972 18 34 00

Grup de Biotecnologia de la Reproducció Animal i Humana (TechnoSperm)

Els serveis a empreses que oferim a TechnoSperm són els següents: criopreservació espermàtica i vitrificació embrionària, banc de semen i embrions (germoplasma), anàlisi computeritzada del semen, millora de les dosis seminals refrigerades, fecundació In Vitro i transferència embrionària, fecundació assistida, cultius cel·lulars, anàlisi de la qualitat seminal per Citometria de Flux, anàlisi de la càrrega bacteriana i viral per PCR a temps real., proves de paternitat i parentiu, traçabilitat reproductiva i alimentària, sexatge de semen i d'embrions.

Les línies de recerca principals que a Technosperm portem a terme són la criopreservació espermàtica, l'anàlisi de la qualitat espermàtica, la determinació de la patogènia en mostres seminals, la traçabilitat i proves de parentiu i les tècniques de reproducció assistida.

Criopreservació espermàtica
La criopreservació espermàtica és un mètode de conservació indefinida del semen. A diferència del semen refrigerat que es conserva per un període no superior als 7 dies, el semen congelat es manté per temps il·limitat submergit en nitrogen líquid.

La criopreservació espermàtica està especialment indicada per a la importació i l’exportació de dosis seminals. Per raons sanitàries cada cop són més els estats que limiten l’entrada d’animals reproductors procedents d’altres països i, en conseqüència, la importació o l’exportació de semen congelat esdevé l’alternativa sanitàriament més segura per poder introduir línies genètiques d’un elevat valor econòmic.

La criopreservació espermàtica també permet crear bancs de dosis seminals que tant poden ser usats com a banc de germoplasma, és a dir, com a reserva de línies genètiques d’un alt valor genètic i econòmic, o com a emmagatzematge de dosis seminals per poder abastir les necessitats de les explotacions en els períodes de més baixa producció o qualitat espermàtica.

Per als centres d’inseminació artificial, la criopreservació espermàtica permet rendibilitzar millor les dosis seminals dels mascles reproductors, millorant així la gestió de les dosis seminals i la planificació de les inseminacions.

Les dosis seminals descongelades solen aplicar-se per inseminació postcervical, una tècnica d’aplicació senzilla que ofereix uns excel·lents resultats de fertililitat i prolificitat.

Anàlisi de la qualitat espermàtica
L’anàlisi objectiva de la qualitat espermàtica dels ejaculats, de la fracció rica o de les dosis seminals refrigerades o criopreservades és un element clau per garantir la fertilitat i la prolificitat dels mascles reproductors.
Els principals paràmetres que configuren la qualitat espermàtica són, principalment: la concentració espermàtica, la morfologia espermàtica, la motilitat espermàtica, la viabilitat espermàtica, la integritat de les membranes cel·lulars, la fragmentació de DNA i la capacitació espermàtica.

Per valorar la concentració espermàtica disposem d’aparells de mesura equivalents als espectrofotòmetres que avaluen objectivament el nombre d’espermatozoides per mil·lilitre a partir de la densitat òptica de la mostra.
Per determinar la concentració, la morfologia i la motilitat espermàtiques emprem sistemes computeritzats que ens permeten establir, objectivament, el nombre d’espermatozoides per mil·lilitre, el nombre i percentatge d’espermatozoides madurs, immadurs i aberrants, i les diverses modalitats de moviment dels espermatozoides (motilitat progressiva ràpida, progressiva lenta, circular, rotatòria, etc.).
Per determinar la viabilitat espermàtica, la integritat de les membranes plasmàtica, nuclear, acrosomal i mitocondrial, la fragmentació del DNA, la capacitació espermàtica etc. utilitzem marcadors fluorescents específics, i aconseguim valoracions específiques de tots aquest paràmetres mesurant la quantitat i tipus de fluorescència emesa per citometria de flux.

