972 18 34 00

Centre de Recerca en Geologia i Cartografia Ambiental (GEOCAMB)

El Centre de Recerca en GEOLOGIA I CARTOGRAFIA AMBIENTAL (GEOCAMB) de la Universitat de Girona es basa en un ampli coneixement del medi físic i de la dinàmica dels processos actius per donar resposta a una gran diversitat de problemes d'especial transcendència social, econòmica i mediambiental.

En el marc del Departament de Ciències Ambientals, i sota el comú denominador de la GEOLOGIA APLICADA, el centre ha posat una atenció especial en aspectes relacionats amb la cartografia temàtica, la geotècnia, l'avaluació de l'impacte ambiental, els riscos naturals, els recursos hídrics superficials i subterranis i la restauració, entre molts altres. La trajectòria del grup li ha permès conformar un equip d'investigadors d'àmplia experiència i dotar-se dels equipaments de camp i laboratori necessaris per desplegar una recerca aplicada.


Serveis que ofereix el Geocamb
El Centre de Geologia i Cartografia Ambiental, de manera directa o amb la col·laboració d’empreses conveniades amb la UdG, ofereix serveis de:

 • Cartografia geològica i geomorfològica.

 • Avaluació de recursos hidrològics superficials i subterranis.

 • Estudis geotècnics i de mecànica de sòls aplicats a l’obra civil i l’obre pública. Testificació geològica i la presa de mostres inalterades en sondatges de reconeixement.

 • Detecció de problemes geològics o geotècnics mitjançant l’ús combinat d’instruments de prospecció geofísica, testificacions directes i determinacions de laboratori.

 • Aplicació de tècniques de prospecció geofísica a la delimitació geomètrica de formacions geològiques, a la detecció de restes arqueològiques o al traçat de conduccions, a la identificació de cavitats subterrànies i a la dispersió de contaminants, entre d’altres.

 • Avaluació de l’impacte ambiental d’obres públiques, captacions, indústries, cementiris i activitats extractives, entre d’altres.

 • Anàlisi del risc geològic i elaboració de cartografies temàtiques.

 • Projectes de restauració del patrimoni natural i estudis d’estabilitat de talussos.

 • Desenvolupament de cartografies emprant Sistemes d’Informació Geogràfica que responguin als problemes de gestió territorial en aspectes relacionats amb l’explotació de recursos i la delimitació de riscos naturals.

 • Assessorament en els aspectes geològics de tota mena de problemes ambientals o de projectes d’investigació.

Sectors als que s'adrecen el serveis
El Centre de Geologia i Cartografia Ambiental ofereix la seva col·laboració a totes aquelles empreses i administracions públiques que necessitin respostes a problemes de Geologia Aplicada:

Empreses constructores, promotors immobiliaris, arquitectes i enginyers que necessitin d’estudis geotècnics i assaigs de laboratori de mecànica de roques i sòls.

Empreses explotadores de recursos minerals (pedreres, àrids, terreres) a les quals calgui una estimació de reserves, l’optimització de processos extractius, l’anàlisi de l’impacte ambiental o la definició de projectes de restauració.

Empreses, organismes públics o administracions que desitgin donar resposta a problemes de caràcter geològic com per exemple l’explotació de recursos hidrològics, els riscos naturals o la contaminació ambiental.

Administracions i empreses als quals convingui una cartografia geològica de detall: materials geològics, singularitats ambientals, cartografia de processos actius (zones inundables, esllavissaments, despreniments, enfonsaments, erosionabilitat), o caracterització d’espais protegits, entre d’altres.

Àrees d'expertesa
 • Cartografia geològica (materials i processos) (Codi UNESCO 2506-01)

 • Cartografia geomorfològica (Codi UNESCO 2506-07)

 • Mecànica de sòls (Codi UNESCO 2506-03-17)

 • Recursos hídrics superficials (Codi UNESCO 2506-05)

 • Recursos hídrics subterranis (Codi UNESCO 2508-04)

 • Recursos i riscos geològics (Codi UNESCO 2506-04)

Telèfon/s: 972 418 153 - 972 418 704

Persona de contacte: David Brusi

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta B-Taller 3)
(17003 Girona)

info@geocamb.com
www.geocamb.udg.edu
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty