Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes nacionals

Doctorats Industrials 2020

Les ajudes comprendran tres conceptes: l'ajuda per al finançament dels contractes, l'ajuda per a la realització d'estades en entitats de R + D i la ajudes per a finançar les despeses de matrícula en els ensenyaments de doctorado.Las ajuts tindran una durada màxima de quatre anys.


En relació amb l'ajuda per al finançament de l'contracte, el pressupost finançable de l'activitat incentivada amb els ajuts (cost de contractació) es compon de la suma de la retribució bruta més la quota empresarial a la Seguretat Social. L'ajuda anual per a cada un dels contractes dependrà de l'tipus de projecte i de beneficiari, tenint en compte que la intensitat de les ajudes no podrà superar els valors indicats en la resolució de convocatòria.


Les intensitats brutes màximes dels ajuts, com a percentatge de el cost de l'activitat incentivada, d'acord amb els límits que estableix l'article 25 de l'Reglament general d'exempció per categories.


En relació amb l'ajuda per a la realització d'estades, s'autoritzarà un ajut fins a un màxim de 2.400 euros, per al finançament d'estades, que realitzin d'aquests investigadors, en entitats de R + D diferents als que estiguin adscrits. Sobre la despesa justificable de les mateixes, serà d'aplicació la intensitat d'ajuda que figuri en la resolució de concessió.


En relació amb l'ajuda per a finançar les despeses de matrícula en els ensenyaments de doctorat, s'autoritzarà una ajuda de 1.500 euros per cada investigador contractat, per a finançar les despeses de matrícula en els ensenyaments de doctorat en una universitat espanyola, pública o privada, corresponents als cursos en què estigui matriculat durant la vigència de l'ajuda per a la contractació. De la quantia màxima destinada a aquesta actuació, es reseva una quantia màxima de 71.000 € per a la contractació de persones amb una discapacitat igual o superior a l'33%.


Període de sol·licitud: 28/01/2021 - 18/02/2021

Ajuts Torres Quevedo

Els ajuts tenen com a objecte promoure la realització de projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs a empreses, centres tecnològics d'àmbit estatal, centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics, per als quals sigui necessària la contractació laboral de persones amb el grau de doctor, per tal d'afavorir la carrera professional de personal investigador, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes de R + d, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació.  


Són elegibles empreses «spin-off» i les Joves Empreses Innovadores, els centres tecnològics d'àmbit estatal, els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, les associacions empresarials i els parcs científics i tecnològics. 


Aquests ajuts s'emmarquen en el "Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016". L'objectiu del pla és finançar i incentivar la formació i especialització dels recursos humans en R + D + I; impulsar la seva inserció laboral, tant en el sector públic com privat; facilitar la seva mobilitat dins de el sector públic -universitats i organismes d'investigació- i entre aquest i el sector privat; i impulsar la seva mobilitat, participació i lideratge internacionals, especialment en els programes de recerca europeus. 


Període de sol·licitud: 26/01/2021 a 16/02/2021


 

CaixaImpulse Consolidate 2021: Acceleració de projectes de Biosalut

La Fundació "La Caixa" manté oberta tot l'any la convocatòria "CaixaImpulse consolidate", un programa de suport i acceleració de projectes de recerca de l'àmbit mèdic adreçats a la creació d'empresa, on hi haurà un tall de sol·licituds de projectes el proper mes de març de 2021.


Finançament i suport:


• Un ajut de fins a 300.000 euros per desenvolupar el projecte fins a un mnàxim de 24 mesos
• Suport de mentors de referència que provenen de la indústria. 
• Contacte amb empreses, emprenedors i inversors. 
• Formació especialitzada i assessorament d’experts del sector.


Beneficiaris: Institucions sense ànim de lucre, com universitats o centres de recerca, que tinguin la propietat o co-propietat dels resultats presentats al projecte.


Tipologia de projectes beneficiaris: Projectes dels àmbits de les ciències mèdiques i salut amb un estat de desenvolupament TRL 4 o superior, que tinguin un pla de comercialització definit i hagin gaudit del suport d'un programa d'acceleració.


Bases de la convocatòriaenllaç


Data límit d'inscripció: Convocatòria oberta tot l'any (següent tall de selecció de projectes: març 2021).