Determinació de la patogènia en mostres seminals
A partir de l’anàlisi del DNA mitjançant la tècnica de la PCR convencional i de la PCR Real Time podem determinar la presència o absència d’agents patògens (vírics, bacterians, etc.) en mostres seminals, sanguínies, d’orina, de femta, etc. i el grau d’infecció. Entre d’altres cal destacar les infeccions produïdes per Psedomonas spp, Micrococcus spp, Staphylococcus spp, Klebsiella spp, Escherichia coli, Citrobacter spp, Proteus spp, Actinomyces spp, Serratia spp, Enterobacter spp, Bacillus spp, Streptococcus spp, Flavobacterium spp, Actinobacillus spp, Acinetobacter spp, Lactobacillus spp, Bacteroides spp, Coryne bacterium spp, Neisseria spp, Providencia spp, Pasteurella spp, Enterobacter spp, etc. També podem detectar el virus de la síndrome reproductiva i respiratòria en porcí (PRRSV), el virus de la pesta porcina africana, el virus de la pesta porcina clàssica, el virus de la febre aftosa, el virus de la malaltia vesicular porcina, el circovirus porcí tipus 2, el pavovirus porcí, el virus de la influença porcina i els picovirus, adenovirus, enterovirus, reovirus, norovirus i sapovirus, torque-tenovirus, torovirus, etc.

Traçabilitat i proves de parentiu
El parentiu dels animals, és a dir, llur paternitat, filiació, etc. pot determinar-se mitjançant les anàlisis de les diferències en marcadors genètics tipus ‘microsatèl·lits de DNA’. Per això és necessari determinar el nombre i tipus de marcadors microsatèl·lits utilitzats i amplificar aquests marcadors per PCR. Tenint present que cada individu te un nombre de repeticions determinat de cada microsatèl·lit, si coneixem el perfil de microsatèl·lits d’un o ambdós progenitors podrem determinar la paternitat.

La traçabilitat reproductiva i alimentària també és fonamental per a la identificació de l’origen de l’animal, per assegurar la genealogia dels animals en programes de selecció genètica i per a la identificació d’espècies per evitar fraus alimentaris.

Tècniques de reproducció assistida
Les tècniques de reproducció assistida en porcí, com l’obtenció d’oòcits i d’esperma, la fecundació in vitro, la fecundació assistida, la manipulació embrionària, la clonació, la vitrificació embrionària, la transferència embrionària, el sexatge de semen o d’embrions etc., estan en diferents fases d’evolució metodològica. Els resultats de les investigacions són prometedors, i en un futur no massa llunyà llur aplicació pràctica impulsarà un canvi molt important en la gestió de les explotacions de selecció i multiplicació porcina.
Així, per exemple, la vitrificació embrionària és un mètode de conservació indefinida d’embrions que en porcí es porta a terme en la fase de mòrula o blastocist. Es tracta d’una tècnica, que si bé en d’altres espècies és utilitzada rutinàriament, en l’espècie porcina requereix una millora metodològica en els protocols de vitrificació i en els de transferència embrionària. Quan en un termini breu es resolguin els problemes tècnics, la vitrificació i posteriorment la transferència embrionària, seran pràctiques habituals per a totes les empreses de selecció i multiplicació porcina. La vitrificació embrionària comportarà, a més, menys cost i més seguretat sanitària en el transport comunitari i extracomunitari d’animals.

Finalment, tant el sexatge de semen com el sexatge d’embrions son dues tècniques que revolucionaran la selecció, la multiplicació i la producció porcina. El sexatge de semen va obtenint, a poc a poc, avenços significatius després d’haver adaptat l’efecte ‘Sorting’ de la citometria de flux a les dotacions cromosòmiques X i Y dels espermatozoides.

Telèfon/s: 972419514

Persona de contacte: Sergi Bonet Marull

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta E-Lababoratori)
(17003 Girona)

info@technosperm.com
www.technosperm.com

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty