin, de forma addicional rebran també un ajut de 1.000 euros a l’any per persona contractada per finançar els costos de desplaçament. 


El pressupost total per a la realització de les actuacions objecte d'aquesta convocatòria ascendeix a 71.129.030 euros. D'ells, cinquanta-vuit milions set-cents nou mil sis-cents vuitanta euros (58.709.680,00€) per a l'exercici 2022 i dotze milions quatre-cents dinou mil tres-cents cinquanta euros (12.419.350,00) per a l'exercici 2023.


Termini


S'estableixen els següents terminis de presentació de sol·licituds: • Un primer termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado.

 • Per a l'exercici 2022 s'estableix un segon termini de 4 mesos, comptats a partir del dia 25 d'abril de 2022 inclòs.

 • Per a l'exercici 2023 s'estableix un tercer termini de 4 mesos, comptats a partir del dia 1 d'abril de 2023 inclòs.


Més informació


Bases reguladores

Next Generation EU - Emprenedores Digitals

Objectiu:


Secundar i impulsar, a través del finançament, projectes d'emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere existent en aquest àmbit.


Beneficiaris:


Podran obtenir els préstecs participatius les petites i mitjanes empreses emergents o en creixement en les quals uneixi o diverses dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de societat: en l'accionariat, en l'òrgan d'administració o formant part de l'equip directiu.


Aquesta línia està dirigida tant a empreses de nova creació com a aquelles que estiguin considerant un projecte de consolidació, creixement o internacionalització.


Condicions financeres: • Import mínim del préstec: 25 000 €.

 • Import màxim del préstec: 1 500 000 €.

 • Per a la determinació de l'import es valorarà, entre altres factors, la quantia de fons propis i l'estructura financera de la societat.

 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:

  • Primer tram: euríbor + 3,75%

  • Segon tram: apliquem un interès variable en funció de la rendibilitat financera de la teva empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació. • Comissió d'obertura: 0,5%.

 • Venciment: màxim, 9 anys.

 • Manca de principal: màxim, 7 anys.

 • Comissió d'amortització anticipada: equivalent a l'import que el préstec hagués reportat en concepte de segon tram d'interessos si el préstec s'hagués amortitzat en els terminis acordats i el segon tram d'interès s'hagués liquidat al tipus màxim, deduint els interessos de segon tram reportats fins a la data d'amortització anticipada. 

 • Comissió de venciment anticipat per canvi en l'accionariat: en el cas de canvi en la majoria de control de l'empresa prestatària i/o de transmissió global per qualsevol títol dels actius de l'empresa prestatària, s'estableix l'opció a favor de ENISA de declarar el venciment anticipat del préstec. En el cas d'exercir aquesta opció, s'establirà una penalització per venciment anticipat, equivalent a l'import que el préstec hagués reportat en concepte de segon tram d'interessos -si el préstec s'hagués amortitzat en els terminis acordats i el segon tram d'interès s'hagués liquidat al tipus màxim-, deduint els interessos de segon tram reportats fins a la data de venciment anticipat.

 • L'amortització d'interessos i principal és trimestral.

 • Per a la concessió del préstec no s'exigiran garanties addicionals a les del propi projecte empresarial.


Més informació

ICO RED.ES Acelera

Beneficiaris


Beneficiaris d’ajudes de les convocatòries publicades per Red.es: empreses, fundacions, associacions, col·legis professionals, entitats locals, universitats, organismes públics d’investigació, centres públics d’I+D, centres tecnològics i de recolzament a la innovació tecnològica, etc.


Sol·licitud


Directament a través de les entitats de crèdit.


Conceptes finançables


Projectes per als quals s'aprovi la concessió d'ajudes per Red.es, d'acord amb el que s'estableix en la corresponent convocatòria d'ajudes. A títol indicatiu:

• Projectes de desenvolupament experimental (creació de prototips, elaboració de projectes pilot, assaig i la validació de productes en tecnologies com ara la Intel·ligència Artificial, tecnologies 5G, tecnologies de processament massiu de dades i informació, Blockchain, robòtica, continguts digitals...)
• Projectes que fomentin el desenvolupament, impuls i adopció de tecnologies digitals.


Import màxim per projecte


Fins al 100% de l’import màxim a finançar que aparegui a la resolució d’ajudes de Red.es.


Modalitat


Prèstec.

Tipus d'interès


Fixe o variable, més el marge establert per l’entitat de crèdit segons el termini d’amortització.


Garanties


A determinar per l'entitat de crèdit.


Ficha informativa ICO RED.ES Acelera


Més informació

Convocatòria 2022 per a projectes sobre gestió de la biodiversitat

L'objectiu d'aquesta convocatòria, que compta amb fons NextGenerationEU, és promoure l'aplicació del coneixement científic a l'hora de prendre decisions sobre la planificació i gestió de la biodiversitat. Termini intern UdG: 10 d'octubre.Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 2 milions d'euros; els projectes podran ser finançats amb fins a 300.000 €.


Es preveuen quatre línies d'actuació: • Transició energètica i biodiversitat terrestre i marina

 • Biodiversitat marina i espais marins protegits

 • Enfortiment de la infraestructura verda, la connectivitat i la restauració ecològica

 • Desertificació, degradació i restauració de terres


La data d'inici dels projectes serà a partir de la resolució de concessió i no podran finalitzar més tard del 31 de desembre de 2025, incloses les pròrrogues; es podran sol·licitar de forma individual o en agrupació. 


DocumentacióTermini: 13/10/2022

CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
Erasmus per a joves emprenedors
Erasmus per a joves emprenedors ajuda a proporcionar als aspirants a emprenedors europeus les habilitats necessàries per iniciar i/o dirigir amb èxit una petita empresa a Europa. Els nous emprenedors reuneixen i intercanvien coneixements i idees de negoci amb un emprenedor experimentat, amb qui es queden i col·laboren durant un període d'1 a 6 mesos. 

L'estada està finançada en part per la Comissió Europea. 

Beneficis de participar-hi: 

Com a nou emprenedor, us beneficiareu d'una formació en el lloc de treball en una petita o mitjana empresa d'un altre país participant. Això facilitarà l'inici amb èxit del vostre negoci o reforçarà la vostra nova empresa. També podeu beneficiar-vos de l'accés a nous mercats, la cooperació internacional i les possibilitats potencials de col·laboració amb socis comercials a l'estranger. 

Com a empresari amfitrió, podeu beneficiar-vos de noves idees d'un nou emprenedor motivat al vostre negoci. Pot ser que tingui habilitats o coneixements especialitzats en una àrea que no domineu, que també podria complementar la vostra. La majoria dels emprenedors d'acollida van gaudir tant de l'experiència que després van decidir acollir altres emprenedors nous. 

Es tracta d’una col·laboració en què tots dos també podeu descobrir nous mercats europeus o socis comercials, diferents maneres de fer negocis. 

A més llarg termini, us beneficiareu d'àmplies oportunitats de creació de xarxes i, possiblement, decidiu continuar la vostra col·laboració, possiblement com a socis comercials a llarg termini (per exemple, empreses conjuntes, activitats de subcontractació, relacions contractista-proveïdor, etc.). 

"Erasmus per a joves emprenedors" està finançat per la Comissió Europea i opera als països participants amb l'ajuda dels punts de contacte locals, competents en suport empresarial (per exemple, Cambres de Comerç, centres d'inici, incubadores, etc.). Les seves activitats estan coordinades a nivell europeu per l'Oficina de Suport al Programa. 

Requisits per a ser nou emprenedor: 

Planejar fermament iniciar un negoci, basat en un pla de negoci viable o     
Tenir menys de 3 anys d'experiència empresarial total. 

També cal: 

Ser resident permanent en un dels països participants; 
Tenir un projecte o idea de negoci concret, reflectit en un pla d'empresa; 
Estar motivat i compromès a col·laborar durant la vostra estada amb un empresari experimentat d'un altre País Participant; estar preparat per contribuir al desenvolupament del negoci de l'empresari d'acollida i posar a disposició les vostres habilitats i competències; 
Estar preparat per complementar els fons del programa segons sigui necessari per cobrir els costos de la vostra estada a l'estranger. 

Com a emprenedor d'acollida podeu participar en el programa si:· 

Sou resident permanent en un dels països participants i la vostra empresa està registrada en aquest país; 
Sou el propietari-gerent d'una petita o mitjana empresa O una persona directament implicada en l'emprenedoria a nivell de consell de pime (no empleat); 
Porteu més de 3 anys dirigint una empresa com a emprenedor (no treballador); 
Esteu disposat a compartir els vostres coneixements i experiència amb un nou emprenedor i actuar com a mentor. 

A Catalunya, els punts de contacte són: 

Cambra de Comerç, Industria i Navegació de Girona 

Gran Via Jaume I, 46 

17001 Girona 

David Coromina Juncà 

Tel. +34 972418500 

dcoromina@cambragirona.org 
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page