Beques de doctorat INPhINIT la Caixa

El programa de beques de doctorat INPhINIT ”la Caixa” té com a finalitat atraure joves investigadors de qualsevol nacionalitat que desitgen dur a terme estudis de doctorat en territori espanyol o portuguès. Promogut per la Fundació ”la Caixa”, és un programa que té l'objectiu de donar suport als millors talents científics i fomentar la recerca d'alta qualitat i innovadora a Espanya i Portugal mitjançant la contractació d’estudiants internacionals excel·lents, als quals s'ofereix un entorn atractiu i competitiu per fer recerca d'excel·lència.


Requisits: • Estudis mínims per accedir al doctorat.

 • Complir els criteris Mobilitat (punt 4.5 de la convocatòria).

 • Estar dins els primers 4 anys de la carrera de recerca a la data límit de presentació

 • Nivell d’anglès TOFEL (mínim 83 en Internet Based), First Certificate in English (mínim 173 (acreditats (punt 4.3 de la convocatòria).

 • No haver estat matriculat/da anteriorment als estudis de doctorat sol·licitat.

 • Tenir experiència investigadora en recerca a temps complet inferior a 4 anys.

 • Documentació en PDF perfectament llegibles i en anglès.

 • En cas de concessió, incorporar-se al centre o universitat entre setembre i novembre de 2021 (excepcions autoritzades: fins el 31 de gener de 2022).


Documentació: • Cal tenir el nivell d’anglès TOFEL (mínim 83 en Internet Based), First Certificate in English (mínim 173 (acreditats (punt 4.3 de la convocatòria). Si no es disposa d’aquest document en la data de tancament de la convocatòria, es pot tancar primer la sol·licitud dins del termini establert i, posteriorment, afegir l’acreditació de l’idioma màxim fins el 25 de febrer de 2021.

 • Presentar un mínim de 3 cartes de referència de professors universitaris o altres persones rellevants en el camp acadèmic o professional per tal d’obtenir entre tres i cinc cartes. Cal comunicar-ho a la Fundació i entregar-les amb la sol·licitud.

 • Expedient acadèmic de grau, llicenciatura o diplomatura obligatori (expedient acadèmic de màster, si correspon) amb dades personals, centre universitari, estudis, matèries i qualificacions per cada curs. En estudis finalitzats, també els crèdits de la titulació i els crèdits superats (en cas que no aparegui, adjuntar també el títol).

 • Expedients acadèmics d’altres títols, si se’n disposen (opcional).

 • Document específic i en anglès (pot estar traduït pels sol·licitants) on s’indiqui que el/la candidat/a podria ser admès/a en un programa de doctorat (punt 5.5 de la convocatòria) si:

 • El total de crèdits dels estudis realitzats no arribin a 300 ECTS (60 han de ser de màster).

 • Els estudis cursats són de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

 • Per les especialitats artístiques, es pot incloure a la sol·licitud una adreça web de la serva producció o dossier (opcional).


Sol·licituds: • Fins dijous 25/02/2021 a les 14h (hora de Barcelona).

 • Íntegrament en anglès.

 • Tres cartes de referència de professors d’universitat o individus rellevants, escrites en anglès i preferiblement enviades des d’un correu institucional

 • A través de l’apartat Beques del web de la Fundació La Caixa.

 • La informació de l’apartat “Studies to be pursued” s’entendrà provisional i es podrà modificar més endavant així com el grup d’investigació, centre, departament o universitat on es pensa portar a terme.


Avaluable: • Compliment dels requisits de la convocatòria

 • Avaluació remota de tres experts amb experiència i currículum sòlid en publicacions i/o contribucions en l’àmbit disciplinari del/a sol·licitant.

 • Avaluació pels preseleccionats/des davant d’un comitè multidisciplinari de professors i investigadors amb experiència en processos de selecció per peer review. Les entrevistes seran a Barcelona els 14, 15 i 16 de juny del 2021.


Resultats preselecció:Dotació: • Sou anual de 34.800€ durant tres anualitats

 • Extra econòmic de 3.564€ anuals per conferències, cursos, estades, consumibles, equipaments i/o costos de propietat intel·lectual (gestionats pel centre i justificat independentment).

 • Premi de 7.500€ si es diposita la tesi 6 mesos després de finalitzar el 3r any de l’ajut.


Consulteu les bases de la convocatòria, a la pàgina web de la Fundació la Caixa

Industria Conectada 4.0

Indústria Connectada 4.0 és una estratègia impulsada per la Secretaria General d'Indústria i de la PIME (SGIPYME) de l'Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, l'objectiu és incrementar el valor afegit industrial i l'ocupació qualificat en el sector, afavorir un model propi per a la indústria de el futur desenvolupant l'oferta local de solucions digitals, i promovent, també, palanques competitives diferencials per donar suport a la indústria espanyola i impulsar les seves exportacions.


Entre d'altres, consta de dues actuacions complementàries dirigides a empreses industrials: • FADA (Eina d'Autodiagnòstic Digital Avançada): eina on-line que permet avaluar el grau de maduresa digital de les empreses.

 • ACTIVA INDÚSTRIA 4.0. Programa d'assessorament especialitzat i personalitzat, realitzat per entitats consultores acreditades i amb experiència en implantació de projectes d'Indústria 4.0. Es realitza amb la metodologia desenvolupada per la SG d'Indústria i de la PIME. Aquest programa permet a les empreses disposar d'un diagnòstic de situació i d'un pla de transformació que identifica els habilitadors digitals necessaris en aquest procés de transformació i estableix el full de ruta per a la seva implantació.
  Les dues actuacions estan dirigides a empreses que desenvolupen o van a desenvolupar una activitat industrial productiva, si el seu objecte social es refereix a activitats enquadrades en la Secció C - divisions 10 a 32 de CNAE, i compten amb la col·laboració i cofinançament de les comunitats autònomes i de la Fundació EOI.


Per impulsar aquestes iniciatives, es convoca, en règim de concurrència competitiva, la concessió d'ajudes per a la recepció de l'assessorament especialitzat per part de les empreses industrials beneficiàries (segons Ordre de Bases EIC / 743/2017 de 28 de juliol - BOE de 2 de agost de 2017). Els ajuts es publicaran a través de convocatòries específiques per Comunitat Autònoma, en què es definiran tant els terminis, com les condicions particulars. Totes les condicions dels ajuts, així com el procediment de sol·licitud es pot consultar en aquesta pàgina.


Data límit d'inscripció: 12/01/2021

Convocatòria d’ajuts ICEX Next 2021

El programa ICEX Next té la finalitat d’introduir i consolidar la cultura exportadora en les pimes perquè aquesta passi a formar part de la seva estratègia empresarial. 


La present convocatòria, cofinançada pel FEDER, té l’objectiu de consolidar el creixement internacional de les pimes espanyoles que comptin amb un projecte competitiu i/o facilitar la revisió de l’estratègia internacional a empreses afectades per canvis en les condicions dels seus mercats habituals. 


Es podran beneficiar de les subvencions les empreses espanyoles amb potencial exportador que desitgin iniciar, consolidar o reorientar la seva estratègia internacional i que reuneixin els diferents requisits establerts a les bases reguladores. 


Les despenses subvencionables s’agrupen en dos blocs:  • Assessorament personalitzat d’ICEX Next 

 • Despeses de prospecció i promoció internacional, de desenvolupament de la xarxa comercial exterior i de contractació de personal del departament internacional (màxim de 20.000 euros)  


Es realitzaran set procediments de selecció successius segons el següent calendari de períodes de presentació de sol·licituds:  • Procediment 1: des de l’1 al 28 de febrer al de 2021 

  • Pressupost: 2,5M €                            • Procediment 2: de l’1 al 31 de maig del 2021 

  • Pressupost: 2,5M €  • Procediment 3: de l’1 al 30 de setembre del 2021 

  • Pressupost: 2M €  • Procediment 4: de l’1 al 31 de desebre del 2021 

  • Pressupost: 2M € Programa INNVOLUCRA
CONVOCANT CDTI

PROGRAMA Programa INNVOLUCRA

CONVOCATÒRIA Programa INNVOLUCRA

PRESSUPOST Segons ajuda

DESCRIPCIÓ El programa INNVOLUCRA té l'objectiu d'incentivar la participació d'entitats espanyoles en programes internacionals de cooperació tecnològica, especialment el VII Programa Marc d'R + D de la UE, així com la presentació d'ofertes a grans instal·lacions cientificotecnològiques.

BENEFICIARIS PIMEs

TERMINI anual
ICEX Next (suport a la internacionalització)
CONVOCANT ICEX

PROGRAMA ICEX Next

CONVOCATÒRIA ICEX Next

DESCRIPCIÓ ICEX Next és el programa per donar suport a la internacionalització de les empreses espanyoles tant en la seva fase d'iniciació a l'exportació com en la seva fase de consolidació de mercats.

El programa ICEX Next ofereix:

 • Assessorament tècnic: fins a 60 hores d'assessorament personalitzat a les empreses, prestat per experts en diferents àmbits de la internacionalització.

