Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Grup de Recerca de Salut i Atenció Sanitària

El Grup de Recerca de Salut i Atenció Sanitària, reconegut per la Generalitat de Catalunya a la convocatòria 2009 (grup SGR), fou creat l’any 2002 amb l’objectiu genèric d’impulsar la investigació en promoció de la salut, la salut mental, gènere i salut, vellesa i cuidadors, i l’avaluació de les competències en RCP i en situació d’emergència.

Aquest objectiu es concreta, primerament, en la gestió de projectes d’innovació i d’estudis relacionats amb la salut pública, l’atenció sanitària, l’administració i gestió sanitàries i les tecnologies sanitàries. En segon lloc, les diferents línees de treball participen en el programa de doctorat de la UdG “Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut” dins la línea d’investigació “Salut i biomedicina: Salut i atenció sanitària”. Finalment, també es porten a terme activitats de difusió i transferència.

Aquest plantejament tan ampli i plural ha permès realitzar importants progressos científics i tècnics en l’àmbit de la salut i sociosanitari. Les activitats o projectes d’investigació del grup s’estructuren en quatre línies de recerca diferenciades temàticament però interrelacionades tan pel que fa als continguts conceptuals com a les activitats concretes.

La recerca que està portant a terme en Grup s’estructura en quatre grans àmbits de treball: la Promoció de la Salut, en l’àmbit dels serveis de salut, en salut mental i persones grans, així com en el de les emergències sanitàries i en dona, gènere i salut.

Promoció de la salut
La recerca en Promoció de la Salut avarca un ampli ventall d’accions en diferents àmbits:

  • Institucions sanitàries (Hospitals Promotors de la Salut): avaluació de la qualitat tant en l’aspecte organitzatiu com en l’assistencial i de referència; així com l’avaluació de les competències dels professionals de la salut que hi treballen.

  • Institucions docents: escoles i universitats.

  • Comunitat: col·lectius d’usuaris de serveis de la salut

  • Alfabetització sanitària (health literacy)

  • Salutogènesi

  • Salut laboral

  • Salut mental

Vellesa i cuidadors
En aquesta línia es desplega la recerca que es realitza en el marc de l’atenció a les persones grans, a la dependència i a la població fràgil. Cal destacar les recerques orientades a millorar la qualitat de vida dels cuidadors informals i a l’elaboració d’eines per a la valoració de la dependència en general.

Dóna, gènere i salut
La recerca que es desenvolupa en aquest àmbit està orientada a aportar el coneixement científic necessari per a elaborar intervencions que reverteixen en destriar els elements discriminadors existents en l’àmbit de la salut i que afecten a les professions sanitàries, als professionals de la salut i als propis usuaris.

Emergències sanitàries
l treball que es porta a terme dins d’aquest àmbit té a veure amb l’avaluació de competències en el marc de la reanimació bàsica i avançada i amb la creació de noves eines d’avaluació de la competència professional. Aquesta activitat s’emmarca en el laboratori que el grup disposa en el Parc Científic i Tecnològic en el que es realitzen cursos de formació i capacitació.

Telèfon/s: 972419544

Persona de contacte: Dra. Dolors Juvinya Canal

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta C - 1ª planta)
(17003 Girona)

dolors.juvinya@udg.es
www.udg.edu/grsalutiatenciosanitaria
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
Domain Details Page