 • Suport econòmic per a despeses de promoció exterior i contractació de personal per al Departament de Comerç Exterior de l'empresa.
BENEFICIARIS ICEX Next es dirigeix a pimes espanyoles que vulguin internacionalitzar el seu negoci i/o consolidar la seva presència a l'exterior.
 
REQUISITS

 • Comptar amb un producte, marca o servei propis

 • Que la seva xifra d'exportació no superi el 35% de la facturació total o que superant-lo, la seva exportació es faci a un nombre màxim de cinc mercats geogràfics i / o a un màxim de tres clients.

 • Comptar amb personal qualificat i compromès amb la implantació del projecte d'internacionalització de l'empresa.

 • Requerir assessorament per desenvolupar o impulsar la seva estratègia d'accés als mercats i el seu pla de negoci en els mateixos.

 • Disposar de capacitat financera per a l'execució d'un projecte internacional que permeti posicionar a l'empresa a l'exterior.

 • No haver participat amb anterioritat en programes d'iniciació de Icex.

TERMINI Annual


Programa Innvierte
CONVOCANT CDTI

PROGRAMA Programa Innvierte

CONVOCATÒRIA Programa Innvierte

PRESSUPOST Els imports de cada inversió seran, amb caràcter general, superiors a 500.000 € i no excediran de 2.500.000 € per PIME al llarg de cada període de 12 mesos.

DESCRIPCIÓ Donada l'àrea en què desenvolupa la seva activitat, el CDTI té accés i contacte directe amb empreses d'alt potencial tecnològic susceptibles d'estar interessades a obtenir finançament per impulsar els seus projectes de R + D + I. Per això, el CDTI ha obert a través de la seva pàgina web la presentació de sol·licituds via web d'empreses de base tecnològica i innovadores que busquin inversors de capital risc que participen en el Programa Innvierte.

Així, pimes espanyoles de base tecnològica i innovadores poden presentar via web una sol·licitud per traslladar el seu interès al CDTI en obtenir finançament de capital risc i el CDTI procedirà a analitzar el projecte presentat des del punt de vista del seu contingut tecnològic o caràcter innovador, la coherència global de la proposta i la seva adequació a l'estratègia de Innvierte. Si l'empresa interessada és qualificada positivament i hi ha inversors en la seva àrea d'activitat es traslladarà la informació als inversors privats que participin en el programa INNVIERTE.

BENEFICIARIS PIMEs (segons la definició elaborada per la UE) que siguin espanyoles, en etapes primerenques, de base tecnològica i innovadores i que presentin un alt potencial de retorn.

TERMINI La convocatòria serà contínua. A través de la pàgina web del CDTI.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: La presentació de les sol·licituds s'efectuarà omplint la Sol·licitud mitjançant formulari electrònic, el pla de negoci empresarial resumit d'acord amb la plantilla facilitada i la declaració de conformitat perquè la informació sigui facilitada als inversors.

El pla de negoci ha de detallar els següents conceptes: Descripció general de l'activitat de l'empresa, mercat, producte i tecnologia, equip humà i anàlisi financer i de riscos.

Criteris aplicables per a la inclusió de les empreses a la Borsa d'empreses o projectes: El CDTI durà a terme una avaluació preliminar sobre la base dels següents criteris:
 • Abast innovador mínim.

 • Coherència del pla de negoci.

 • Desenvolupament d'activitats estratègiques de l'empresa a Espanya

 • Fons sol·licitats per l'empresa

 • Compliment que el percentatge de participació privada a l'empresa serà majoritari.

Línies d


S'amplien les línies d'avals ICO dirigides a empreses i persones autònomes per a fer front als efectes econòmics de la crisi sanitària. Les línies d'avals previstos pel Reial Decret-llei 8/2020 i d'avals d'inversió previstos pel Reial Decret-llei 25/2020 fins a l'1 de juny de 2021. La línia d'avals d'arrendament fins al 31 de maig de 2021.


Termini: 31/05/21ACTIVA CiberseguridadActiva Ciberseguridad és un programa d'Innovació en Ciberseguretat de la PIME impulsat per la Secretaria General d'Indústria i de la PIME en el marc de l'Estratègia d'Indústria Connectada 4.0.

 

El principal objectiu és que les PIMES, davant l'incessant augment dels ciberatacs, determinin el seu nivell de seguretat actual i estableixin el nivell que han d'aconseguir per protegir els seus sistemes i la informació corporatius.

 

Es tracta d'un programa gratuït que consta, entre d'altres, de quatre actuacions complementàries dirigides a PIMES amb domicili social en qualsevol província del territori nacional.

 


 • Fase 1 de Diagnòstic inicial: Recollida d'informació de l'empresa i el seu sector i anàlisi de la situació actual de l'empresa en matèria de Ciberseguretat per detectar les necessitats i possibilitats de millora.

 • Fase 2 de Diagnòstic: Anàlisi de compliment / auditoria de ciberseguretat.

 • Fase 3 d'Implantació: Proposta d'implantació d'un Pla de Ciberseguretat a l'empresa.

 • Fase 4 de Seguiment: Seguiment de les mesures implantades i valoració d'altres iniciatives.


Termini: 15/03/2021
Línia Directa d´Expansió
CONVOCANT CDTI

PROGRAMA Línia Directa d'Expansió

CONVOCATÒRIA Línia Directa d'Expansió

DESCRIPCIÓ La Línia Directa d'Expansió CDTI en regions assistides (LIC-A) és un instrument financer gestionat directament pel CDTI i finançat amb càrrec a l'Instrument Financer "CDTI Innovació-Fons Tecnològic" cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional a través del Programa Operatiu FEDER de R+d+i per i per al benefici de les empreses - Fons Tecnològic 2007-2013.

La LIC-A finança mitjançant préstecs bonificats la compra d'actius fixos nous per a les següents línies d'inversió:

 • Inversió inicial, entenent com a tal la inversió en actius materials i immaterials relacionada amb la creació d'un nou establiment, l'ampliació de la capacitat d'un establiment existent, la diversificació de la producció d'un establiment en productes que anteriorment no es produïen en el mateix o una transformació fonamental del procés global de producció d'un establiment existent.

 • Inversió inicial en favor d'una nova activitat econòmica, entenent com a tal la inversió en actius materials i immaterials relacionada amb la creació d'un nou establiment, o la diversificació de l'activitat d'un establiment, sempre que la nova activitat no sigui una activitat idèntica o similar a la realitzada anteriorment a l'establiment (1).

BENEFICIARIS Els beneficiaris d'aquests ajuts seran empreses legalment constituïdes a Espanya, amb independència de la seva grandària, i que compleixin els següents requisits:

 • Desenvolupar el projecte d'inversió en les regions assistides d'Andalusia, Astúries, Castella-la Manxa, Extremadura i Galícia.

 • Haver estat beneficiàries prèviament d'alguna ajuda pública per al desenvolupament d'un projecte d' I+D+I.

 • Els beneficiaris hauran d'aportar el 25% del pressupost mitjançant recursos propis o mitjançant finançament aliè exempta de qualsevol ajut públic.

No podran ser beneficiaris d'aquests ajuts:

 • Aquelles que empreses que hagin posat fi a una activitat idèntica o similar a l'Espai Econòmic Europeu durant els dos anys anteriors a la seva sol·licitud d'ajuda regional a la inversió o que, en el moment de la sol·licitud d'ajuda, tingui plans concrets per posar fi a aquesta activitat en un termini màxim de dos anys després que la inversió inicial per a la qual se sol·licita l'ajut s'hagi completat a la zona de què es tracti.

 • Les empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú, ni les empreses en crisi (2). En particular, no podran ser beneficiàries les empreses que hagin sol·licitat la declaració de concurs voluntari de creditors o s'hagin declarat en concurs.

 • Les empreses que no estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i / o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.


Inversions finançables segons grandària d'empresa
Les PIMES (3) podran ser beneficiàries d'ajudes a la inversió inicial o a la inversió inicial en favor d'una nova activitat econòmica.

Les grans empreses només podran ser beneficiàries d'ajudes a la inversió inicial en favor d'una nova activitat econòmica. En el cas que desenvolupin el projecte a Extremadura també podran beneficiar-se d'ajudes a la inversió inicial.
Sectors exclosos
No podran finançar projectes que pertanyen a les activitats econòmiques del sector de l'acer, el carbó, la construcció naval, les fibres sintètiques, els transports i infraestructura connexa, la producció i distribució d'energia i les infraestructures energètiques, la pesca i aqüicultura i la producció agrícola primària, d'acord amb la normativa comunitària aplicable.

Tampoc seran elegibles els projectes per a finançar activitats relacionades amb l'exportació, en els termes de la normativa comunitària, ni es podran concedir ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc de importats.

 • Pressupost mínim finançable: 200.000 euros.

 • Pressupost màxim finançable: 10.000.000 euros.

 • Durada màxima del projecte: 24 mesos.

Modalitat i quantia del finançament

La LIC-A és un Ajut Reembolsable amb una cobertura de fins al 75% del pressupost total aprovat pel Consell d'Administració del CDTI.

 • Tipus d'interès: El tipus d'interès és fix i s'estableix en l'Euribor (4) + 0,5% a un any, que s'establirà en el moment de l'aprovació de l'ajut. Els interessos ordinaris es meritaran semestralment des del moment de la disposició de l'ajuda.

 • Amortització de l'ajuda: 7 anys amb amortitzacions semestrals, establint-se la primera amortització a l'any de la finalització del projecte.

 • Intensitat màxima de l'ajuda: La intensitat d'ajuda mesura equivalent de subvenció bruta no podrà superar els límits establerts en el mapa d'ajudes regionals per a Espanya 2014-2020.

Inversions i despeses elegibles

Es finançarà l'adquisició d'actius fixos nous.

 • Actius materials: instal·lacions, maquinària i equips.

 • Actius immaterials: patents, llicències, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual.

Els actius immaterials només seran admesos si compleixen les següents condicions:

Utilitzar-se exclusivament en l'establiment beneficiari de l'ajut.

 • Ser amortitzables.

 • Adquirir-se en condicions de mercat a tercers no relacionats amb el comprador.

 • Incloure en els actius de l'empresa beneficiària i romandre associats amb el projecte a què es destina l'ajut durant almenys cinc anys, o tres anys en el cas de les PIME.

 • En el cas de les grans empreses, els costos dels actius immaterials únicament seran finançables fins a un límit del 50% del total dels costos d'inversió elegibles del projecte per a la inversió inicial.

En el cas d'ajudes concedides per a una transformació fonamental en el procés de producció, els costos elegibles hauran de superar l'amortització dels actius relatius a l'activitat que es va a modernitzar en els tres exercicis fiscals anteriors.

En el cas d'ajudes concedides per a una diversificació d'un establiment existent, els costos elegibles hauran de superar com a mínim el 200% del valor comptable dels actius que es reutilitzen, registrats en l'exercici fiscal anterior a l'inici dels treballs.

Inversions no finançables; en cap cas es consideraran finançables les següents inversions:
 • Les partides contingudes en un projecte d'inversió ja finalitzat amb anterioritat a la seva presentació.

 • Terrenys, edificis i construccions.

 • Amortització d'equips.

 • Arrendament d'actius materials.

 • Actius de segona mà.

 • L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Manteniment de les inversions

Les inversions, un cop acabades, s'han de mantenir en la zona beneficiària almenys durant tres anys en el cas de les PIMES i cinc per a les grans empreses. Això no impedirà la substitució d'instal·lacions o equips que hagin quedat obsolets o s'hagin avariat dins d'aquest període, sempre que l'activitat econòmica es mantingui en la zona de què es tracti durant el període mínim pertinent.

Desemborsament de l'ajuda

El desemborsament de l'ajuda es realitzarà de la següent manera:

 • El 75% anticipat a la signatura del contracte corresponent entre el CDTI i l'empresa beneficiària.

 • El 25% restant una visita de control que es realitzarà en els primers 6 mesos del desenvolupament del projecte i després de comprovar que el beneficiari està utilitzant adequadament els fons, per a això haurà d'acreditar que ha executat almenys el 15% del pressupost aprovat.

A la finalització del projecte s'haurà d'acreditar l'execució del mateix, havent de presentar una auditoria de despeses. Un cop revisada la justificació tècnica i econòmica del projecte, el CDTI emetrà una certificació de les despeses realitzades, amb la liquidació corresponent.

Efecte incentivador

Els ajuts han de tenir un efecte incentivador pel que la sol·licitud s'ha de presentar abans de començar a treballar en el projecte. S'entén per començar a treballar en el projecte l'inici dels treballs de construcció a la inversió, o el primer compromís en ferm per a la comanda d'equips o altre compromís que faci la inversió irreversible, si aquesta data és anterior.

La compra de terrenys i els treballs preparatoris com l'obtenció de permisos i la realització d'estudis previs de viabilitat no es consideren l'inici dels treballs.

En el cas dels traspassos, «inici dels treballs» és el moment en què s'adquireixen els actius vinculats directament a l'establiment adquirit.

Compatibilitat de les ajudes

L'ajut concedit pel CDTI serà incompatible amb qualssevol altres ajudes públiques que tinguin per objecte el finançament del projecte. En particular, les inversions i despeses elegibles finançats per aquesta línia no podran ser objecte de cap altra ajuda, pública o privada, cofinançada per cap altre programa o instrument amb càrrec a fons de la Unió Europea.

Origen de fons

Els projectes seran finançats amb càrrec a l'Instrument Financer "CDTI Innovació-Fons Tecnològic" cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional a través del Programa Operatiu FEDER de R+D+I per i per al benefici de les empreses - Fons Tecnològic 2007-2013 .

Evaluació

El CDTI s'avaluarà que:

 • El projecte suposa una millora de les capacitats de l'empresa.

 • Que l'empresa disposa, segons el parer del CDTI, d'una situació economicofinancera satisfactòria per executar el projecte.

A més, si escau, es podrien establir condicions financeres en l'aprovació dels projectes pel Consell d'Administració del CDTI.

Règim jurídic

Aquests ajuts s'han d'ajustar al que estableix el Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat

A més, atès que les ajudes seran cofinançades amb Fons FEDER es regeixen, a més de per la normativa anterior, per l'específica d'aquests fons.

TERMINI La presentació de sol·licituds estarà oberta fins a l'esgotament dels fons disponibles per a la línia.

notes

(1) S'entén per mateixa activitat aquella que entra a la mateixa categoria (codi a quatre dígits) en la nomenclatura estadística d'activitats econòmiques NACE Rev.2. (Tornar)
(2) Segons la definició de l'article 2, apartat 18, del Reglament General d'Exempció per Categories (ReglamentoCENº651 / 2014 de la Comissió, de 16 de juny de 2014). (Tornar).
(3) Segons la definició recollida a l'annex I del Reglament General d'Exempció per Categories (Reglament CE Nº 651/2014 de la Comissió, de 16 de juny de 2014). (Tornar).
(4) En cas que l'euríbor abast valors negatius, el CDTI considerarà el seu valor com a 0. (Tornar).

Ajuts Ramón i Cajal

L’Agencia Estatal de Investigación publica la present convocatòria amb la finalitat de promoure la incorporació de personal investigador, espanyol i estranger, amb una trajectòria destacada en centres de R + D mitjançant: • Ajuts de cinc anys per a la seva contractació laboral i un finançament addicional per a la recerca que es realitzi .

 • Ajuts per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent en els agents de el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació beneficiaris d'aquests ajuts.


En el cas dels ajuts de torn general i de torn de persones amb discapacitat podran ser entitats beneficiàries: • Organismes públics d'investigació

 • Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades

 • Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre.

 • Instituts d'investigació sanitària

 • Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal

 • Altres centres públics de R + D + I,

 • Centres privats de R + D + I, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia,

 • També podran ser entitats beneficiàries, els centres de R + D a què es refereix la disposició addicional catorzena de la Llei 14/2011, d'1 de juny, i els centres públics de investigació agrària i alimentària de les comunitats autònomes, integrats en les Conselleries responsables de la investigació agroalimentària de les comunitats autònomes, participants en la Comissió Coordinadora d'investigació agrària INIA-CCAA. Si algun d'ells no tingui personalitat jurídica pròpia, constarà com a beneficiària l'administració pública a la qual pertanyi.


Els ajuts podran finançar-se amb el Fons Social Europeu (FSE).


Pressupost: 80.089.750,00€


Data límit: 21/01/2021

Beques Leonardo a Investigadors i Creadors Culturals


Les Beques Leonardo a Investigadors i Creadors Culturals concedides per la Fundació BBVA estan destinades a donar suport directament el treball d'investigadors i creadors culturals d'entre 30 i 45 anys que, trobant-se en estadis intermedis de la seva carrera, desenvolupin un projecte marcadament personal i innovador en el corresponent àmbit d'especialització o activitat en les següents àrees: • Ciències Bàsiques (Física, Química i Matemàtiques)

 • Biologia, Ciències del Medi Ambient i de la Terra

 • Biomedicina

 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació

 • Enginyeries i Arquitectura

 • Economia, Ciències Socials i Jurídiques

 • Humanitats (Filosofia, Filologia, Literatura, Lingüística, Història)

 • Música (composició, direcció i interpretació) i Òpera

 • Creació Literària i Arts Escèniques


Termini: 25/02/21


 Ajuts per a personal tècnic de suport en centres de recerca

L’Agencia Estatal de Investigación publica la present convocatòria amb la finalitat d’incentivar la contractació laboral de personal tècnic de suport, per un període de tres anys, en Centres de R + D, destinats a l'ús d’equips, instal·lacions i altres infraestructures de R + D + I per tal d'incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures cientificotecnològiques.


A l'efecte d'aquests ajuts podran ser entitats beneficiàries els següents centres de R + D: • Organismes públics d'investigació.

 • Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades.

 • Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre.

 • Instituts d'investigació sanitària.

 • Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal.

 • Altres centres públics de R + D + I

 • Centres privats de R + D + I, sense ànim de lucre.

 • També podran ser entitats beneficiàries els centres de R + D a què es refereix la disposició addicional catorzena de la Llei 14/2011, d'1 de juny, i els centres públics de R + D + I d’investigació agrària o alimentària dependents de les comunitats autònomes, integrats en el sistema INIA-CCAA.


Els ajuts podran finançar-se amb el Fons Social Europeu (FSE).


Pressupost: 7.020.000,00 €


Data límit: 11/02/2021

Ajuts Juan de la Cierva-Incorporació per a doctors/es joves


L’Agencia Estatal de Investigación publica la present convocatòria amb la finalitat de fomentar la contractació laboral de joves en possessió de el grau de doctor, per un període de tres anys, a fi de que refermen les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació postdoctoral. Podran presentar-se als ajuts: • En el cas dels ajuts de torn general i de torn de persones amb discapacitat, els organismes públics d'investigació, les universitats públiques i privades, les entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, els Instituts d'investigació sanitària acreditats, els centres Tecnològics d'àmbit estatal i centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal, i altres centres d'R + d + i. públics i privats sense ànim de lucre, d'acord amb el que estableix l'article 64 de la resolució de convocatòria.

 • En el cas dels ajuts per al torn relatiu a personal investigador en centres públics d'investigació agrària i alimentària (torn IJC-INIA-CCAA), d'entre les entitats indicades anteriorment, únicament els centres públics d'investigació agrària i alimentària de les comunitats autònomes, integrats en les Conselleries responsables de la investigació agroalimentària de les comunitats autònomes, i l'Institut Nacional d'investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària, participants en la Comissió Coordinadora d'investigació Agrària INIA-CCAA.


Els ajuts podran finançar-se amb el Fons Social Europeu (FSE).


Pressupost: 27.188.400,00€


Data límit: 26/01/2021Juan de la Cierva-Formació per a doctors/es joves


L’Agencia Estatal de Investigación publica la present convocatòria amb la finalitat del foment de la contractació laboral de joves en possessió de el grau de doctor, per un període de dos anys, perquè completin la seva formació investigadora postdoctoral a centres de R + D espanyols diferents a aquells en els que van realitzar la seva formació predoctoral.


Podran ser beneficiàries dels ajuts Juan de la Cierva-Formació, les següents entitats: • En el cas dels ajuts de torn general i de torn de persones amb discapacitat, els organismes públics d'investigació, les universitats públiques i privades, les entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, els Instituts d'investigació sanitària acreditats , els centres Tecnològics d'àmbit estatal i centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal, i altres centres de R + D + I, públics i privats sense ànim de lucre, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la resolució de convocatòria.

 • En el cas dels ajuts per al torn relatiu a personal investigador en centres públics d'investigació agrària i alimentària (torn FJC-INIA-CCAA), d'entre les entitats indicades anteriorment, únicament els centres públics d'investigació agrària i alimentària de les comunitats autònomes, integrats en les Conselleries responsables de la investigació agroalimentària de les comunitats autònomes, i l'Institut Nacional d'investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària, participants en la Comissió Coordinadora d'investigació Agrària INIA-CCAA.


Els ajuts podran finançar-se amb el Fons Social Europeu (FSE).


Pressupost: 14.622.800,00€


Data límit: 28/01/2021Convocatòria ajuts per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació 2020
L'objectiu és finançar projectes de divulgació i comunicació de la ciència que universitats, fundacions, centres públics d'investigació i empreses, entre d'altres, realitzin entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022 per apropar la recerca, la tecnologia i la innovació als ciutadans. Les entitats podran presentar les sol·licituds des de l'11 desembre de 2020 fins al 26 de gener de 2021 a les 13:00 hores (hora catalana) a través del sistema telemàtic de participació disponible al web www.convocatoria.fecyt.es.

Termini: 26/01/21